Analiza activităţii Poliţiei de Frontieră Române

In anul 2010, Poliţia de Frontieră Română a urmărit îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia naţională în vigoare, atât în ceea ce priveşte optimizarea supravegherii şi controlului la frontieră, respectiv combaterea eficientă a infracţionalităţii transfrontaliere, cât şi în ceea ce priveşte respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, respectiv garantarea unor servicii de bună calitate tuturor cetăţenilor în beneficiul cărora ne desfăşuram activitatea. De asemenea, s-a urmărit îndeplinirea sarcinilor ce revin instituţiei în contextul angajamentelor pe care România şi le-a asumat pentru aderarea la Spaţiul Schengen, fiind dezvoltate şi implementate politici şi concepte manageriale de modernizare institutionala la nivelul standardelor comunitare, astfel încat să se asigure un grad înalt de securizare al frontierelor romane (din care peste 2.000 de km reprezintă frontiera externă U.E. – viitoare frontieră externă Schengen).In perioada de referintă, acţiunile şi rezultatele obţinute de Poliţia de Frontieră Română au fost următoarele: 1.In domeniul legislativ În prezent, Poliţia de Frontieră aplică prevederile Codului Frontierelor Schengen şi Manualul Schengen, precum şi celelalte prevederi comunitare în materie, controlul de frontieră fiind realizat în consens cu practica europeană şi angajamentele asumate de ţara noastră în vederea aderării.S-a continuat procesul de aliniere a legislaţiei prin care se reglementează activitatea Poliţiei de Frontieră, astfel încât să fie evitate discordanţele şi paralelismele, scopul fiind îndeplinirea recomandărilor U.E. pe linia securizării frontierelor, fiind initiate si promovate proiecte de acte normative de modificare O.U.G. nr. 105 privind frontiera de stat a Romaniei si O.U.G. nr. 104 privind organizarea si functionarea PFR. 2. In domeniul institutional si al resurselor umaneContinuand actiunile pe linia euro-conformizarii demarate inca din anul 1999, Poliţia de Frontieră Română a avut ca obiectiv fundamental al anului 2010 creşterea capacităţii instituţionale pentru optimizarea supravegherii şi controlului frontierei, respectiv combaterea cu eficienţă a migraţiei ilegale şi infracţionalităţii transfrontaliere.Acest obiectiv a vizat, printre altele, reorganizarea instituţională si optimizarea managementului resurselor umane, in sensul intaririi capacitatii operationale a dispozitivelor de supraveghere si control, respectiv modernizarea organizatiei in ansamblu.În anul 2010, un proces important parcurs de Politia de Frontiera Romana a fost reorganizarea instituţională, care a vizat in principal: – reducerea numărului total de posturi la nivelul Aparatului central – IGPF cu aproximativ 23 % ;- radierea unui număr total de 93 posturi şi schimbarea denumirii unor compartimente ;- reducerea numărului total de posturi de conducere la nivelul Aparatului central – IGPF cu 19,5 %;- deschiderea PPF Rădăuţi Prut în cadrul SPF Rădăuţi Prut / IJPF Botoşani;- desfiinţarea Direcţiei Operative Porturi Maritime din cadrul Poliţiei de Frontieră Române; – constituirea compartimentului Analiză de risc şi a compartimentului Combaterea migraţiei ilegale la nivelul sectoarelor PF/GN de la frontiera externă;- radierea unui număr de 173 de posturi, care au fost redistribuite conform solicitării, la alte structuri ale M.A.I.In domeniul resurselor umane, un obiectiv important al Poliţiei de Frontieră Române l-a reprezentat îmbunătăţirea calităţii prestaţiei profesionale a personalului propriu, prin asigurarea necesarului de personal şi creşterea nivelului de formare profesională iniţială şi continuă, pe baza unui sistem performant, care să corespundă cerinţelor de securitate a frontierei României şi practicilor europene în domeniu.Astfel, în anul 2010, la nivelul întregii instituţii, gradul de încadrare general este de 91,6%. În ceea ce priveşte pregătirea personalului, s-a avut în vedere intensificarea acesteia pe toate palierele de interes pentru instituţie (acquis Schengen, limbi străine, specializare pe linia combaterii fenomenelor infracţionale transfrontaliere, cooperare poliţienească etc.). Pregatirea personalului PF s-a desfasurat in baza Programei Comune de instruire elaborată de Agentia