Prima pagină / Aparat Central / UNITATEA DE POLITICI PUBLICE

   Căutare

  Numere de urgenţă
   Relaţii cu publicul
   Informaţii utile pensionari
   Acte necesare
   Ghiduri utile
   Audienţe
   Preşedintele României
   Guvernul României
   Ministere
   Europol
   CEPOL
   Interpol


 

   Legislaţie
   Personal / Învăţământ / Carieră
   Ministru
   Secretari de stat/Şefi
   departament/Secretar general
   Agenda Secretari de stat/Şefi
   departament/Secretar general
   Aparat central
   Structuri subordonate /
   în coordonare
   Comunicate
   Galerie foto
   Conferinţe de presă /
   Evenimente
   Acreditare jurnalişti
   Revista "Pentru Patrie"
   Emisiuni M.A.I.
   Arhivă
   Afaceri Interne
   Afaceri Europene
   Relaţii internaţionale
   Schengen
   Proiecte / Programe
   Solicitări
   Protecţia datelor cu
   caracter personal
   Listă documente-interes public
   Listă documente produse
   Declaraţii de avere
   Sinteza privind bugetul M.A.I.
   Evaluarea anuală a activităţii MAI
   Obiective de investiţii
   Date deschise
   Transparenţă instituţională
Director – chestor de poliţie Florentin ROBESCU


PREZENTARE

    Unitatea de Politici Publice este structura de specialitate a Aparatului Central al Ministerului Afacerilor Interne, fără personalitate juridică, care are, potrivit legii, competenţă generală în domeniul întăririi capacităţii manageriale a ministerului, contribuind la îmbunătăţirea procesului de elaborare, implementare şi coordonare a documentelor de politici publice, precum şi al monitorizării şi evaluarii modului de aplicare a acestora de către toate structurile ministerului în domeniile sale de responsabilitate.
    Unitatea de Politici Publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este organizată la nivel de direcţie, aflată în coordonarea secretarul de stat desemnat în acest sens.
    Unitatea exercită atribuţiile care îi revin din actele normative în vigoare, în domeniile: elaborare, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici publice, planificare strategică şi planificare bugetară pe programe, analiză şi monitorizare fonduri europene, în domeniile de competenţă ale ministerului.

ATRIBUŢII GENERALE

 • implementează, la nivelul ministerului, ansamblul de metode şi proceduri de formulare a documentelor de politici publice;
 • elaborează, în colaborare cu celelalte structuri ale Aparatului Central, instituţii şi agenţii subordonate sau aflate în coordonarea ministerului, forma finală a documentelor de politici publice;
 • elaborează şi implementează procedurile de monitorizare şi evaluare a politicilor publice în domeniile specifice ministerului;
 • monitorizează respectarea procedurilor adoptate prin legislaţia în vigoare în domeniul politicilor publice şi planificării strategice la nivelul ministerului;
 • elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul ministerelor, în colaborare cu departamentele de specialitate de la nivelul ministerului;
 • elaborează, în colaborare cu grupurile de lucru sectoriale implicate în procesul de elaborare a Planurilor strategice pe sectoarele de activitate ale ministerului, forma finală a Planurilor strategice sectoriale şi a Planurilor de acţiune pentru implementarea acestora;
 • elaborează, pe baza Planurilor strategice sectoriale, forma integrată a Planului Strategic al ministerului şi a Planului de acţiune pentru implementarea acestuia;
 • elaborează Programele bugetare ale ministerului şi întocmeşte analize şi rapoarte periodice asupra stadiului realizării acestora, urmărind corelarea logică existentă între obiective - indicatori de performanţă - rezultate - resurse financiare;
 • efectuează studii şi analize privind documentele de politici publice ce se impun a fi formulate şi implementate, în domeniul de competenţă al ministerului, în concordanţă cu prevederile Programului de guvernare;
 • acordă consultanţă, sprijin şi îndrumare metodologică structurilor din minister prin participare în cadrul grupurilor de lucru cu privire la formularea şi implementarea documentelor de politici publice;
 • sintetizează analizele, studiile şi rapoartele primite de la structurile ministerului, cu privire la impactul aplicării strategiilor şi politicilor publice, şi propune, după caz, factorilor de decizie ai ministerului variante şi modalităţi de implementare a corecţiilor ce se impun;
 • organizează, ori de câte ori este nevoie, întâlniri cu reprezentanţi ai grupurilor de lucru sectoriale, în vederea prezentării unei situaţii privind: obiectivele specifice, acţiunile preconizate, rezultatele aşteptate şi termenele de îndeplinire a obiectivelor asumate;
 • organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminarii cu factorii implicaţi în procesul de formulare şi implementare a documentelor de politici publice;
 • întocmeşte rapoarte de monitorizare privind stadiului îndeplinirii obiectivelor din Planul Strategic al ministerului şi Planurile strategice sectoriale, precum şi rapoarte de evaluare privind rezultatele, pe care le prezintă conducerii şi factorilor de decizie ai ministerului;
 • participă cu reprezentanţi în cadrul secretariatului tehnic al consiliilor interministeriale coordonate de minister, constituite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările şi completările ulterioare;
 • coordonează procesul de consultare pentru documentele de politici publice, conform procedurilor legale;
 • este responsabilă de transmiterea documentelor de politici publice elaborate la nivelul ministerului către alte instituţii avizatoare şi către Direcţia de Politici Publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • analizează diverse surse de finanţare prin care pot fi îndeplinite obiectivele asumate la nivelul ministerului;
 • sprijină structurile de specialitate din minister în identificarea unor surse alternative de finanţare pentru priorităţile şi obiectivele stabilite;
 • asigură difuzarea informaţiilor referitoare la surse de finanţare către structurile interesate;
 • realizează analize şi rapoarte de monitorizare asupra stadiului îndeplinirii obiectivelor asumate şi finanţate din alte surse de finanţare decât bugetul instituţiei;
 • participă în grupuri de lucru la nivel interministerial pentru stabilirea priorităţilor specifice ale ministerului şi determinarea surselor de finanţare pentru acestea;
 • asigură aplicarea prevederilor legale în domeniile specifice de activitate;
 • elaborează şi prezintă Colegiului ministerului, ori de câte ori este nevoie, analize, studii şi informări pe probleme din sfera sa de activitate;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin potrivit actelor normative în vigoare.

COORDONATE DE CONTACT

Adresa: Str. Eforie, Nr. 3-5, Sector 5, Bucureşti
Telefon: 021.303 70 80 (int.11835)
Fax: 021.264 87 91
E-mail:
upp@mai.gov.ro  

     Informaţii suplimentare cu privire la Unitatea de Politici Publice puteţi afla accesând site-ul: www.upp.mai.gov.ro

Design şi dezvoltare: Raica Virgil - Compartiment WebDesign • Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - M.A.I.
Copyright 2006 © Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei • Toate drepturile rezervate