Cetățenii britanici în context BREXIT

INFORMAȚII GENERALE

Procesul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană (Brexit) a fost finalizat la 31 ianuarie 2020. Pe cale de consecință, Acordul de retragere a intrat în vigoare la 1 februarie 2020 și a permis asigurarea unei perioade de tranziție până la 31 decembrie 2020. Pe parcursul perioadei de tranziție, Regatul Unit și-a păstrat toate drepturile și obligațiile ce revin unui stat membru UE, deși nu a mai participat la mecanismul decizional și nu a mai fost reprezentat în instituțiile UE.

Acordul de retragere stabilește condițiile retragerii Regatului Unit din UE, acoperind domeniul prioritar al drepturilor cetățenilor. Obiectivul principal este de a proteja opțiunile cetățenilor UE din Marea Britanie și ale cetățenilor britanici din statele membre UE, prin garantarea drepturilor acestora.

Ordonanța de Urgență 204/2020 stabilește măsurile de aplicare, în România, ale Acordului de retragere în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României.

În România, termenul limită pentru depunerea unei cereri în vederea obținerii noului statut de rezidență în calitate de beneficiar al Acordului de retragere este 31 decembrie 2021.

Documentele de ședere valabile, obținute anterior în România, în perioada în care Regatul Unit era stat membru al UE (certificat de înregistrare/carte de ședere) își vor pierde automat valabilitatea începând cu 1 ianuarie 2022.

Prin urmare, este important să solicitați înregistrarea (sau reînregistrarea) ca beneficiar al Acordului de retragere până la 31 decembrie 2021. Cererile depuse după 1 ianuarie 2022 vor fi în continuare acceptate de autoritățile române, dar se poate aplica o amendă sau avertisment verbal/scris.

Pentru detalii privind beneficiarii Acordului de retragere, procedura de aplicare și toate celelalte informații relevante (inclusiv cererile tardive, cererile în curs etc.), vă rugăm să consultați paginile de mai jos.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail dedicată acestei problematici: brexit@mai.gov.ro.

***

La 24 decembrie 2020, Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au agreat un acord privind parteneriatul viitor (acord privind comerțul și cooperarea). Totodată, UE și UK au negociat două acorduri separate, cu privire la securitatea informațiilor (necesar pentru informațiile clasificate) și cooperarea în domeniul energiei nucleare. Toate cele trei acorduri au fost aplicate începând cu 1 ianuarie 2021 și au intrat în vigoare la 1 mai 2021.

Acestea pot fi consultate la adresa: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

 

INTRAREA ÎN ROMÂNIA

Începând cu 1 ianuarie 2021:

 

 1. Cetățenii britanici, beneficiari ai Acordului de retragere,pot intra în România fără viză, doar în baza unui document de călătorie valabil și a permisului de ședere eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, în baza Acordului de Retragere. Până la obținerea noilor permise de ședere, cetățenii britanici beneficiari ai Acordului de retragere pot intra în România, fără viză sau alte formalități, în baza documentului valabil, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, în conformitate cu legislația UE, sau în baza certificatului de înregistrare.

 

Membrii de familie ai cetățenilor britanici:

 

Membrii de familie ai cetățenilor britanici care sunt beneficiari ai Acordului de Retragere sunt de asemenea acoperiți de prevederile Acordului dacă au locuit în România în conformitate cu dreptul Uniunii înainte de sfârșitul perioadei de tranziție și continuă să locuiască ulterior încheierii perioadei de tranziție.

Prin membrii de familie înțelegem:

 • soţul sau soţia cetăţeanului britanic beneficiar al Acordului de retragere;
 • descendenţii în linie directă, inclusiv cei adoptaţi, indiferent de cetăţenie, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se află în întreţinerea cetăţeanului britanic, precum şi cei ai soţului/soţiei sau ai partenerului/partenerei;
 • ascendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care se află în întreţinerea cetăţeanului britanic, precum şi cei ai soţului/soţiei sau ai partenerului/partenerei;
 • partenerul – persoana care convieţuieşte cu cetăţeanul britanic, dacă parteneriatul este înregistrat conform legii din statul de origine ori de provenienţă sau, în cazul în care parteneriatul nu este înregistrat, relaţia de convieţuire poate fi dovedită;
 • persoană aflată în întreţinere – orice alt membru de familie, indiferent de cetăţenie, care nu se încadrează în categoriile prevăzute mai sus şi care, în statul de origine ori de provenienţă, se află în întreţinerea sau gospodăreşte împreună cu cetăţeanul britanic, ori se află în situaţia în care, din motive medicale grave, este necesară asistenţa personală a acestuia;
 • orice alt membru de familie, indiferent de cetăţenie, care nu se încadrează în categoriile prevăzute mai sus, a cărui prezenţă pe teritoriul României este necesară cetăţeanului britanic pentru ca acesta să nu fie privat de un drept de şedere acordat în temeiul  OUG nr. 102/2005 privind libera circulație a persoanelor în statele membre UE) 

 

După 31 decembrie 2020 doar membrii de familie ”în sens restrâns” (ce se regăsesc mai jos) se pot alătura beneficiarilor principali ai Acordului de retragere. Toți membrii familiei au obligația de a face dovada existenței acestei calități atât la finalul perioadei de tranziție cât și la data înregistrării noului statut în România. Pentru membrii de familie care au dreptul de exercitare a rezidenței, în România, începând cu 1 ianuarie 2021, termenul limită de depunere a cererii este de 3 luni de la sosirea lor sau 31 decembrie 2021, oricare dintre acestea este mai târziu.

Prin membrii de familie ”în sens restrâns” ai cetățeanului britanic cu statut de beneficiar înțelegem:

 • soţul sau soţia cetăţeanului britanic beneficiar al Acordului de retragere;
 • descendenţii în linie directă, inclusiv cei adoptaţi, indiferent de cetăţenie, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se află în întreţinerea cetăţeanului britanic, precum şi cei ai soţului/soţiei sau ai partenerului/partenerei;
 • ascendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care se află în întreţinerea cetăţeanului britanic, precum şi cei ai soţului/soţiei sau ai partenerului/partenerei;
 • partenerul – persoana care convieţuieşte cu cetăţeanul britanic, dacă parteneriatul este înregistrat conform legii din statul de origine ori de provenienţă sau, în cazul în care parteneriatul nu este înregistrat, relaţia de convieţuire poate fi dovedită cu condiția ca relația să fi fost durabilă înainte de sfârșitul perioadei de tranziție și să continue în momentul în care partenerul solicită reședința în România.

Aceștia pot fi supuși obligației de a solicita viză pentru intrarea în România, raportat la naționalitatea pe care o dețin și ținând cont de Listele anexe la Regulamentul UE 1806/2018, în vederea reglementării statutului lor ca membri de familie. Aceste vize se eliberează gratuit, în cel mai scurt termen și pe baza unei proceduri accelerate (http://eviza.mae.ro/Brexit).

 

 1. Cetățenii britanici care nu beneficiază de drepturi în temeiul Acordului de retragerepot intra în România fără viză pentru o perioadă de până la 90 de zile în decursul oricăror 180 de zile, sub rezerva justificării scopului și condițiilor șederii la punctul de frontieră (pentru mai multe informații http://eviza.mae.ro/British).

 

 1. Cetățenii din state terțemembrii de familieai cetățenilor britanici beneficiari ai Acordului de retragere, care intră pe teritoriul României după 31 decembrie 2020 și care nu aveau calitatea de membri de familie până la data de 31 decembrie 2020sunt supuși regimului juridic național de obținere a vizei, în funcție de cetățenie (pentru mai multe informații http://eviza.mae.ro/info).

ȘEDEREA ÎN ROMÂNIA

   • Cetățenii britanici și membrii de familieai acestora care aveau reședința în România și care doresc să rămână în țară după finalizarea perioadei de tranziție (31 decembrie 2020) trebuie să solicite prelungirea dreptului de ședere în România, în calitate de beneficiari ai Acordului de retragere. Cererile trebuie completate și depuse la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări,  până cel târziu la data de 31 decembrie 2021.
   • Membrii de familie care se alătură cetățeanului britanic, beneficiar al Acordului de retragereîncepând cu data de 01 ianuarie 2021 pot solicita prelungirea dreptului de ședere temporară în România până la data de 31 decembrie 2021.
   • Membrii de familiecare se alătură cetățeanului britanic, beneficiar al Acordului de retragere începând cu data de 1 octombrie 2021, au obligația de a solicita prelungirea dreptului de ședere în termen de maximum 90 de zile de la data intrării pe teritoriul României. Cererea trebuie să completată și depusă la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.