Europeana FRONTEX, precum si a reglementarilor interne in materie. În perioada de referinţă, au fost pregătiţi 3.458 politisti de frontiera in diferite domenii specifice PFR, cursuri de initiere in cariera sau schimbare a specialitatii, precum si in domeniul Schengen. De asemenea, 602 poliţişti de frontieră au beneficiat de pregătire în instituţii similare ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. . In cadrul Şcolii de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi – certificata ca Academie parteneră FRONTEX (Partenership Academy) din anul 2009 – au fost organizate 9 activitati de pregătire a poliţiştilor de frontieră din diverse state europene (inclusiv din cadrul Politiei de Frontiera Romane), sub egida FRONTEX, numarul participantilor ridicandu-se la 59 experti. Acest fapt a permis, pe lângă schimbul de experienţă în domeniul frontierei între statele membre UE şi o specializare unitară a lucrătorilor europeni în ceea ce priveşte supravegherea şi controlul trecerii frontierelor.3. Sanctiuni si recompensePe linia prevenirii şi combaterii abaterilor disciplinare în rândul personalului propriu, precum si a faptelor de coruptie, au fost desfasurate controale tematice, inopinate si auditari pe linia managementului calitatii. În urma activităţilor de control, au fost dispuse mai multe masuri de natura organizatorica, cercetari prealabile, atentionari, cercetari administrative, informari catre DGA sau alte structuri, inclusiv sesizarea Parchetului.In anul 2010, au fost sanctionati disciplinar un numar de 332 politisti de frontiera (53 ofiteri si 279 agenti) pentru diverse fapte incompatibile cu calitatea de functionar public cu statut special. Au fost dispuse 346 masuri sanctionarii, constand in 231 mustrari scrise, 67 diminuari de salariu, 33 amanari in acordarea gradului profesional urmator, 5 treceri intr-o functie inferioara si 12 destituiri din politie. De asemenea, s-a menţinut o bună colaborare cu Direcţia Generală Anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Direcţia Naţională Anticorupţie, Poliţia de Frontieră sprijinind permanent cele două instituţii prin punerea la dispoziţie, în timp operativ, a documentelor şi informărilor privind posibile acte de corupţie din rândul personalului propriu ori pentru soluţionarea unor dosare aflate în lucru. Au fost recompensaţi 1.523 poliţişti de frontieră (530 ofiţeri şi 993 agenţi), fiind acordate 1.823 recompense (1.323 – Mulţumiri scrise, 253 – Avansarea în gradul profesional următor înainte de îndeplinirea stagiului minim, 118 – Diplome de merit, 104 – Felicitări verbale sau scrise, 15 – Ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior, 7 – Premii în bani, 3 – Însemne onorifice).Politia de Frontiera acorda o atentie deosebita actiunilor de prevenire si combatere a coruptiei, remediere a neregulilor constatate in procesul muncii si imbunatatire a calitatii actiunilor derulate de fiecare politist de frontiera din subordine, o urmare a masurilor intreprinse fiind cele 46 cazuri in care politistii de frontiera au refuzat mita oferita de diverse persoane, fiind sesizate institutiile abilitate in vederea realizarii flagrantului.În multe dintre cazuri valoarea sumelor oferite ca mită a depasit suma 500 euro, atingând valoarea de 1.800 euro.4. In domeniul cooperarii nationale In anul 2010, cooperarea dintre P.F.R. cu structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor, precum şi celelalte instituţii ale statului cu atribuţii la frontieră a avut un caracter permanent, constituind un element esenţial pentru implementarea eficientă a strategiilor şi legislaţiei în domeniu. Aceasta s-a materializat prin schimb operativ de date şi informaţii, acţiuni în comun, participări la programe de instruire comune, exploatarea în comun a analizelor de risc specifice domeniului de activitate a fiecărei instituţii etc. In perioada de referinta, au fost desfăşurate peste 47.046 acţiuni şi misiuni în colaborare cu reprezentanţi ai Poliţiei Române, peste 6.758, cu Autoritatea Vamală şi aproximativ 11.504 de acţiuni, cu alte instituţii cu atribuţii în zona de frontieră. 