Cetățenii britanici în context BREXIT

 Cetățenii britanici în context Brexit

 ELEMENTE GENERALE  

Procesul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană (Brexit) a fost finalizat la 31 ianuarie 2020. Pe cale de consecință, Acordul de retragere ratificat de ambele părți a intrat în vigoare la 1 februarie 2020.

Acordul de retragere prevede o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2020, pe parcursul căreia Regatul Unit va respecta, în continuare, acquis-ul european, inclusiv Politica comercială a UE. În același timp, pe durata perioadei de tranziție, Regatul Unit nu mai participă la mecanismul decizional și nu mai este reprezentat în instituțiile UE, dar păstrează toate drepturile și obligațiile ce revin unui stat membru.

PERIOADA DE TRANZIȚIE

Condiții de ședere

Pe durata perioadei de tranziție, până la 31 decembrie 2020, nu există schimbări cu privire la condițiile de intrare în România pentru cetățenii britanici și membrii lor de familie.

Cetățenii britanici și membrii lor de familie continuă să beneficieze de același tratament care li se aplică cetățenilor unui stat membru UE și membrilor acestora de familie pentru a putea călători, locui, lucra sau studia în România, drepturi care decurg din legislația UE privind libera circulație  a persoanelor.

În prezent, cetățenii britanici și membrii de familie ai acestora beneficiază de dreptul de ședere în România, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute de reglementările europene privind libera circulație a persoanelor.

Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (IGI/MAI) eliberează certificate de înregistrare care atestă dreptul de rezidență pe teritoriul României; cererile trebuie depuse la formațiunile teritoriale ale IGI de la locul de reședință, de persoanele care doresc să rămână pe teritoriul României după perioada de 90 de zile de la data intrării.

Certificatele sunt eliberate gratuit, pentru obținerea acestui document fiind necesară prezentarea documentelor prevăzute de legislația aplicabilă. Mai multe detalii găsiți la adresa http://igi.mai.gov.ro/

Certificatele de înregistrare deja eliberate cetățenilor britanici și membrilor de familie ai acestora în conformitate cu reglementările europene privind libera circulație a persoanelor vor fi recunoscute până la data de 31 decembrie 2021, iar valabilitatea celor care expiră va fi prelungită până la aceeași dată.

De asemenea, în perioada de tranziție, cetățenii britanici pot utiliza culoarul de trecere a frontierei stabilit pentru cetățenii Uniunii Europene.

Permis de conducere

Permisul de conducere britanic este valabil în România în perioada de tranziție. Deținătorii de permise de conducere eliberate de autoritățile britanice pot solicita preschimbarea acestora cu documente similare românești, fiind aplicabilă actuala procedură aflată în vigoare pentru resortisanții din statele membre UE, prevăzută în Ordinul ministrului afacerilor interne nr.163/2011 cu modificările și completările ulterioare.

PERIOADA POST-TRANZIȚIE

Condiții de ședere

Pentru reglementarea drepturilor de ședere a cetățenilor britanici și membrilor de familie ai acestora conform prevederilor Acordului de retragere, Ministerul Afacerilor Interne a elaborat un proiect de lege pentru măsurile de aplicare a Acordului în materie de reglementare a dreptului de ședere pe teritoriul României.

Principalele prevederi:

 • Cetățenii britanici și membrii de familie ai acestora care aveau reședința în România și care doresc să rămână după finalizarea perioadei de tranziție (31 decembrie 2020) trebuie să se înregistreze pentru dobândirea noului statut de rezident în calitate de beneficiari ai Acordului de retragere.
 • Certificatele de înregistrare eliberate cetățenilor britanici și membrilor acestora de familie anterior finalizării perioadei de tranziție trebuie preschimbate cu permise de ședere până la data de 31 decembrie 2021.
 • Intenția MAI este ca sistemul de înregistrare a cetățenilor britanici și a membrilor de familie ai acestora să fie operaționalizat începând cu data de 1 decembrie 2020.
 • Cererile de solicitare a noului statut de rezident se depun la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări de la locul de reședință din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (IGI-MAI), până la data de 31 decembrie 2021.
 • Cetățenii britanici și membrii lor de familie vor beneficia de dreptul de ședere sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute de Acordul de retragere.
 • Condițiile principale de obținere a permisului de ședere:
 • Persoanele care pot solicita obținerea acestui tip de permis de ședere sunt:
 • Resortisanți ai Regatului Unit care își exercită dreptul la liberă circulație în România înainte de încheierea perioadei de tranziție și continuă să își aibă reședința și după încheierea perioadei de tranziție;
 • Membri de familie ai resortisanților din Regatului Unit acoperiți de Acordul de retragere, cu condiția ca aceștia:
 • să-și fi exercitat dreptul la liberă circulație/ să se fi aflat în România înainte de încheierea perioadei de tranziție și să continue să își aibă reședința aici și după încheierea perioadei de tranziție;
 • să fi avut calitatea de membru de familie al unui resortisant britanic și să fi avut reședința în afara României înainte de încheierea perioadei de tranziție, dacă la momentul în care solicită dreptul de ședere în temeiul Acordul de retragere pentru a se alătura resortisantului britanic se încadrează în următoarele categorii și dețin încă această calitate de membru de familie:
 • este soțul/soția sau partenerul/a cu care resortisantul britanic a contractat un parteneriat înregistrat sau neînregistrat (să fie înregistrat conform legii din statul de origine sau de proveniență ori, în cazul în care parteneriatul nu este înregistrat, relația de conviețuire să poată fi dovedită)
 • este descendentul direct în vârstă de cel mult 21 ani sau care se află în întreținerea resortisantului britanic, sau descendentul direct al soțului/partenerului;
 • este ascendentul direct care se află în întreținerea resortisantului britanic sau ascendentul direct al soțului/partenerului;
 • sunt fiii naturali (fiicele naturale), născuți (născute) după încheierea perioadei de tranziție, ai (ale) resortisantului britanic sau adoptați (adoptate) legal după încheierea perioadei de tranziție, în România sau în alt stat, au cel mult 21 de ani sau se află în întreținerea acestuia în momentul în care solicită dreptul de ședere în temeiul Acordului. În plus, trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiții suplimentare: ambii părinți sunt resortisanți britanici sau unul dintre părinți este resortisant britanic, iar celălalt este cetățean român, sau unul dintre părinți este resortisant britanic și are drepturi exclusive sau comune privind încredințarea copilului;
 • sunt alți membri de familie, care nu se încadrează în categoriile prezentate mai sus și care în țara de unde au venit se află în întreținerea sau sunt membri ai gospodăriei resortisantului britanic care beneficiază de dreptul de ședere cu titlu principal, sau dacă din motive grave de sănătate este necesară în mod imperativ îngrijirea personală a membrului familiei de către resortisantul britanic;
 • În urma constatării îndeplinirii condițiilor prevăzute de Acordul de retragere, IGI/MAI va elibera un permis de ședere, conform formatului unic agreat la nivel european. Scopul permisului este cel prevăzut la art. 50 TUE; permisul va include de asemenea o referire la art. 18.1 din Acordul de retragere, care consfințește eliberarea acestui document pentru cetățenii acoperiți de Acord.
 • Pentru a obține permisul de ședere, solicitantul trebuie să prezinte un document de identitate valabil și o serie de acte adiționale, în funcție de statutul său.
 • Forma actului legislativ la care se face referire mai sus este cea propusă de Ministerul Afacerilor Interne. Aceasta poate suferi modificări pe parcursul consultărilor interinstituționale și a procesului de transparență decizională, precum și ca urmare a procedurilor de adoptare a proiectului de lege în Parlamentul României. Informații actualizate vor fi disponibile în timp util.
 • Dispozițiile privind dreptul de ședere din Acordul de retragere nu se aplică resortisanților britanici care se deplasează pentru prima dată în România la 1 ianuarie 2021 sau ulterior acestei date. De asemenea, prevederile privind dreptul de ședere din Acord nu se aplică resortisanților britanici care se află în România doar în perioada de tranziție (parcursul anului 2020), dar care nu vor mai avea reședința în România după finalizarea acesteia.