   Precizăm că ulterior datei de 31.12.2020 doar următoarele categorii de persoane, care nu erau rezidente în România la momentul încheierii perioadei de tranziție, dar care aveau calitatea de membri de familie înainte de încheierea acesteia și continuă să o facă la momentul depunerii cererii, cu excepția copiilor născuți sau adoptați după încheierea perioadei de tranziție, se pot alătura și aplica ca membri de familie ai cetățeanului britanic, beneficiar al Acordului de retragere (membri de familie în sens restrâns):

   • soțul sau soția;
   • rudele apropiate ale cetățeanului britanic sau ale soțului/partenerului (în linie ascendentă sau descendentă) și
   • soțul partenerului dintr-un parteneriat înregistrat sau dintr-o relație de durată.

PERMISUL DE ȘEDERE TEMPORAR

 •  PERMISUL DE ȘEDERE TEMPORARPentru obţinerea permisului de şedere, în calitate de beneficiar al Acordului de retragere, se depun următoarele documente:
  • Permisele de ședere temporară se eliberează beneficiarilor Acordului de retragere care au mai puțin de 5 ani rezidență în România.Pentru obţinerea permisului de şedere temporară, în calitate de beneficiar al Acordului de retragere, se depun următoarele documente:
   • cerere;
   • documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;
   • asigurare de sănătate valabilă;
   • dovada deţinerii legale a spațiului de locuit[1](original şi copie);
   • dovada mijloacelor de întreținere[2].

    

   În cazul membrilor de familie, aceștia, vor prezenta, după caz, și unul din următoarele documente:

   • dovada legăturii de rudenie în cazul membrilor de familie;
   • documente emise de autorităţile din statul de cetăţenie sau de rezidenţă prin care se face dovada că membrul de familie al cetăţeanului britanic, beneficiar al 50 TUE, se află în întreţinerea sau gospodăreşte împreună cu acesta sau se află în situaţia în care, din motive medicale grave, este necesară asistenţa personală a acestuia;
   • documentul prin care se atestă faptul că relaţia de parteneriat cu cetăţeanul britanic, beneficiar al 50 TUE, a fost înregistrată în cazul parteneriatului înregistrat sau documente care să ateste faptul că persoana în cauză are o relaţie de convieţuire de lungă durată cu acesta, în cazul parteneriatului neînregistrat;
   • documente din care să rezulte că prezenţa pe teritoriul României a membrului de familie al cetăţeanului britanic, beneficiar al 50 TUE, este necesară acestuia din urmă pentru a nu fi privat de un drept de şedere acordat în temeiul OUG 204/2020.

   Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de şedere temporară va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

    

   În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut mai sus se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

    

   Valabilitatea permiselor de ședere temporară este de 5 ani de la data emiterii.

    

   Decizia de refuz a eliberării permisului de ședere permanentă și motivele pentru care a fost luată această decizie vor fi comunicate solicitantului în scris. Refuzul eliberării documentului de ședere poate fi contestat în fața instanţei de contencios administrativ.

   [1] contract de vânzare-cumpărare; contract de închiriere încheiat între o persoană juridică sau fizică (contractele încheiate cu o persoană fizică trebuie să fie înregistrate la Administrația Financiară competentă teritorial);  contract de comodat; hotărâre judecătorească;  declarația scrisă de primire în spațiu a proprietarului, însoțită de actul de proprietate al acestuia (declarația de luare în spațiu se poate da numai în fața notarului public); documentul eliberat de primării din care să rezulte că solicitantul sau găzduitorul figurează în Registrul agricol, pentru mediul rural.

   [2] adeverință de salariu, talon de pensie, declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, extras de cont bancar ori alte documente echivalente. Studenții pot face dovada mijloacelor de întreținere printr-o declarație pe propria răspundere.

    

 • PERMISUL DE ȘEDERE PERMANENT

  Permisele de ședere permanentă se eliberează beneficiarilor Acordului de retragere care au locuit legal în România pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani.

   

  Cetățenilor britanici și membrilor de familie ai acestora, beneficiari ai Acordului de retragere, care au obținut până la data de 31 decembrie 2020, dreptul de ședere permanentă pe teritoriul României, li se recunoaște, în continuare, acest drept, dacă solicită înregistrarea șederii permanente și obținerea unui nou permis în baza Acordului de retragere până la data de 31 decembrie 2021, inclusiv.

   

  În acest caz, documentele necesare eliberării permisului de ședere permanentă sunt:

  • cerere;
  • documentul de trecere a frontierei în copie şi original;
  • certificat de cazier judiciar sau document cu aceași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciuliu sau de reședință;
  • acte doveditoare privind spaţiul de locuit [1](copie şi original);

  Refuzul eliberării permisului de ședere permanentă, precum şi motivele care au stat la baza acestuia, se comunică, în scris, solicitantului. Împotriva refuzului recunoașterii dreptului de şedere permanentă se poate formula acțiune la instanța de contencios administrativ competentă.

   

   Şedere permanentă pentru minori

  Cetățenii britanici și membrii de familie ai acestora, beneficiari ai Acordului de retragere, pot solicita acordarea dreptului de şedere permanentă pentru copiii minori doar dacă sunt beneficiari ai acestui drept. Solicitarea se face în baza depunerii următoarele documente:

  • cerere;
  • documentul de trecere a frontierei (paşaport, titlu de călătorie, etc.) în copie şi original;
  • acte doveditoare privind spaţiul de locuit [1](copie şi original);
  • certificatul de naștere tradus şi supralegalizat/apostilat (în funcţie de statul emitent al documentului);
  • consimţământul în forma autentică al părintelui care nu are drept de şedere pe termen lung pe teritoriul României.

   

  Cererile pentru recunoașterea dreptului de şedere permanentă vor fi soluţionate în termen de 30 zile, iar pentru motive obiective acest termen se poate prelungi cu cel mult 15 zile, cu înştiinţarea solicitantului.

  Valabilitatea permiselor de ședere permanentă este de 10 ani de la data emiterii, cu excepţia celor care se eliberează persoanelor cu vârsta de până la 14 ani, a căror valabilitate este de 5 ani de la data emiterii.

  [1] contract de vânzare-cumpărare; contract de închiriere încheiat între o persoană juridică sau fizică (contractele încheiate cu o persoană fizică trebuie să fie înregistrate la Administrația Financiară competentă teritorial);  contract de comodat; hotărâre judecătorească;  declarația scrisă de primire în spațiu a proprietarului, însoțită de actul de proprietate al acestuia (declarația de luare în spațiu se poate da numai în fața notarului public); documentul eliberat de primării din care să rezulte că solicitantul sau găzduitorul figurează în Registrul agricol, pentru mediul rural.

  CERERI TARDIVE

  Atenție! Data limită de depunere a cererii pentru obținerea noului statut ședere, ca beneficiar al Acordului de retragere este 31 decembrie 2021.

   

  Vă rugăm să aveți în vedere că documentele de ședere valabile pe care le-ați primit anterior în România atunci când Marea Britanie era stat membru al Uniunii Europene (certificat de înregistrare/ carte de rezidență) își vor înceta automat valabilitatea la 1 ianuarie 2022.

   

  Pentru a vă continua șederea în România, trebuie să depuneți o cerere cât mai curând posibil și nu mai târziu de 31 decembrie 2021 la structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.

   

  Cererile depuse după 31 decembrie 2021 vor fi în continuare procesate de autoritățile române, dar verificările vor viza și motivele pentru care s-a depus cererea cu întârziere, în afară de condițiile de eligibilitate.

   

  Neprezentarea unor motive întemeiate pentru depunerea cu întârziere a cererii poate avea ca rezultat fie un avertisment verbal/scris, fie o amendă, în funcție de circumstanțele specifice ale fiecărui solicitant.  Valoarea amenzilor este cuprinsă între 100 RON și 500 RON.