5. In domeniul cooperarii internationale În plan internaţional, a existat o colaborare strânsă cu structurile similare din statele membre U.E. şi nu numai, precum şi cu alte instituţii/organisme internaţionale cu atribuţii în domeniul frontalier, rezultatele operative obţinute fiind o dovadă a eficienţei acestor relaţii bilaterale. Totodată, în anul 2010, au fost încheiate şi puse în aplicare Planuri de cooperare cu structurile similare din Republica Ungaria, Republica Bulgaria, Republica Moldova, Republica Serbia şi Ucraina, fiind desfăşurate activităţile specifice conform prevederilor acestora. Printre principalele activităţi desfăşurate în anul 2010, menţionăm:• Vizita oficială în România a delegaţiei conduse de către domnul general locotenent JAKKO KAUKANEN, şeful Poliţiei de Frontieră din Finlanda, 21 – 23 septembrie 2010.• Vizita în România a delegaţiei Agentiei FRONTEX, condusă de directorul executiv, domnul ILKKA LAITINEN, în perioada 15-17 septembrie 2010.De asemenea, 13 poliţişti de frontieră au participat la misiunile internaţionale de menţinere a păcii, desfăşurate în Kosovo (O.N.U. – UE), Haiti (O.N.U.), Georgia (EU MM), precum si la misiuni de asistenta la frontiera moldo-ucraineana Ucraina/R. Moldova (EU BAM).Pentru un schimb operativ de date si informatii, la nivelul frontierelor romane isi desfasoara activitatea 6 centre/puncte de contact: la Giurgiu, Galati, Porubnoe, Oradea si Bors. În ceea ce priveşte modificările structurale intervenite în cadrul reţelei structurilor de contact ale P.F.R. la data de 10.03.2010 a avut loc deschiderea oficială la frontiera româno-ungară a Punctului Comun de Contact Cenad, în baza Protocolului, prin schimb de note verbale între Ministerul Afacerilor Externe din România în numele Guvernului României şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Ungaria în numele Guvernului Republicii Ungare.6. Cooperarea in cadrul Agentiei FrontexSi in anul 2010, Poliţia de Frontieră Română a dezvoltat o importantă cooperare cu Agenţia Europeană FRONTEX. În acest sens, lucrători din cadrul Poliţiei de Frontieră Române au participat la 21 de Operaţiuni Comune – din care 9 pe teritoriul ţării noastre – organizate sub egida Frontex, după cum urmează: • la frontiera verde: 10 operatiuni; În calitate de stat gazdă, tara noastra a organizat 4 operaţiuni terestre în cadrul cărora au participat 22 de experţi din statele membre şi 5 din state terţe (Moldova, Serbia şi Ucraina), care au participat în calitate de observatori.• la frontiera albastră: 2 ;De remarcat este activitatea desfăşurată de poliţiştii de frontieră români participanţi, cu două nave maritime de supraveghere ale P.F.R. la operaţiunea comună coordonată de FRONTEX „POSEIDON” 2010 cu un total format din 48 poliţişti de frontieră. Pe parcursul desfăşurării misiunii EPN POSEIDON 2010 pe teritoriul Greciei, echipajele navelor maritime au efectuat un număr total de 44 de misiuni de patrulare şi au capturat un total de 56 migranţi.• la frontiera aeriană: 9Totodata, in baza Deciziei Directorului Executiv al Agenţiei FRONTEX, 13 reprezentanţi ai Poliţiei de Frontieră Române s-au deplasat în Grecia, pentru a participa la Operaţiunea RABIT, organizată de Agenţia FRONTEX. De asemenea, P.F.R. a detaşat în cadrul acestei operaţiuni, un număr de 8 autovehicule de patrulare, un microbuz şi un autocar destinate transportului migranţilor şi a patrulelor.Modul de actiune al politistilor de frontiera cu ocazia participarii la operatiunile comune a fost apreciat de expertii FRONTEX, Poliţia de Frontieră Română fiind considerata una dintre cele mai active structuri la nivelul Agenţiei FRONTEX.7. Aderarea la spatiul SchengenPolitia de Frontiera Romana s-a implicat intens pentru indeplinirea sarcinilor pe care le avea in responsabilitate pentru derularea in bune conditii a procesului de evaluare Schengen si, implicit, îndeplinirea angajamentelor asumate de Romania pentru aderarea la acest spatiu comunitar.In acest sens, au fost organizate şi s-a participat la 13 misiuni de sprijin şi îndrumare şi 5 misiuni de auto-evaluare, efectuate de experţi străini şi români în scopul pregătirii personalului pentru evaluările Schengen.Acestea au vizat domeniile privind supravegherea frontierei, infrastructură şi echipamente, control şi proceduri, SIS, pregătire personal.De asemenea, in anul 2010 instituţia noastră a fost implicată în toate cele 3 misiuni de evaluare şi re-evaluare a experţilor Schengen, semnalele venite în urma acestor vizite fiind pozitive.