Acte necesare pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar

În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar, necesar înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, împuterniciţii persoanelor juridice vor depune actele necesare la Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratelor Judeţene de Poliţie/ Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti unde acestea au sediul social/sucursală/filială/punct de lucru.Documentele necesare: a) Solicitare scrisă, semnată şi ştampilată de conducerea societăţii, care va cuprinde toate datele de identificare ale firmei (denumirea, denumirea anterioară – dacă este cazul, numărul de ordine în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare, codul fiscal, naţionalitatea, sediul social, datele de identificare ale delegatului – nume, prenume, actul de identitate, CNP), motivul solicitării certificatului de cazier – formular tipizat;b) Chitanţa de plată a taxei de eliberare, în cuantum de 10 RON;c) Timbre fiscale în valoare de 2 RON;d) Împuternicire scrisă pentru reprezentantul legal al societăţii, care va depune cererea şi va ridica certificatul – formular tipizat;e) Buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal (în copie şi original);f) Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în copie şi original). Conform precizărilor Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Trezorerie şi Contabilitate Publică, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plăti: – în numerar – la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului; – prin mandat poştal – la unităţile Companiei Naţionale “Poşta Română” S.A.; – prin decontare bancară – din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România.Certificatul de cazier judiciar se eliberează în maximum 3 zile lucrătoare şi este valabil 6 luni de la data eliberării.Menţionăm că informaţiile prezentate şi formularele tipizate pentru solicitarea certificatelor de cazier judiciar sunt disponibile şi la adresa www.poliţiaromana.ro în secţiunea Informaţii utile/Acte necesare pentru.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Sari la conținut