   

  Ulterior, fiecare cerere tardivă va fi evaluată, pentru a se stabili dacă sunt îndeplinite condițiile de fond (pe baza dovezilor furnizate – de la caz la caz), pentru a se putea  acorda statutul de beneficiar al Acordului de retragere.

  CERERI ÎN CURS DE SOLUȚIONARE

  Toate cererile depuse până la 31 decembrie 2021 și care nu sunt finalizate înainte de acest termen vor continua să fie procesate în conformitate cu termenele menționate în secțiunile REZIDENȚĂ TEMPORARĂ/ PERMANENTĂ.

  Un certificat de înregistrare se eliberează imediat după ce autoritatea competentă din România a primit cererea.

  Certificatul de înregistrare constituie dovada drepturilor de beneficiar al Acordului de retragere, până la luarea unei decizii finale cu privire la cerere.

  Informațiile furnizate mai sus pentru cererile depuse până la 31 decembrie se aplică mutatis mutandis pentru cererile depuse cu întârziere.

  PROCEDURA DE CONTESTARE

  Dreptul de ședere temporară

  În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de ședere temporară, Inspectoratul General pentru Imigrări va comunica solicitantului, în scris, decizia sa de a refuza eliberarea documentului de ședere temporară și va furniza motivele pentru care a fost luată această decizie, precum și instanța de judecată la care poate fi contestată decizia respectivă.

  Refuzul eliberării documentului de ședere temporară poate fi contestat la instanța de contencios administrativ competentă, în termen de 10 zile de la comunicarea deciziei de refuz. Solicitantul este, de asemenea, informat în mod direct cu privire la termenul în care decizia poate fi contestată în instanță.

  Termenul în care beneficiarii Acordului de retragere trebuie să părăsească teritoriul României este de o lună de la data comunicării deciziei de refuz a eliberării permisului de ședere temporară, emisă de Inspectoratul General pentru Imigrări. În cazul în care se depune o contestație împotriva deciziei, solicitantul are dreptul de a rămâne pe teritoriul României pe durata soluționării contestației.

  În cazul în care se constată că aceștia trebuie să părăsească teritoriul României de îndată ori într-un termen mai scurt, în scopul evitării unui risc iminent şi grav la adresa securităţii naţionale, persoanele care au fost informate cu privire la refuz vor trebui să părăsească teritoriul României la data menționată în decizia de refuz.

  Deciziile de refuz a eliberării permisului de ședere temporară, al căror termen de părăsire a teritoriului României nu a fost respectat și cele prin care se dispune părăsirea de îndată a teritoriului României se pun în executare prin escortarea persoanei în cauză până la frontieră sau până în țara de origine de către personalul specializat al Inspectoratului General pentru Imigrări.

  Dacă escortarea străinilor în cauză nu se poate efectua în 24 de ore, Inspectoratul General pentru Imigrări poate solicita luarea în custodie publică a persoanei în cauză, aplicându-se în mod corespunzător prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la luarea în custodie publică şi, după caz, la tolerarea rămânerii pe teritoriul României.

   

  Decizia de refuz a eliberării permisului de ședere temporară se comunică beneficiarului Acordului de retragere de către:

  • Inspectoratul General pentru Imigrări sau de formaţiunile sale teritoriale prin remiterea unui exemplar al acesteia, sub semnătură, atunci când persoana este prezentă pe teritoriul României, sau prin trimiterea prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa la care aceasta a declarat că locuieşte, atunci când persoana nu este prezentă.
  • Poliția de Frontieră Română, prin înmânarea unui exemplar al acesteia, sub semnătură, atunci când persoana se prezintă la frontieră cu scopul de a intra pe teritoriul României.

   

  Dreptul de ședere temporară al cetățenilor britanici și membrilor de familie încetează atunci când se constată că aceștia prezintă pericol pentru securitatea națională.

  Decizia de încetare a dreptului de ședere temporară va conține:

  • prezentarea precisă şi completă a tuturor motivelor de fapt şi de drept care au stat la baza dispunerii unei astfel de măsuri, implicaţiile acesteia pentru persoana în cauză;
  • informaţii privind instanţa unde poate fi atacată decizia;
  • termenul de introducere a acţiunii şi termenul în care trebuie să părăsească țara.

  Inspectoratul General pentru Imigrări anulează, prin decizie motivată, dreptul de ședere temporară în România, dacă ulterior obținerii acestuia se constată că:

  • la data prelungirii dreptului de ședere temporară, calitatea de beneficiar al Acordului de retragere, a fost dovedită prin folosirea de informaţii false, documente false sau falsificate ori prin alte mijloace ilegale;
  • dreptul de ședere temporară a fost obținut în baza unei căsătorii de convenienţă sau în baza unui parteneriat, dacă acesta a fost încheiat ori este declarat cu scopul de a beneficia de drept de ședere pe teritoriul României.

   

  Permisul de ședere temporară se anulează la data emiterii deciziei și se predă de către persoana în cauză cel târziu la data comunicării deciziei în cauză.

  Dreptul de ședere permanentă

  Dreptul de ședere permanentă încetează în una dintre următoarele situații:

  • persoana prezintă pericol pentru securitatea națională;
  • persoana absentează de pe teritoriul României pe o perioadă mai mare de 5 ani consecutivi;
  • persoana formulează o cerere în acest sens.

   

  În cazul ultimelor două situații, în termen de 30 de zile de la încetarea dreptului de ședere permanentă, beneficiarul Acordului de retragere poate solicita Inspectoratului General pentru Imigrări sau formațiunilor sale teritoriale acordarea dreptului de ședere temporară, în condițiile legii.

  Inspectoratul General pentru Imigrări anulează, prin decizie motivată, dreptul de ședere permanentă, dacă ulterior recunoașterii acestuia se constată că:

  • la data obținerii acestui drept, calitatea de beneficiar art.50 TUE a fost dovedită prin folosirea de informaţii false, documente false sau falsificate ori prin alte mijloace ilegale;
  • dreptul de ședere temporară a fost obținut în baza unei căsătorii de convenienţă sau în baza unui parteneriat, dacă acesta a fost încheiat ori este declarat cu scopul de a beneficia de drept de ședere pe teritoriul României.

   

  Permisul de ședere permanentă se anulează la data emiterii deciziei și se predă de către persoana în cauză cel târziu la data comunicării deciziei în cauză.

  OBLIGAȚII ȘI SANCȚIUNI

  Cetățenii britanici și membrii de familie ai acestora, beneficiari ai Acordului de retragere, au următoarele obligații :

  • Cetățenii britanici și membrii de familie ai acestora, beneficiari ai Acordului de retragere, au următoarele obligații:
   • să respecte legislaţia română pe timpul şederii în România;
   • să nu rămână pe teritoriul României peste perioada pentru care li s-a aprobat șederea, precum și, să depună toate diligențele necesare pentru a ieși din România până la expirarea acestei perioade;
   • să declare, în termen de 30 zile, la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări care le-a acordat dreptul de ședere, următoarele:
    • orice modificare intervenită în situația personală, în special schimbarea numelui, a cetățeniei, a domiciliului sau reședinței, încheierea, desfacerea ori anularea căsătoriei, nașterea sau adopția unui copil, decesul unui membru de familie aflat pe teritoriul României;
    • prelungirea valabilității sau schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat.
   • să solicite un nou permis de ședere în cazul în care își schimbă numele, cetățenia, domiciliul sau reședința, odată cu declararea modificării intervenite în situația personală;
   • să declare, în termen de 48 ore, la organul de poliție competent teritorial, furtul sau pierderea documentelor de trecere a frontierei de stat sau a documentelor de identitate;
   • cu cel puțin 30 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate, titularul permisului de ședere temporară / permanentă este obligat să se prezinte la formaţiunea competentă teritorial a Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea preschimbării documentului.

   Nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de ședere, respectiv a documentului de tolerat, reprezintă, de asemenea, contravenție și se sancționează conform legii. Valoarea amenzilor este cuprinsă între 100 RON și 500 RON.

  ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

   1. Dacă am deja o carte de rezidență permanentă, care este valabilă timp de 10 ani, trebuie să solicit un alt document de ședere sau acesta este suficient?