În acest sens exemplificăm cu sistemul informatic on-line al Poliţiei de Frontieră Române, e-SIF care a fost proiectat şi dezvoltat în integralitate de specialiştii IT din cadrul PFR, în tehnologie web cu baze de date centralizate, conform specificaţiilor din documentele privind SIS II şi care a fost apreciat pozitiv la toate evaluările Schengen.Cu ocazia vizitelor de evaluare Schengen în domeniul frontierelor terestre care au avut loc în anul 2010, experţii europeni au apreciat faptul că, responsabilitatea controlului frontierelor este în sarcina unei structuri de autoritate publică clar structurată, respectiv Poliţia de Frontieră Română (P.F.R.) subordonată Ministerului Administraţiei şi Internelor (M.A.I.), cu lanţ de comandă direct şi bine definit între unităţile Poliţiei de Frontieră la nivel central şi local.De ase¬me¬nea, Comisiile de eva¬luare au apre¬ciat resursele uma¬ne dis¬po¬nibile şi procentul de în¬cadrare cu personal, cali¬tatea şi cadrul ge¬ne¬ral de pre¬gătire a perso¬na¬lului, cursurile de pregătire con¬tinuă orga¬ni¬zate la nivel local. Comisiile de evaluare au apreciat în mod deosebit nivelul echipamentului tehnic disponibil, precum şi participarea activă în cadrul activităţilor sub egida FRONTEX (Agenţia Europeană pentru Managementul Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene).Pe parcursul vizitei de re-evaluare în domeniul frontierelor aeriene şi terestre, experţii evaluatori au apreciat faptul că lucrările au fost finalizate la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara şi la punctele de trecere a frontierei terestru şi feroviar Stamora Moraviţa, concluziile generale fiind pozitive.De asemenea, este de remarcat raportul în domeniul „Frontiere maritime”, echipa de evaluare apreciind că anumite măsuri adoptate de România pot fi considerate exemple de bune practici în acest domeniu. Un rol important l-a avut Sistemul de Supraveghere şi Control la Marea Neagră (SCOMAR), obiectiv realizat prin fonduri PHARE, începând cu anul 2005. Astfel, de la 30 aprilie 2009, România beneficiază de unul dintre cele mai performante sisteme de supraveghere a frontierelor maritime din Europa. SCOMAR este un sistem operativ de supraveghere, bazat pe tehnologia de ultimă oră, care permite detectarea timpurie, urmărirea, recunoaşterea şi identificarea navelor ce desfăşoară activităţi ilegale de trafic la Marea Neagră. SCOMAR este pregatit pentru supraveghere şi monitorizare, permanent (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână), furnizând o imagine tactică a suprafeţei apei din zona maritima teritoriala, zona contigua si zona economica exclusiva (pana la 100 mile marine in larg), a activităţii aeriene şi a situaţiei terestre.La Marea Neagră, structurile Poliţiei de Frontieră Română trebuie să realizeze un dispozitiv de supraveghere şi control eficient care să asigure acoperirea permanentă a unui spaţiu maritim de cca 20.000 Km2 (ape maritime interioare 753 Km2, marea teritorială 4487 Km2, zona contiguă 4460 Km2 şi zona economică exclusivă 10.300 Km2)8.Fonduri Facilitatea SchengenPrin Facilitatea Schengen, Uniunea Europeana a finanţat acţiuni la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen şi controlul la frontierele externe. In anul 2010, Politia de Frontiera Romana a derulat 97 contracte in valoare de 158,2 milioane Euro, din fonduri europene nerambursabile prin Facilitatea Schengen, aferente urmatoarelor domenii:- Proiect RO FSCH 17 – asistenţă tehnică şi echipamente IT necesare pregătirii condiţiilor de implementare ulterioară a sistemelor FADO şi APIS, în valoare de 0,025 milioane Euro;- Proiect RO FSCH 18- achiziţie de mijloace de mobilitate navală şi terestră în valoare totală de 103,69 milioane Euro; – Proiect RO FSCH 19 – reabilitarea infrastructurii a 31 sedii operative ale PFR (sedii de SPF, PPF şi IJPF exclusiv situate pe frontiera externă a UE) – în valoare de 33,97 milioane Euro;- Proiect RO FSCH 23- achizitia de echipamente si mijloace tehnico-logistice specializate in vederea asigurarii unui inalt nivel de supraveghere si control la frontierele externe UE (dispozitive de examinare a documentelor si biodetectie, echipamente pentru controlul