Cetățenii vulnerabili

Cetățenii vulnerabili pot primi asistență din partea personalului structurilor teritoriale ale IGI, la solicitare. Ei vor fi îndrumați și sprijiniți în vederea depunerii cererilor, pentru întocmirea documentației necesare și vor fi informați cu privire la întreaga procedură pentru acordarea dreptului de ședere în România.

Permisul de conducere

Permisul de conducere britanic este valabil în România și după 31 decembrie 2020.

Nu este prevăzută o perioadă de timp în care permisul de conducere emis de autoritățile din Regatul Unit trebuie preschimbat cu documente similare românești.

Documente necesare pentru solicitarea preschimbării permiselor de conducere emise de autoritățile din Regatul Unit după 31 decembrie 2020, la serviciul public comunitar competent:

 • permisul de conducere național britanic în termenul de valabilitate;
 • documentul de identitate, precum și documentele care fac dovada domiciliului sau reședinței în România;
 • cererea tip, completată lizibil, cu majuscule, precum și semnătura;
 • dovada achitării tarifului prevăzut de lege (89 RON), aferent preschimbării permisului de conducere.

Documente și link-uri utile:


British citizens in the context of Brexit

 

GENERAL INFORMATION

The withdrawal process of the United Kingdom from the European Union (Brexit) was completed on 31 January 2020. Consequently, the Withdrawal Agreement ratified by both parties entered into force on 1 February 2020.

The Withdrawal Agreement provides for a transition period until 31 December 2020, during which the United Kingdom will continue to comply with the European acquis, including the EU’s trade policy. At the same time, during the transitional period, the United Kingdom no longer participates in the decision-making mechanism and is no longer represented in the EU institutions, but retains all the rights and obligations of a Member State.

THE TRANSITION PERIOD

Requirements for stay

Throughout the transition period, until 31 December 2020, there is no change in the requirements for entry in Romania for British citizens and their family members.

British citizens and their family members will continue to enjoy the same treatment as the citizens of any EU Member State and their family members as regards travel, residence, work or study in Romania that derive from the EU legislation on the free movement of persons.

At present, British citizens and their family members have a right to stay in Romania as long as they comply with the EU regulations on the free movement of persons.

The General Inspectorate for Immigrations of the Ministry of Home Affairs issues certificates of registration attesting the right of residence in Romania; applications must be submitted to GII’s territorial units by persons wishing to stay in Romania after the 90-day period following the date of entry.

Certificates shall be issued free of charge, inasmuch obtaining the document shall be the outcome of producing the support papers required by the applicable legislation. More details can be found at http://igi.mai.gov.ro/

The residence documents already issued by the General Inspectorate for Immigrations to British citizens and their family members as under the EU regulations on the free movement of persons will be recognized until 31 December 2021. The validity of such documents that expire within this period shall be extended until the same date.

Likewise, during the transition period, the British citizens are entitled to using the special EU border crossing lane.

Driving license

The British driving license is valid in Romania during the transition period. Holders of driving licenses issued by British authorities can apply for the exchange of their license, into a Romanian-issued license, under the current procedure in force for the EU Member State nationals, established by the Order by the Minister of the Interior 163/2011 as amended and supplemented.

THE POST-TRANSITION PERIOD

Requirements for stay

In order to settle the residence rights of British citizens and their family members under the provisions of the Withdrawal Agreement, the Ministry of Home Affairs has drafted a law setting out the measures to implement the Agreement regulating the right to reside on the territory of Romania.