   Da. Beneficiarilor art. 50 TUE care au obţinut dreptul de rezidenţă permanentă pe teritoriul României anterior Brexit, li se recunosc documentele eliberate de către Inspectoratul General pentru Imigrări, până la data de 31 decembrie 2021, inclusiv. În consecință, titularul cărții de rezidență permanentă trebuie să se adreseze formațiunii teritoriale de la locul domiciliului, în vederea eliberării unui nou document (permis de ședere permanentă).

    

   1. Am intrat în România pe 1 ianuarie 2016, dar nu m-am înregistrat până pe 1 ianuarie 2017. La data de 1 ianuarie 2021 se împlinesc 5 ani de când mă aflu pe teritoriul României, dar sunt înregistrat doar de 4 ani, pot aplica pentru rezidență permanentă sau va trebui să solicit un permis de ședere temporară?

   Dreptul de şedere permanentă se acordă, la cerere, persoanelor care, la data soluţionării cererii, sunt titulari ai unui drept de şedere temporară pe teritoriul României și îndeplinesc  cumulativ, condițiile art.13 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 204 din 23 noiembrie 2020. Una dintre condiții impuse de actul normativ este ca solicitantul să fi avut drept de şedere temporară pe teritoriul României în mod continuu în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii. În consecință, este nevoie să dovediți că ați locuit legal în România și între 1 ianuarie 2016 și 1 ianuarie 2017.

    

   1. Când prelungim dreptul de ședere temporară ce documente de trecere a frontierei trebuie să prezentăm?

   Cererea de prelungire a dreptului de şedere temporară, depusă la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări de la locul de reședință  al  beneficiarilor art. 50 TUE va fi însoţită de un document valabil de trecere a frontierei de stat.  Dreptul de şedere temporară în România al beneficiarilor art. 50 TUE se prelungeşte dacă aceștia posedă, pe lângă celelalte documente necesare, un pașaport valabil. Autoritățile române pot accepta cu titlu excepțional documente de călătorie expirate,  în cazul în care documentul a expirat după intrarea în România şi din motive independente de voinţa persoanei în cauză nu a putut fi prelungit.

    

   1. Nu am putut să aplic pentru noul statut din cauza pandemiei. Pot să depun cererea și după 1 ianuarie 2022?

   Da. Cererile depuse după 31 decembrie 2021 vor fi în continuare procesate de autoritățile române, dar verificările vor viza și motivele pentru care s-a depus cererea cu întârziere, în afară de condițiile de eligibilitate.

   Neprezentarea unor motive întemeiate pentru depunerea cu întârziere a cererii poate avea ca rezultat fie un avertisment verbal/scris, fie o amendă, în funcție de circumstanțele specifice ale fiecărui solicitant. Valoarea amenzilor este cuprinsă între 100 RON și 500 RON.

    

   1. Am solicitat rezidența permanentă într-unul dintre județe și doresc să știu ce documente vor fi solicitate.

   Dacă ați obţinut până la data de 31 decembrie 2020 dreptul de rezidenţă permanentă pe teritoriul României, puteți solicita recunoaşterea în continuare a acestui drept. Este important ca solicitarea eliberării noului permis de şedere permanentă să fie făcută până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv.

    

   Pentru a solicita permisul de ședere permanentă în calitate de beneficiar al art. 50TUE, aveți nevoie de:

   • Cererea de eliberare a permisului de şedere permanentă
   • documentul de trecere a frontierei de stat, în original şi în copie,
   • certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu sau de reşedinţă,
   • dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit la adresa la care este declară reşedinţa pe teritoriul României.

    

   1. Dacă am aplicat pentru noul statut, dar încă nu mi-a fost eliberat permisul de ședere, pot să folosesc certificatul de înregistrare la controlul la frontieră?

    

   Da. Autoritățile române acceptă certificatul de înregistrare eliberat de IGI ca document care atestă statutul de beneficiar al Acordului de retragere până la eliberarea permisului de ședere.

    

   1. Cazierul judiciar este necesar când se aplică pentru cererile de ședere temporară?

   Nu. Acest tip de document nu este necesar în cazul solicitării permisului de ședere temporară.

    

   1. Dacă sunt deja rezident permanent și acum aplic pentru reședința permanentă în baza noului statut, care sunt documentele de care am nevoie pentru a aplica? Am nevoie de ”cazier”?

   Cererea de eliberare a permisului de şedere permanentă va fi însoţită de următoarele documente: de documentul de trecere a frontierei de stat, în original şi în copie; certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu sau de reşedinţă; dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit la adresa la care este declarată reşedinţa pe teritoriul României.

   Cererea de eliberare permisului de şedere permanentă trebuie depusă la formațiunea teritorială competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv.

    

   1. Documentul meu de înregistrare are o adresă diferită, la care nu mai locuiesc, dar am totuși acces la ea. Întrucât adresa din certificat nu este adresa locuinței pe care o închiriez în prezent, aceasta va reprezenta o problemă?

   Nu, nu reprezintă o problema din perspectiva aplicării pentru noul statutConform legii, aveți obligația informării formațiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări, în 30 de zile, în situația schimbării  adresei de reședință sau de domiciliu.

    

   1. Menționați adeverința de salariu pentru cei care își schimbă certificatul temporar. Vă referiți la o adeverință de vechime care să ateste toate salariile și modificările din contract?

   Adeverința de salariu eliberată de angajator este documentul prin care se face dovada mijloacelor de întreținere și atestă veniturile cetățeanului britanic.

   Nu există un format unitar, este doar necesar ca angajatorul sa confirme faptul că persoana în cauză este salariat, precum și cuantumul venitului la momentul depunerii solicitării.

    

   1. Pentru cei căsătoriți cu cetățeni români, în România, trebuie adus și certificatul de căsătorie sau nu este necesar?

   Da. Conform legii, dovada legăturii de rudenie se face prin certificatul de căsătorie emis de autoritățile române.

    

   1. Documentele noi se eliberează pe 5 ani de zile sau pe durata celor eliberate anterior?

   Permisul de ședere temporară are valabilitate 5 ani, iar permisul de ședere permanentă are valabilitate 10 ani.

   În situația minorilor cu vârsta de până la 14 ani, permisul de ședere permanentă are valabilitatea de 5 ani.

    

   1. Sunt un student britanic la medicină și locuiesc în Iași. Aș dori să știu ce documente va trebui să aduc pentru a obține un nou permis după Brexit.

   În cazul în care v-ați exercitat dreptul de ședere în România în conformitate cu dreptul Uniunii înainte de 31.12.2020 și continuați să aveți reședința în România și după încheierea perioadei de tranziție, vă puteți înscrie pentru a obține permisul de ședere post Brexit.

   În acest scop, este necesar să vă adresați formațiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări, de la locul de reședință, cu o cerere de eliberare a permisului de ședere temporară, însoțită de următoarele documente: documentul de trecere a frontierei de stat, în original şi în copie; asigurare de sănătate valabilă;  dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit la adresa la care este declarată reşedinţa pe teritoriul României; dovada mijloacelor de întreţinere (care poate fi făcută și prin declarație pe proprie răspundere).

    

   1. Pot să aplic online pentru a solicita noul permis de ședere?

   Nu. Permisul de ședere, eliberat la cererea solicitantului, va conține datele biometrice ale acestuia, prin urmare este necesar ca cererea privind eliberarea acestui document să fie depusă personal de către solicitant, la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări de la locul de reședință sau de domiciliu.

    

   1. Unde pot găsi un formular de cerere de eliberare a permisului ședere temporară, ca beneficiar al Acordului de retragere?

   Cererile tip pentru eliberarea permisului de ședere temporară, a permisului de rezidență permanentă și condițiile în care acestea pot fi eliberate se regăsesc pe site-ul public al Inspectoratului General pentru Imigrări la adresa  https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2022/01/cerere_permis_de_sedere_temporara_brexit.pdf. .

    

   1. Dacă o persoană are rezidență temporară în România și plătește contribuții în sistemul public de sănătate român, atunci când solicită noul permis de ședere temporară, va fi necesar să arate dovada asigurării de sănătate? Dacă da, ce documentație este necesară?

   Documentele care fac dovada asigurării de sănătate sunt în conformitate cu legislația aplicabilă pe teritoriul statului român. În vederea obținerii documentului prin care se poate face dovada asigurării de sănătate aveți posibilitatea să vă adresați instituțiilor competente, respectiv caselor de asigurări de sănătate competente teritorial sau Casei  Naționale de Asigurări de Sănătate din România.