autovehiculelor, camere portabile cu termoviziune, ochelari de vedere pe timp de noapte, autospeciale de supraveghere cu termoviziune etc.) în valoare de 20,58 milioane Euro.9. In domeniul logisticEficienţa sporită a măsurilor de securizare a frontierei este posibilă şi printr-un substanţial suport logistic, în continuă dezvoltare şi modernizare, atât cu fonduri comunitare cât şi cu cele disponibile de la bugetul de stat. a). Mobilitate navala: Astfel, prin Facilitatea Schengen în anul 2010 au intrat în dotarea PFR 38 de mijloace navale, astfel:• Pentru frontiera maritimã: o Navã maritimã de supraveghere proiect OPV 6610, constructor santierul naval DAMEN Gorinchem – Olanda, constructia navei realizându-se în România, la Galati – această navă va juca un rol important în supravegherea frontierei Uniunii Europene, având în acelaşi timp calităţile necesare pentru a executa misiuni pe perioade lungi de timp, la distanţe mari de ţărm, în zona contiguă şi zona economică exclusivă a României şi de a primi / transmite date şi informaţii către sistemul de supraveghere şi control.o Trei nave maritime de patrulare si interventie proiect SHALDAG MK IV, constructor santierul naval ISRAEL SHIPYARDS;Navele maritime vor completa extinderea spre larg a razei de observare a sistemului de supraveghere şi control existent, SCOMAR, realizat de Poliţia de Frontieră Română printr-un proiect anterior finanţat prin fonduri europene, fiind unul dintre cele mai performante sisteme de supraveghere a frontierelor maritime din Europa.De asemena vor face parte din Reteaua Europenă de patrulare în cadrul operaţiunilor comune europene organizate sub egida FRONTEX – Agentie Europeana de supraveghere si control a frontierelor externe ale Uniunii Europene.• Pentru frontiera fluvialã, Delta Dunãrii si alte râuri de frontierã: o Cinci salupe fluviale de patrulare, constructor ISTANBUL DENIZCILIK GEMI INSA SANA YI VE TICARET ASo 20 ambarcatiuni de patrulare si interventie, constructor TEHNOMONT BRODOGRALISTE si MONTMONTAZA GREBEN – Croatia, o Trei pontoane de acostare cu cabine, constructor S.C. METALNAV S.R.L. – România;o Sase puncte mobile de supraveghere si control trafic naval, constructor S.C. METALNAV S.R.L. – România, În ceea ce priveşte mobilitatea navală, gradul total de dotare prin implementarea proiectelor finanţate prin Facilitatea Schengen, va ajunge la 99%. b). Mobilitate terestraPoliţia de Frontieră a recepţionat un numar de 1337 autovehicule şi echipamente specifice supravegherii si controlului frontierei, care vor intra in dotarea PFR pana la sfarsitul anului.Autovehiculele sunt dotate la standarde de ultima generatie si sunt destinate creşterii eficienţei misiunilor executate şi a calităţii supravegherii frontierei terestre. Au fost astfel achizitionate:o 426 autoturisme de teren, marca MASSIF IVECO, o 402 autoturisme pentru munca operativa de oras, marca: VOLKSWAGEN PASSANT VARIANT – 350 buc si AUDI A4 – 52 buc, o 250 microbuze 8+1, marca VW Transporter Kombi, o 59 de autospeciale de supraveghere cu termoviziune, marca Land Rover, model Discovery 4 cu aspect exterior comun al vehiculului comercial.o 50 autospeciale transport caini, marca Mitsubishi L200o 150 ATV-uriÎn prezent, pe linie de mobilitate terestră, prin implementarea proiectelor finanţate din fondul Facilitatea Schengen, dotarea totală cu mobilitate terestră a ajuns la un grad de 70%.Se are în vedere continuarea programelor de dotare, inclusiv pentru celelalte echipamente specifice de supraveghere şi control, asigurarea logistică fiind importantă în procesul de securizare a frontierei de stat.10. Asigurarea unui inalt nivel de supraveghere si control a frontierei de statAvând obligaţia de a intreprinde toate masurile necesare pentru securizarea a peste 2.000 km. de frontiera externă a Uniunii Europene si, implicit, pentru prevenirea şi combaterea infractionalitatii la frontierele tarii noastre, Poliţia de Frontieră Română aplică, în prezent, o concepţie bine definită de supraveghere şi control a frontierelor, conform practicilor si recomandarilor prevazute in Catalogul Schengen.Astfel, se are in vedere : asigurarea continuităţii acţiunii de supraveghere si control în timp şi spaţiu; folosirea eficientă şi la capacitate a tuturor forţelor şi mijloacelor