The main provisions:

 • British citizens and their family members who resided in Romania and wish to remain in Romania after the end of the transition period (31 December 2020) must register for the new Resident status as beneficiaries of the Withdrawal Agreement.
 • The registration certificates issued to British citizens and their family members before the end of the transition period must be exchanged into residence permits by 31 December 2021.
 • The MIA intends to have the registration system for British citizens and their family members operational as of 1st December 2020.
 • Registration is to be carried out at the premises of the territorial units of the General Inspectorate for Immigrations within the Romanian Ministry of Home Affairs, until December 31st, 2021.
 • British citizens and their family members shall be granted the right to reside in Romania upon the condition of complying with the Withdrawal Agreement.
 • Main conditions for obtaining the residence permit:
 • Persons entitled to apply for this residence permit are:
  • Nationals of the United Kingdom who exercise their right to free movement in Romania before the end of the transition period and continue to reside also after the end of the transition period;
  • Family members of UK nationals covered by the Withdrawal Agreement, provided that they:
   • have exercised their right to free movement/have been in Romania before the end of the transition period and continue to reside here after the end of the transition period;
   • have been a family Member of a British citizen and had resided outside Romania before the end of the transition period, if, at the time of applying for the right of residence under the Withdrawal Agreement in order to join the British national, they fall among the following categories and still hold that status of family Member, thus he/she is either:
    • the spouse or partner with whom the British citizen has contracted a registered or unregistered partnership (registered under the law of the state of origin or the country of origin or, if the partnership is not registered, the coexistence relationship can be proved);
    • the direct descendant under the age of 21 or is dependent of the British citizen, or is the direct descendent of the spouse
    • the direct ascendant dependent of the British citizen or the direct ascendant of the spouse/partner;
   • are the natural sons (natural daughters) born after the end of the transition period of the British citizen or legally adopted after the end of the transition period, in Romania or in another state, they are at most 21 years old or are dependents of the British citizen at the time of applying for the right of residence under the Agreement. In addition, they must fulfill one of the following additional conditions: both parents are British nationals or one of the parents is a British national and the other is a Romanian citizen, or one of the parents is a British national and has exclusive or common rights upon the entrustment of the child;
   • are any other family members, not falling under the previous categories, who, in the country from which they have come, are dependents or members of the household of the British citizen who is entitled to reside, or given some serious health reasons it is strictly required that the personal care of the family member is completed by the British citizen.
  • Having established that the conditions laid down by the Withdrawal Agreement have been met, the IGI/MAI shall issue a residence permit in accordance with the single format agreed at European level.The purpose of the permit is that laid down at Article 50 TEU; the permit shall also include a reference to Article 18.1 of the Withdrawal Agreement, which shall establish the issuance of the document to the citizens referred to in the Agreement.
   • In order to be granted the residence permit, the applicant must present a valid identity document and an additional set of documents, depending on his/her status.
   • The form of the legislative act, referred to above, is the version proposed by the Ministry of Internal Affairs.It may undergo changes during the interinstitutional consultations and the decision-making transparency process, as well as the result of the procedures for adopting the draft law in the Romanian Parliament. Updated information will be available in due time.
   • The provisions establishing on the right of residence in the Withdrawal Agreement shall not apply to British nationals who first move to Romania as from 1 January 2021. Also, the provisions on the right of residence in the Agreement do not apply to British nationals who are in Romania only during the transition period (during 2020) but who will no longer reside in Romania after its completion.

Vulnerable citizens

Vulnerable citizens are entitled to receiving assistance from the territorial units of IGI, upon request. They will be guided and supported in order to submit applications, to prepare the necessary documentation and are to be informed about the entire procedure for granting residence rights in Romania.

Driving license

The British driving license will continue to be valid in Romania after 31 December 2020.

There is no stipulation of a specific period of time within which the driving license issued by authorities in the United Kingdom should be exchanged for a similar document issued by the Romanian authorities.

After 31 December 2020, holders of a British driving license can apply to exchange them for a similar document issued by the Romanian authorities, by submitting the following documents at the relevant public service:

 • valid British driving license;
 • identity document, as well as documents demonstrating domicile or residence in Romania;
 • standard form filled with capital letters, signed;
 • proof of payment of the fee required by law (89 RON) for exchanging a driving license.

Useful links:


Alte articole:
Skip to content