   

    ___________________________________________________________      

   [1] art.7 ali.(3) lit.b din  Ordonanţa de urgenţă nr. 204 din 23 noiembrie 2020

  [2] art. 6 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 204 din 23 noiembrie 2020

   

  Cetățenii vulnerabili

  Cetățenii vulnerabili pot primi asistență din partea personalului structurilor teritoriale ale IGI, la solicitare. Ei vor fi îndrumați și sprijiniți în vederea depunerii cererilor, pentru întocmirea documentației necesare și vor fi informați cu privire la întreaga procedură pentru acordarea dreptului de ședere în România.

   

  Permisul de conducere

  Permisul de conducere britanic este valabil în România și după 31 decembrie 2020.

  Nu este prevăzută o perioadă de timp în care permisul de conducere emis de autoritățile din Regatul Unit trebuie preschimbat cu documente similare românești.

  Documente necesare pentru solicitarea preschimbării permiselor de conducere emise de autoritățile din Regatul Unit după 31 decembrie 2020, la serviciul public comunitar competent:

  • permisul de conducere național britanic aflat în termen de valabilitate;
  • documentul de identitate, precum și documentele care fac dovada domiciliului sau reședinței în România;
  • cererea tip, completată lizibil, cu majuscule, precum și semnătura;
  • dovada achitării tarifului prevăzut de lege (89 RON), aferent preschimbării permisului de conducere.
  • traducerea legalizată în limba română a permisului de conducere eliberat de autorităţile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;
  • documentul (“driving record”) care certifică valabilitatea, pe categorii, a permisului de conducere și conține informații privind dreptul de a conduce, precum și un cod de verificare “check code” cu ajutorul căruia serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din România să poată verifica autenticitatea documentului. Codul este valabil 21 de zile și poate fi folosit o singură dată. În cazul în care acesta nu mai poate fi folosit, deținătorul permisului de conducere va solicita generarea altui cod de către Agenția de
   licențiere pentru șoferi și vehicule din Regatul Unit (Driver and Vehicle Licensing Agency/DVLA);
  • în cazul în care persoana care solicită preschimbarea permisului de conducere emis de autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu un document similar românesc nu poate obține un ,,check code” din motive obiective (spre exemplu: a expirat numărul de asigurare/insurance number; a expirat dreptul de ședere; permisul de conducere a fost reținut și remis autorităților, iar deținătorul nu îndeplinește condițiile legale în vederea restituirii către acesta  etc), iar permisul de conducere supus procedurii de preschimbare îndeplinește condițiile prevăzute de O.M.A.I. nr.163/2011, serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor judeţean unde solicitantul a depus dosarul de preschimbare va proceda la verificarea autenticităţii şi valabilităţii documentului în cauză la autoritățile emitente prin intermediul adresei de e-mail comunicate de către autoritățile din Regatul Unit.

   Studenții

  Studenților britanici înmatriculați la universități din România, care s-au deplasat fizic în România înainte de finalul perioadei de tranziție, dar s-au întors în Regatul Unit în anul 2020 sau în anul 2021 și acum intenționează să revină în România fără să se fi înregistrat anterior finalizării anului 2020, li se aplică prevederile Acordului de retragere și se pot înregistra pe lângă formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări în conformitate cu prevederile OUG 204/2020. Dovada continuităţii rezidenţei cade în sarcina studentului şi poate fi făcută prin orice mijloc de probă prin care se poate stabili prezența efectivă a solicitantului pe teritoriul statului român.

  Studenții britanici înmatriculați la universități din România, care nu s-au deplasat fizic în România anterior datei de 31.12.2020, dar intenționează să vină în România pentru a participa la cursuri ulterior acestei date, nu sunt considerați beneficiari ai Acordului de retragere și li se vor aplica reglementările naționale în materie de imigrație.

   

  Documente și link-uri utile:


  British citizens in the context of Brexit

   

  GENERAL INFORMATION

  The withdrawal process of the United Kingdom from the European Union (Brexit) was completed on 31 January 2020. Consequently, the Withdrawal Agreement ratified by both parties entered into force on 1 February 2020 and provided a transition period until 31 December 2020. During the transition period, the United Kingdom retained all the rights and obligations of a Member State, even if it no longer participated in the decision-making mechanism and it was no longer represented in the EU institutions.

  The Withdrawal Agreement establishes the terms of the UK`s withdrawal from the EU covering the priority area of citizens` rights. The main objective is to ensure the protection of the life choices of EU citizens in the UK and British nationals in the EU Member States, by safeguarding their rights.

  Emergency Ordinance 204/2020 applies in Romania the provisions of the Withdrawal Agreement related to the right of entry and residence of British citizens and their family members.

  The deadline to submit an application in Romania for the new residence status as beneficiary of the Withdrawal Agreement is 31 December 2021.

  Valid residence documents previously received in Romania when the United Kingdom was an EU Member State (registration certificate/ residence card) will automatically lose their validity starting with 1 January 2022.

  It is thus important to apply for registration (or, re-registration) by 31 December 2021 as beneficiary of the Withdrawal Agreement. Applications introduced after 1 January 2022 will still be accepted by Romanian authorities, but a fee or verbal/written warning might be applied.

  For details regarding the beneficiaries of the Withdrawal Agreement, the procedure for application and all other relevant information (including late applications, pending applications etc.) please consult the pages below.

  Supplementary information can be requested by accessing the dedicated e-mail address brexit@mai.gov.ro.

  ***

  On 24 December 2020, the European Union and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland agreed on a future partnership agreement (trade and cooperation agreement). At the same time, the EU and the UK negotiated two separate agreements, on information security (necessary for classified information) and cooperation in the field of nuclear energy. All three agreements have been applied starting 1 January 2021 and entered into force on 1 May 2021.

  More information can be found at: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

   

  ENTRY INTO ROMANIA

  Starting 1st of January 2021:

  1. British citizens, as beneficiaries of the Withdrawal Agreement, can enter Romania without a visa, only with a valid travel document and a residence permit issued by the General Inspectorate for Immigration in accordance with the Withdrawal Agreement. Until the new residence permits are obtained, British citizens benefiting from the Withdrawal Agreement can enter the Romanian territory, without a visa or other formalities, based on valid documents issued by the General Inspectorate for Immigration, in accordance with EU legislation, or with the certificate of application.

  Family members of British citizens:

  Family members of British citizens that are beneficiaries of the Withdrawal Agreement are also covered by the WA provisions if they resided in the Romania in accordance with Union law before the end of the transition period and continue to reside there thereafter.

   

  By family members we refer to:

  • husband or wife of the British citizen beneficiary of the Withdrawal Agreement;
  • direct descendants, including adopted ones, who have not turned 21 years of age or are dependants of the British citizen, as well as those of the husband/wife or partner;
  • direct ascendants, who are dependants of the British citizen, as well as those of the husband/wife or partner;
  • partner – a person who lives together with the British citizen, if the partnership is legally registered in their country of origin or country they come from or, in case the partnership is not registered, evidence of a cohabitation relationship can be brought;
  • dependent – any other family member, regardless of nationality, who does not fall into the categories stated above and who, in the country of origin or provenance, is dependent or is a member of the household of the British citizen, or is in a situation where, for serious health grounds, his personal assistance is necessary; 
  • any other family member, irrespective of citizenship, others than the categories referred to above, whose presence on Romanian territory is necessary to the British citizen, lest the latter is deprived of the right of stay granted underGovernment Emergency Ordinance no. 102/2005 on the free movement on the territory of Romania of EU and EEA citizens) 

   

  After 31 December 2020, only “close” family members may join the main beneficiaries of the Withdrawal Agreement (list below). All family members have the obligation to prove the existence of this quality, both at the end of the transition period and at the date of the new status registration in Romania. For family members who have the right to commence residence starting 1st of January 2021 in Romania, the deadline for submitting the application shall be 3 months after their arrival or 31 December 2021, whichever is later.

