Prima pagină / Structuri subordonate / CASA DE PENSII SECTORIALĂ

   Căutare

  Numere de urgenţă
   Relaţii cu publicul
   Informaţii utile pensionari
   Acte necesare
   Ghiduri utile
   Audienţe
   Preşedintele României
   Guvernul României
   Ministere
   Europol
   CEPOL
   Interpol


 

   Legislaţie
   Personal / Învăţământ / Carieră
   Ministru
   Secretari de stat/Şefi
   departament/Secretar general
   Agenda Secretari de stat/Şefi
   departament/Secretar general
   Aparat central
   Structuri subordonate /
   în coordonare
   Comunicate
   Galerie foto
   Conferinţe de presă /
   Evenimente
   Acreditare jurnalişti
   Revista "Pentru Patrie"
   Emisiuni M.A.I.
   Arhivă
   Afaceri Interne
   Afaceri Europene
   Relaţii internaţionale
   Schengen
   Proiecte / Programe
   Solicitări
   Protecţia datelor cu
   caracter personal
   Listă documente-interes public
   Listă documente produse
   Declaraţii de avere
   Sinteza privind bugetul M.A.I.
   Evaluarea anuală a activităţii MAI
   Obiective de investiţii
   Date deschise
   Transparenţă instituţională

Director, chestor de poliţie Lucian-Ioan MUNTEAN

    Director adjunct, comisar şef de poliţie Adrian-Nicolae OLARESCU

PREZENTARE

Casa de Pensii Sectorială este organul tehnic de specialitate care administrează la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, sistemul public de pensii din România pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi pentru cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărarii, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii.

ATRIBUŢII

Casa de Pensii Sectorială are următoarele atribuţii generale:
 • asigură aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, la nivelul M.A.I.;
 • controlează modul în care unităţile care au calitatea de ordonatori de credite, respectă dispoziţiile legale privind întocmirea şi transmiterea / depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, precum şi termenele de transmitere / depunere;
 • stabileşte drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege şi emite decizii de pensie pe care le comunică solicitanţilor, în termenele prevăzute de lege;
 • asigură evidenţa contribuabililor la sistemul public de pensii pentru asiguraţii din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru care Casa de pensii sectorială stabileşte drepturile de pensii şi de asigurări sociale, potrivit legii;
 • asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivelul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în cazul asiguraţilor pentru care Casa de pensii sectorială stabileşte drepturile de pensii şi de asigurări sociale, potrivit legii;
 • organizează activitatea privind stabilirea şi plata contribuţiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 • asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care sunt parte ca urmare a aplicării dispoziţiilor legale incidente domeniului de activitate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • aplică prevederile convenţiilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltă relaţii cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege;
 • fundamentează şi elaborează propunerile  care vor sta la baza elaborării proiectului bugetului de stat şi a celui al asigurărilor sociale de stat;
 • organizează modul de stabilire şi de plată a drepturilor de pensii şi a altor drepturi de asigurări sociale finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor finanţate de la bugetul de stat, conform legii;
 • transmite, lunar, la domiciliul beneficiarilor din România prin Compania Naţională „Poşta Română” – S.A., taloanele de pensii;
 • achită ajutorul de deces, în termen de 24 de ore de la solicitare, în cazul decesului pensionarului aflat în evidenţele proprii, respectiv în cazul unui membru de familie al acestuia, care nu era asigurat la data decesului, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului unităţii;
 • constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege în domeniul de activitate prin propriile organe de control.

COORDONATE DE CONTACT

Adresa: Bucureşti,Strada George Georgescu nr.3, sector 4
Tel./Fax: 021.26.48.505; 021.264.88.11
E-mail: casapensii@mai.gov.ro

INFORMAŢII UTILE

BULETIN DE INFORMARE - Casa de Pensii Sectorială a MAI – Precizări referitoare la contribuţia la fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, 5%.

BULETIN DE INFORMARE - Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. va achita integral diferenţele rezultate în procesul de revizuire a pensiilor în luna noiembrie 2012, împreună cu plata drepturilor băneşti aferente acestei luni.

BUGET 2013 - Casa de Pensii Sectorială a M.A.I.

CERERE privind acordarea pensiei pentru limitã de vârstã/pensiei anticipate/pensiei anticipate parţiale

CERERE pentru acordarea pensiei de invaliditate

CERERE pentru acordarea pensiei de urmaş

CONDIŢII de acordarea pensiei de urmaş

CERERE pentru acordarea ajutorului de deces

CERERE pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat

INFORMAŢII referitoare la plata drepturilor pensionarilor

INFORMAŢII referitoare la plata drepturilor pensionarilor în cont curent sau cont de card

NOU ! Începând cu luna ianuarie 2014, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. va achita drepturile de pensie calculate în raport de valoarea punctului de pensie în vigoare de la data de 01.01.2014 (790,7).
Pentru pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, indemnizaţiile de însoţitor se vor achita în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, respectiv 633 lei.


CERERE TIP pentru primire în audienţă

PROGRAM de lucru cu publicul

Situaţia plăţilor

Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 06.02.2014 de Casa de Pensii Sectorială a M.A.I.
Situaţia privind efectuarea plăţilor în data de 03.02.2014 de Casa de Pensii Sectorială a M.A.I.

Arhivă situaţie plăţi

Tabel cu veniturile salariale nete
Tabel cu veniturile salariale nete achitate personalului Casei de Pensii Sectorială a M.A.I. pentru luna Decembrie 2013
Arhivă venituri salariale


Design şi dezvoltare: Raica Virgil - Compartiment WebDesign • Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - M.A.I.
Copyright 2006 © Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei • Toate drepturile rezervate