Obiective

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Toate statele membre prezidează Consiliul Uniunii Europene, pe perioade de câte șase luni, pe baza unui calendar convenit. Statele membre care dețin Președinția lucrează împreună în grupuri de trei, denumite „triouri”. România va face parte din trioul România – Finlanda – Croația.

Președinția română a Consiliului (PRES) va avea loc în primele șase luni ale anului 2019

Principalele sarcini ale Președinției Consiliului sunt:

a) gestionarea procesului legislativ și a politicii instituționale ale Consiliului.
b) negocierea, în numele Consiliului, cu Parlamentul European a actelor juridice şi a documentelor politice aflate în procedură legislativă ordinară, denumită codecizie.
c) Reprezentarea Consiliului în relațiile cu alte instituții ale UE, țări terțe, cu cetăţenii UE, ONG-uri etc.

La nivel naţional coordonarea activităţilor aferente pregătirii şi exercitării PRES este asigurată de către Ministerul Afacerilor Externe prin ministrul delegat pentru afaceri europene.

Ministerul Afacerilor Interne va asigura Preşedinţia Consiliului JAI - secţiunea afaceri interne. În această calitate va participa la coordonarea naţională a tuturor activităţilor pe perioada pregătirii şi pe parcursul PRES şi va asigura măsurile de ordine şi siguranţă publică pentru toate activităţile derulate în România, în acest context.

Astfel, prin reprezentanţii săi, MAI va asigura elaborarea și implementarea Programului PRES, va ghida procesul legislativ al UE, va pregăti, conduce sau finaliza, după caz, dosare europene, concluzii şi documente de lucru ale Consiliului sau ale Președinției, va reprezenta Consiliul Uniunii Europene și va negocia cu Parlamentul și Comisia Europeană, va organiza reuniunile Consiliului şi alte  întâlniri bi şi multilaterale.

La nivelul MAI, pregătirile pentru organizarea PRES au demarat la începutul anului 2016.

În acest sens au fost elaborate şi aprobate o serie de documente programatice în baza cărora au fost demarate activităţi specifice de pregătire în vederea exercitării PRES.

De asemenea, a fost instituit Comitetul de Coordonare a procesului de pregătire a Ministerului Afacerilor Interne pentru exercitarea Președinției Consiliului Uniunii Europene, format din toate structurile MAI, cu rol în coordonarea tuturor activităților desfășurate de către Ministerul Afacerilor Interne pentru pregătirea PRES.

O preşedinţie de succes depinde, într-o mare măsură, de oamenii care vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite. În acest sens, au fost nominalizaţi reprezentanţii MAI care, pe perioada PRES2019, vor deţine funcţii de preşedinţi, vicepreşedinţi grupuri de lucru şi rezerve ale acestora, responsabili de dosar, experţi pe dosar, comunicatori şi experţi responsabili de organizarea PRES2019.

Pentru toate aceste categorii de personal implicat în organizarea şi derularea PRES au fost demarate programe de pregătire asigurate centralizat, la nivelul MAE, sau intern, prin intermediul unităţilor de învăţământ ale MAI.

De asemenea, au fost stabilite prioritățile și dosarele în domeniul afacerilor interne care ar putea fi avute în vedere pe durata exercitării de către România a Președinției Consiliului UE, precum și evenimentele care vor fi organizate în România pe perioada Președinției Consiliului UE.

O atenţie deosebită a fost acordată discuţiilor cu partenerii din trio, precum şi cu reprezentanții Secretariatului General al Consiliului, cu care reprezentanţii MAI au avut o serie de întâlniri de lucru, urmând ca ele să continue.

Organizarea Preşedinţiei va constitui un efort continuu şi intens. În acest sens, MAI își propune să asigure o PRES eficientă şi profesionistă, pe domeniile aflate în competență.All Member States chair the Council of the European Union for periods of six months on the basis of an agreed timetable. The Member States holding the Presidency work together in groups of three, called the „trio”. Romania will be part of the Romania – Finland -  Croatia trio.

The Romanian Presidency of the EU Council (PRES) will take place in the first six months of 2019.

The main tasks of the Presidency of the EU Council are:

a) managing the legislative process and institutional policy of the Council.
b) negotiating with the European Parliament, on behalf of the Council, of legal acts and political documents under ordinary legislative procedure, called co-decision.
c) representing the Council in relations with other EU institutions, third countries, with EU citizens, NGOs, etc.

At national level, the coordination of PRES preparation and exercise activities is ensured by the Ministry of Foreign Affairs trough the Minister Delegate for European Affairs.

The Ministry of Internal Affairs will chair the Presidency of Justice and Home Affairs Council. It will participate in the national coordination of all the activities during the preparation and exercise the PRES and will ensure the public order and security measures for all activities carried out in Romania in this context.

Thus, through its representatives, the Ministry of Internal Affairs will ensure the drafting and implementation of PRES Program, will guide the EU legislative process, will prepare, conduct or finalize, as the case may be, European files, conclusions and working documents of the Council or of the Presidency, will represent the European Union Council and will negotiate with the European Parliament and the European Commission, will organize Council meetings and other bilateral and multilateral meetings.

At the Ministry of Internal Affairs level, preparations for the organization of PRES started at the beginning of 2016.

In this respect, a series of programmatic documents were drafted and approved, on the basis of which specific activities were initiated in order to organize the PRES.

Also, the Coordination Committee of the preparations of the Ministry of Internal Affairs to exercise the Presidency of the EU Council was established, consisting of all the MIA structures, with responsibilities in the field.

A successful Presidency depends to a large extent on the people who will contribute to the goals set. In this respect, the Ministry of Internal Affairs representatives who, during the PRES, will hold the functions of presidents, vice-presidents of working groups and their reserves, file-coordinators and experts, communicators and experts responsible for organizing PRES, were established. For all these categories of personnel involved in organizing and running the PRES,   centralized training programs took place.

Also, the priorities and dossiers in the field of home affairs, as well as the events that will be organized in Romania during the Presidency of the EU Council were established.

Particular attention was paid to the discussions with the trio partners, as well as with the representatives of the General Secretariat of the Council, with whom the Ministry of Internal Affairs representatives had a series of working meetings, that will continue during this year.

The organization of the Presidency will be a continuous and intense effort. In this respect, the Ministry of Internal Affairs aims to ensure an efficient and professional PRES, in its areas of competence.