  “Close” family members of the UK national with beneficiary status:

  • husband or wife of the British citizen beneficiary of the Withdrawal Agreement;
  • direct descendants, including adopted ones, who have not turned 21 years of age or are dependants of the British citizen, as well as those of the husband/wife or partner;
  • direct ascendants, who are dependants of the British citizen, as well as those of the husband/wife or partner;
  • partner – a person who lives together with the British citizen, if the partnership is legally registered in their country of origin or country they come from or, in case the partnership is not registered, evidence of a cohabitation relationship can be brought, provided that the relationship was durable before the end of the transition period and continues at the time the partner seeks residence in Romania.

  ”Close” family members may be subject to the obligation to apply for an entry visa for Romania, based on their nationality, in order to regulate their status as family members. These visas are issued free of charge and falls under the terms of an accelerated procedure. (for more information please check http://eviza.mae.ro/Brexit).

  1. British citizens who do not enjoy rights under the Withdrawal Agreement can enter and reside in Romania without a visa for a period of 90 days within any 180 days, subject to justification of the purpose and conditions of the stay at the border checkpoint. More information on this point can be found at http://eviza.mae.ro/British.

   Third-country nationalsfamily members of British citizens beneficiaries of the Withdrawal Agreement, who enter the territory of Romania after December 31, 2020 and who did not have the status of family members until December 31, 2020,are subject to the national Romanian legal visa requirements, according to their nationality. (more information on http://eviza.mae.ro/info).

  RESIDENCE IN ROMANIA

   • British citizens and their family members who have been residing in Romania and who wish to remain in the country after the end of the transition period (December 31, 2020) should apply for a residence permit in Romania on the basis of the Withdrawal Agreement. Application forms are to be filled in and submitted to the territorial office of the General Inspectorate for Immigration no later than December 31, 2021.
   • Family members who are joining the British citizen, beneficiary of the Withdrawal Agreement, starting with January 1, 2021 can apply for an extension of their right to temporary stay in Romania until December 31, 2021.
   • Family members who joined the British citizen, beneficiary of the Withdrawal Agreement starting with October 1, 2021 are under the obligation to apply for an extension of their right of temporary stay in Romania within no more than 90 days after the date of entry on the Romanian territory. The application must be filled in and submitted at the territorial office of the General Inspectorate for Immigration.

   Please note that after 31.12.2020 only the following categories of family members, who were not resident in Romania at the time the transition was completed, but qualified as family members before the end of the transition period continue to do so at the time of application, except for children born or adopted after the end of the transition period, may join and apply as family members of the UK national, beneficiary of the Withdrawal Agreement (close family members):

   • husband or wife;
   • close relatives of the British national or of the spouse / partner (ascending or descending line) and
   • the spouse of the partner that are in a registered partnership or in a long-term relationship.

   

  TEMPORARY RESIDENCE PERMIT

  Temporary residence permits are delivered to beneficiaries of the Withdrawal Agreement who have less than 5 years residency in Romania.

  In order to obtain a temporary residence permit as a beneficiary of the Withdrawal Agreement, the following documents are to be submitted:

  • Application form;
  • border crossing document (passport, travel document, etc.), original and duplicate;
  • valid health insurance;
  • evidence of legal ownership/rental of the living space[1](original and duplicate);
  • evidence of means of self-maintenance[2].

   

  Family members shall add to their application form, according to their specific situation, one of the following documents:

  • proof of kinship in the case of family members;
  • documents issued by the authorities in their state of citizenship or residence proving that the family member of the British citizen beneficiary of Art. 50 TEU is their dependant or forms a household with them or is in the situation where, for serious medical reasons, are subject to personal assistance;
  • document attesting the fact that the partnership with the British citizen beneficiary of Art. 50 TEU was registered, in the case of a registered partnership, or documents attesting that the respective person is in a long-term cohabitation relationship with the citizen, in the case of an unregistered partnership;
  • document attesting the fact that the presence on Romanian territory of the family member of the British citizen beneficiary of Art. 50 TEU is needed by the latter, lest he should be deprived of the right of stay granted on the basis of the Emergency Ordinance 204/2020.

   

  The application for granting or extending the right of temporary residence will be processed within 30 days from the date of its registration. In cases where further checks are required, the deadline may be extended by 15 days.

  If the information or documents attached are inadequate or incomplete, the General Inspectorate for Immigration shall inform the applicant of the additional information requested and shall set a reasonable time limit for sending them, but not more than 30 days. The term stipulated above shall be suspended until the General Inspectorate for Immigration has received the necessary additional information or documents. If no additional information or documents have been provided until the deadline, the application may be rejected.

  Temporary residence permits are valid for 5 years.

  The decision to deny issuance of the permanent residence and the reasons why that decision was made will be communicated to the applicant in writing. The denial of the issuance of the residence document can be challenged before the jurisdictional court for administrative litigations.

  [1] sales agreement; lease agreement concluded between a legal or natural person (contracts concluded with a natural person must be registered with the territorial offices of the Financial Administration); bailment agreement; court order; the written declaration of receipt in space of the owner, together with the owner’s document of ownership (the declaration of taking into space can be given only in front of the public notary); the document issued by the mayors showing that the applicant or the host is listed in the agricultural Register for rural areas.

  [2] pay certificate, pension slip, statement of income and contributions owed by individuals, a bank statement or any other equivalent documents. In the case of students, evidence of means of support can be brought in the form of an affidavit.

  PERMANENT RESIDENCE IN ROMANIA

  Permanent residence permits shall be delivered to beneficiaries of the Withdrawal Agreement who have resided legally in Romania for a continuous period of 5 years.

  British citizens and their family members who are beneficiaries of the Withdrawal Agreement, who enjoyed, by December 31, 2020, the right of permanent residence on Romanian territory according to EU legislation, shall receive recognition of that right after that date as well, if they register their permanent stay until December 31, 2021 and obtain a new permit under the Withdrawal Agreement.

  The documents required for the issuance of the permanent residence permit are:

  • application form;
  • border crossing document in the original and duplicate;
  • statement of criminal record or another document of equal legal value issued by the authorities of their state of domicile or residence;
  • proof of legal ownership/rental of living space [1](original and duplicate).

  The decision to deny issuance of the permanent residence and the reasons why that decision was made will be communicated to the applicant in writing. The denial of the issuance of the permanent residence document can be challenged before the jurisdictional court for administrative litigations.

   

  Right of permanent residence for minors

  British citizens and their family members, who are beneficiaries of the Withdrawal Agreement, can apply for the right of permanent residence for minor children only if they are beneficiaries of this right. The application shall be made on the basis of the submission of the following documents:

  • application;
  • a border crossing document (passport, travel document, etc.) in original and copy;
  • proof of legal ownership of living space [1];
  • translated and apostilled birth certificate (depending on the issuing state of the document);
  • notarized consent of the parent that does not hold a right of permanent stay on Romanian territory.

   

  Applications for the recognition of the right of permanent residence shall be processed within 30 days of the date they were filed and for objective reasons this time limit may be extended by a maximum of 15 days, with the notification of the applicant.

  Permanent residence permits are valid for 10 years of the date of issuance, except for those issued to persons aged under 14, which are valid for 5 years of the date of issuance.

  [1] sales agreement; lease agreement concluded between a legal or natural person (contracts concluded with a natural person must be registered with the territorial offices of the Financial Administration); bailment agreement; court order; the written declaration of receipt in space of the owner, together with the owner’s document of ownership (the declaration of taking into space can be given only in front of the public notary); the document issued by the mayors showing that the applicant or the host is listed in the agricultural Register for rural areas.

   

  PERMIT FOR FRONTIER WORKERS

  The permit for frontier workers is the document that grants the right to enter and exit Romania to the British citizen who is pursuing an activity in Romania but does not reside here.

  Application forms for the frontier workers’ permit are to be filled in by the frontier workers in person at the head office of the territorial entities of the General Inspectorate for Immigration within the jurisdiction where the frontier worker is performing their activity.

  The following documents must be submitted for the issuance of the frontier workers’ permit:

  • Application form,
  • the identity document for crossing the national border in the original and one copy;
  • a copy of the labour contract.

   The validity of the frontier workers’ permit shall be equal to the validity of the labor contract in Romania, but no longer than 5 years.

  LATE APPLICATIONS

  Attention! The deadline to submit an application for the new residence status of beneficiary of the Withdrawal Agreement is 31 December 2021.