proprii; gradualitatea acţiunilor; concentrarea efortului pe direcţiile probabile de deplasare a infractorilor, respectiv coordonarea unitara si dinamica a activitatilor specifice. De asemenea, prin cooperarea inter-institutionala din plan national, se asigură suportul necesar pentru operaţiunile de supraveghere şi control realizate la frontieră, precum şi măsurile compensatorii, menite a contracara criminalitatea transfrontaliera.Totodata, instrumentul principal de realizare a conceptului de management integrat al frontierei il reprezinta Sistemul Integrat de Securitate a Frontierei – un sistem complex, destinat optimizării supravegherii, controlului trecerii frontierei şi combaterii infracţionalităţii transfrontaliere. Prin implementarea integrală a sistemului se vor asigura îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Catalogul Schengen11.Obiective pentru anul 2011În domeniul managementului instituţional:- continuarea descentralizării mecanismelor decizionale şi asigurarea unui management consultativ, bazat pe comunicarea internă şi cunoaşterea personalului, în vederea creşterii capacităţii şi calităţii serviciilor oferite cetăţenilor;- implementarea unui sistem de management al calităţii la nivelul fiecărei structuri a Poliţiei de Frontieră Române;- continuarea procesului de optimizare a structurii organizatorice a Poliţiei de Frontieră, în scopul creării unei instituţii funcţionale, compatibile cu structurile similare din ţările membre ale Uniunii Europene şi capabile să combată eficient fenomenele infracţionale transfrontaliere conform prevederilor Catalogului Schengen;- continuarea procesului de pregătire a poliţiştilor de frontieră la nivelul standardelor Schengen;În domeniul Schengen :- desfăşurarea activităţilor necesare pentru absorbţia la un nivel maxim a fondurilor comunitare nerambursabile destinate securizării frontierei externe a Uniunii Europene – viitoare Schengen;- susţinerea şi promovarea marilor proiecte europene strategice în materie de management al frontierelor externe şi imigraţiei, respectiv elaborarea unor politici eficiente în aceste domenii;- continuarea pregătirii personalului PFR în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor acquis-ului Schengen;În domeniul cooperării:- extinderea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu instituţiile de aplicare a legii de la nivel naţional, cu atribuţii în gestionarea aspectelor legate de circulaţia persoanelor şi combaterea criminalităţii transfrontaliere, printr-un schimb operativ de date şi informaţii, acţiuni comune şi programe de instruire;- participarea activă în cadrul echipelor mixte, tip task-force, create în scopul dezvoltării schimbului de informaţii operative şi intensificării cooperării poliţieneşti, atât in plan naţional, cât şi internaţional;- intensificarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile similare din statele membre ale Uniunii Europene, NATO, ţările vecine şi alte state terţe în scopul asigurării unui înalt nivel de supraveghere şi control al frontierelor, conform standardelor comunitare;- continuarea participării la operaţiunile comune desfăşurate sub egida Agenţiei FRONTEX, precum şi la stabilirea măsurilor comunitare viitoare din domeniul gestionării frontierelor externe ale Uniunii Europene şi Schengen;- participarea la misiunile internaţionale organizate sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite, Uniunii Europene sau altor organisme internaţionale;- dezvoltarea colaborării, în cadrul Forumului de cooperare la Marea Neagra, în special în privinţa prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale şi a infracţionalităţii transfrontaliere pe mare.În domeniul siguranţei cetăţenilor :- prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere în zonele aflate în competenţa Poliţiei de Frontieră Române;- creşterea nivelului de control şi supraveghere a frontierei externe a Uniunii Europene, inclusiv prin continuarea procesului de implementare a Sistemului Integrat de Securitate a Frontierei;- acţionarea operativă şi legală pentru soluţionarea sesizărilor venite din partea cetăţenilor şi oferirea unor servicii de calitate acestora la nivelul standardelor comunitare. Biroul de Presă-I.G.P.F.R


Alte articole:
Sari la conținut