  Please remember that valid residence documents you previously received in Romania when the United Kingdom was an EU Member State (registration certificate/ residence card) will automatically lose their validity on 1 January 2022.

  In order to continue your stay in Romania you have to submit an application as soon as possible and no later than 31 December 2021 at the territorial office of the General Inspectorate for Immigration.

  Applications introduced after 31 December 2021 will still be processed by the Romanian authorities, but verifications will address also the reasons for applying late, apart from the eligibility conditions.

  Failure to prove reasonable grounds for applying late may result either in a verbal/written warning, or in a penalty fee, depending on the particular circumstances of each applicantThe value of fine is no less than 100 RON and no more than 500 RON.

  Subsequently, every late application will be assessed, in order to determine if the substantive conditions are met based on the evidence provided – should this be the case, the status of beneficiary of the Withdrawal Agreement can be granted.

  PENDING APPLICATIONS

  All applications introduced until 31 December 2021 and not finalized before that deadline will continue to be processed according to deadlines mentioned in sections TEMPORARY/PERMANENT RESIDENCE.

  A certificate of application is issued immediately after the Romanian competent authority has received the application.

  The certificate of application constitutes proof of rights as beneficiary of the Withdrawal Agreement, until the final decision on the application is made.

  The information provided above for applications submitted until 31 December is applicable mutatis mutandis for the late applications.

  APPEAL PROCEDURE

  The right of temporary residence

  If the requirements for temporary residence are not satisfied, the General Inspectorate for Immigration will communicate to the applicant its decision to deny issuance of the temporary stay document in writing and will provide the reasons why that decision was made, as well as the court of law where said decision can be challenged.

   

  The denial of the issuance of the temporary stay document can be challenged before the jurisdictional court for administrative litigations, within 10 days from the communication of the denial decision. The applicant is also directly informed of the deadline within which the decision can be challenged in court.

  The deadline for the beneficiary of the Withdrawal Agreement to leave Romanian territory is one month of the date of communication of the General Inspectorate for Immigration’s decision to deny issuance of the temporary stay permit. If an appeal is lodged against the decision, the applicant has the right to remain on Romanian territory for the duration of the resolution of the appeal.

  In cases where it is found that the beneficiary of the Withdrawal Agreement must leave Romanian territory at once or within a very short delay so as to avoid an imminent and serious threat to national security, the persons who have been informed of the refusal will have to leave the Romanian territory on the date mentioned in the denial decision.

  Decisions to deny issuance of the temporary stay in whose case the deadline for leaving Romanian territory was not complied with, and those mandating immediate departure from Romanian territory, shall be enforced by the specialist staff of the General Inspectorate for Immigration escorting the concerned person to the border or to their country of origin.

  If the escorting of aliens cannot be performed within 24 hours, the General Inspectorate for Immigration can request for the concerned person to be taken into public custody, with the appropriate application of Government Emergency Ordinance no. 194/2002, as republished with subsequent amendments and supplements, concerning the taking into public custody and, as the case may be, tolerating a continued stay on Romanian territory.

  The decision to deny issuance of the temporary residence shall be communicated to the applicant by:

  • the General Inspectorate for Immigration or its territorial entities by handing over a copy thereof, under signature, when the person is present on Romanian territory, or by registered mail at the address they have declared as their domicile, with certified mail delivery, when the person is not present.
  • the Romanian Border Police, by handing over a copy thereof, under signature, when the person arrives at the border aiming to enter Romanian territory.

   

  The right of temporary residence of British citizens and their family members shall cease if they are found to be a threat to national security.

  The decision on cessation of the right of temporary residence must contain:

  • a precise and complete presentation of all factual and legal grounds it relied upon, the decision’s implications for the person concerned;
  • information on the court where the decision can be challenged,
  • the deadline for filing legal action and the time frame within which the beneficiary of the Withdrawal Agreement is to leave the Romanian territory.

  The General Inspectorate for Immigration can rescind, by justified decision, a person’s right of temporary residence in Romania if after they received it there is a finding that:

  • on the date of extension of the right of temporary stay the qualification as beneficiary of the Withdrawal Agreement was proven using false information, counterfeit or altered documents, or other illegal means;
  • the right of temporary stay was obtained based on a marriage of convenience or based on a partnership if such was entered or declared as for the purpose of securing the right of stay on Romanian territory.

  The temporary residence permit shall be rescinded on the date the decision was issued and shall be handed over by the person concerned at the latest when that decision is communicated.

  The right of permanent residence

  The right of permanent residence shall cease in one of the following situations:

  • the person is a threat to national security;
  • the person is absent from Romanian territory for longer than 5 consecutive years;
  • the person concerned files an application to that effect.

   

  For the last two situations, within 30 days of the cessation of the right of permanent residence the beneficiary of the Withdrawal Agreement can apply at the General Inspectorate for Immigration or its territorial entities for the right of temporary residence, according to the law.

  The General Inspectorate for Immigration can rescind the right of permanent residence, by justified decision, if after such right was granted it is found that:

  • on the date of securing that right, the qualification as beneficiary of Art. 50 TEU was proven using false information, counterfeit or altered documents, or other illegal means;
  • the right of temporary stay was obtained based on a marriage of convenience, or based on a partnership if such was entered or declared as for the purpose of securing the right of stay on Romanian territory.

  The permanent residence permit shall be rescinded on the date the decision was issued and shall be handed over by the person concerned at the latest when that decision is communicated.

  OBLIGATIONS AND SANCTIONS

  British citizens and their family members, beneficiaries of the Withdrawal Agreement are under the following obligations:

  • to comply with Romanian law while staying in Romania;
  • to refrain from staying on Romanian territory beyond the period for which their stay was authorised, and take all necessary steps to leave Romania before the end of that period;
  • to report within 30 days, to the territorial office of the General Inspectorate for Immigration that granted them the residence right, about:
  • any change occurred in their personal situation, especially change of name, citizenship, domicile or residence, conclusion, termination or annulment of marriage, birth or adoption of a child, death of a family member located on Romanian territory; extension of the validity or change of the document needed for crossing the national border.
  • to apply for a new residence permit in case they change their name, citizenship, domicile or residence when they report the changes occurred in their personal status;
  • to report within 48 hours, to the police office that has territorial jurisdiction, the theft or loss of the document needed for crossing the national border or of the identity document;
  • at least 30 days before the expiry of the validity period, the holder of the temporary/permanent residence permit is obliged to present himself at the territorially competent unit of the General Inspectorate for Immigration, in order to change the document.

  Failure to comply with the deadline for reporting the theft, loss, damage or destruction of the residence permit, respectively the document for tolerated stay shall constitute an administrative violation and is punishable by law. The value of fine is no less than 100 RON and no more than 500 RON.

  FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

  1. If I already have a permanent residence permit/card delivered when UK was an EU Member State which is valid for 10 years do I have to apply for another residence document?

  Yes. Beneficiaries of Art. 50 TEU who have obtained a right of permanent residence on Romanian territory, prior to Brexit, will be afforded recognition until 31 December 2021 of the documents issued them by the General Inspectorate for Immigration. The validity of these documents will not be recognized after 31 December 2021. Consequently, the holder of such a document must apply to the territorial office of the General Inspectorate for Immigration at the place of residence, in order to be issued a new document according to post-Brexit situation permanent residence permit).

   

  1. I entered Romania on January 1st, 2016 but I didn’t register myself until the January 1st, 2017. On January 1st2021 I would have been here for 5 years but I would have only been registered for 4 years, can I apply for permanent stay or will I need to apply for a temporary permit?

  The right of permanent residence shall be granted, upon request, to persons who, at the time the request is made, are holders of a right of temporary stay in Romania and fulfill cumulatively the conditions of Article 13 of Emergency Ordinance no. 204 of 23 November 2020. One of the conditions imposed by the law is that the applicant had the right to stay temporarily on Romanian territory continuously during the last 5 years prior to the application. Consequently, you need to prove that you have legally stayed in Romania between January 1st, 2016 and January 1st, 2017.

   

  1. When renewing temporary stay what kind of border crossing document should we present?

  The request for the extension of the right of temporary stay, submitted to the territorial office of the General Inspectorate for Immigration at the place of residence of the beneficiaries of Article 50 TEU, shall be accompanied by a valid border crossing document. The right of temporary stay in Romania, of the beneficiaries of art. 50 TEU, is extended if they hold a valid passport, among other documents requested. The Romanian authorities may exceptionally accept expired travel documents if the document expired after entering Romania and, for reasons independent of the control of the person concerned, it could not be extended.

   

  1. I was not able to apply for the new status because of the pandemic. Can I also apply after 1 January 2022?

  Yes. Applications introduced after 31 December 2021 will still be processed by the Romanian authorities, but verifications will address   also the reasons for applying late, apart from the eligibility conditions.

  Failure to provide reasonable grounds for applying late may result either in a verbal/written warning, or in a penalty fee, depending on the particular circumstances of each applicantThe value of fine is no less than 100 RON and no more than 500 RON.

   

  1. I would like to apply for permanent residence and I would like to know what documents I need to provide.

  If you have obtained until December 31, 2020 the right of permanent residence on Romanian territory you can request the recognition of this right. It is important that the application for the issuance of the new permanent stay permit is made by December 31st, 2021.

   

  In order to apply for a permanent stay permit as a beneficiary of art.50 TEU, you need:

  • application form;
  • a border crossing document in original and one copy;
  • statement of criminal history or another document of equal legal value issued by the authorities of their state of domicile or residence;
  • evidence of legal ownership/rental of the living space at the official address they declare as their residence or domicile on Romanian territory.

   

   

  1. If I have applied for the new status but have not yet been issued a residence document, can I use the certificate of application at border check?

  Yes. The Romanian authorities accept the certificate of application issued by GII as a document attesting the status of beneficiary of the Withdrawal Agreement until the residence document is issued.

  1. Is the statement of criminal history needed when applying for temporary residence?

  No, such document is not required when applying for a temporary stay permit.

   

  1. If I already have a permanent residence and now I am reapplying for permanent residence under the new status, what are the documents that I need in order to apply? Do I need ”statement of criminal history”?

  The application for the issuance of the permanent stay permit will be accompanied by the following documents: a border crossing document in original and one copy; statement of criminal history or another document of equal legal value issued by the authorities of their state of domicile or residence; evidence of legal ownership/rental of the living space at the official address they declare as their residence or domicile on Romanian territory.

  The application for a permanent stay permit must be submitted to the competent territorial office of the General Inspectorate for Immigration by and including on 31 December 2021.

   

  1. My registration document has a different address on it, where I do not reside at anymore but I still have access to it. Since the address on the certificate is not the address of the house that I am currently renting, will this be a problem?

  No, it is not a problem from the perspective of applying for the new status. According to the law, you have the obligation to inform the territorial office of the General Inspectorate for Immigration, within 30 days, in case of change of residence or domicile address.

   

  1. You mention the salary certificate for those who change their temporary certificate. Are you referring to a proof of all wages and modifications in the contract?

  The certificate of salary issued by the employer is the document proving the means of maintenance and certifying the income of the British citizen.

  There is no uniform format, it is only necessary for the employer to confirm that the person concerned is an employee, as well as the amount of the income at the time of application.

   

  1. For those married to Romanian citizens, in Romania, should the marriage certificate be brought or it is not necessary?

  Yes. Under the law, the proof of the relationship is provided by the marriage certificate issued by the Romanian authorities.

   

  1. Are new documents issued for 5 years or for the duration of those previously issued?

  The temporary stay permit is valid for 5 years, and the permanent stay permit is valid for 10 years. In the case of minors aged under 14, the permanent stay permit is valid for 5 years.

   

  1. I am a British medical student living in Iași. I would like to know which documents I will need to bring to get a new permit after Brexit.

  If you exercised your right of residence in Romania in accordance with Union law before 31.12.2020 and continue to reside in Romania after the end of the transition period, you can register to obtain a post-Brexit residence permit.

   

  For this purpose, it is necessary to address the territorial office of the General Inspectorate for Immigration at the place of residence with an application for a temporary stay permit, accompanied by the following documents: border crossing document in the original and one copy; valid health insurance; proof of legal possession of the living space at the address you declare as your residence on Romanian territory; proof of sufficient means to support you and your family members (which may be made by affidavit).

   

  1. It is possible to apply online for the new stay permit?

  No. The stay permit, issued at the request of the applicant, will contain his biometric data, so it is necessary that the application for the issuance of this document be submitted personally by the applicant to the territorial office of the General Inspectorate for Immigration at the place of residence or domicile.

   

  1. Where can I find a temporary stay application form as a beneficiary of the BREXIT Withdrawal Agreement?

  Standard applications for the issuance of the temporary stay permit, the permanent stay permit and the conditions under which they may be issued are available on the website of the General Inspectorate for Immigration at: : https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2022/01/cerere_permis_de_sedere_temporara_brexit.pdf.

   

   

  1. If a person has temporary residency in Romania and pays contributions to the Romanian public healthcare system, when they apply for the new temporary residency permit, will it be necessary to show proof of health insurance? If so, what documentation is necessary?

  The documents proving the healthcare insurance are in accordance with the applicable law on Romanian territory. In order to obtain the document by which, according to the law, the healthcare insurance can be proved, you can contact the competent institutions, respectively the territorial offices of the Health Insurance Houses, or the National Health Insurance House of Romania.

   

  Vulnerable citizens

  Vulnerable citizens are entitled to receiving assistance from the territorial units of IGI, upon request. They will be guided and supported in order to submit applications, to prepare the necessary documentation and are to be informed about the entire procedure for granting residence rights in Romania.

   

   

  Driving license

  The British driving license will continue to be valid in Romania after 31 December 2020.

  There is no stipulation of a specific period of time within which the driving license issued by authorities in the United Kingdom should be exchanged for a similar document issued by the Romanian authorities.

  Documents needed for exchanging the driving licenses issued by the authorities of the United Kingdom after December 31st, 2020 at the relevant public service:

  • valid British driving license;
  • identity document, as well as documents demonstrating domicile or residence in Romania;
  • standard form filled with capital letters, signed;
  • proof of payment of the fee required by law (89 RON) for exchanging a driving license;
  • a certified translation into Romanian of the driving license issued by the authorities of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;
  • the “driving record” which certifies the validity, by category, of the driving license and contains information on the right to drive, as well as a “check code” enabling the Romanian Communitary public service for driving licenses and car registration to verify the authenticity of the document. The code is valid for 21 days and can only be used once. If it cannot be used, the holder of the driving license will request another code from the UK Driver and Vehicle Licensing Agency/DVLA;
  • if the person applying for the exchange of a driving license issued by the authorities of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland with a similar Romanian document cannot obtain a „check code” for objective reasons (for example: the insurance number has expired, the right of residence has expired, the driving license has been withheld and handed over to the authorities, and the holder does not meet the legal conditions for its restitution, etc.), and the driving license subject to exchange procedures meets the standard conditions from Minister of Home Affairs Order no 163/2011, the territorial office of the Communitary public service for driving licenses and car registration where the applicant has submitted the exchange application will proceed to verify the authenticity and validity of the document in question with the issuing authorities, by means of the email address communicated by the UK authorities.

   

   

  Students

   

  To the British students enrolled in Romanian universities who physically traveled to Romania before the end of the transition period, but returned to the United Kingdom in 2020 or 2021 and now intend to return to Romania without being registered prior to the end of 2020, will apply the provisions of the Withdrawal Agreement. So they can register with the territorial offices of the General Inspectorate for Immigration in accordance with the provisions of Governmental Emergency Ordinance no. 204/2020. The proof of the continuity of the stay lies with the student and can be made by any means of proof by which the actual presence of the applicant on the territory of the Romania can be established.

   

  British students enrolled at Romanian universities, who did not physically travel to Romania before 31.12.2020, but intend to come to Romania to attend classes after this date, are not considered beneficiaries of the Withdrawal Agreement and national immigration regulations will apply to them.

   

  Useful links and documents:


  Alte articole:
  ULTIMA
  ORĂ

  Exercițiu interinstituțional de management al crizelor. Citiți mai mult

  Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, întâlnire de lucru cu delegația germană condusă de Holger Münch. Detalii aici

  Percheziții domiciliare la persoane cercetate pentru evaziune fiscală. Citiți mai mult

  Mesajul viceprim-ministrului, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu prilejul Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene. Detalii aici 

  Sari la conținut