DEPABD-Procedura înscrierii în registrele de stare civilă române

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date informează persoanele interesate, cu privire la procedura înscrierii, în registrele de stare civilă române, a menţiunilor de divorţ, adopţie şi schimbare de nume şi/sau prenume intervenite în străinătate pentru cetăţenii români.Modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români aflaţi în străinătate se înscriu de ofiţerul de stare civilă prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă, cu aprobarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată.Cererea de înscriere de menţiune însoţită de documentele justificative se depune la Serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor sau primăria unităţii administrativ teritoriale, unde se află în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se înscrie menţiunea.De asemenea, cetăţenii români cu domiciliul în străinătate au posibilitatea să depună cererea la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României acreditat în străinătate din statul de reşedinţă. În vederea înscrierii menţiunilor se vor depune următoarele documente:- hotărârea (de divorţ, adopţie sau schimbare de nume şi/sau prenume), în original şi fotocopie;- documentul administrativ prin care se face dovada schimbării numelui, în original şi fotocopie;- traducerea legalizată a acesteia, care va fi făcută la reprezentanţa diplomatică română sau la traducător autorizat, dar care să aibă aplicată Apostila conform Convenţiei privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961;- certificat de naştere în fotocopie;- certificat de căsătorie în fotocopie;- copie după paşaportul străin şi după cel românesc, atunci când acesta există.Hotărârile de divorţ şi cele de schimbare a numelui pronunţate într-unul dintre statele membre UE sau într-unul din statele cu care România are încheiate tratate de asistenţă juridică sunt recunoscute de plin drept în România, sens în care acestea nu mai trebuie recunoscute de tribunalul competent.Hotărârile pronunţate în alte state decât cele menţionate anterior, vor fi mai întâi recunoscute de către tribunalul competent din ţară.Documentele emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, a menţiunilor privind modificările intervenite în statutul civil, precum şi traducerile acestora, care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:- documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de laHaga din 05.10.1961 vor fi apostilate;- documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau oricealtă formalitate;- documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile de mai sus, se supralegalizeazăîn conformitate cu prevederile art.162 din Legea nr. 105/1992 cu privire lareglementarea raporturilor de drept internaţional privat.Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date


Alte articole:
Sari la conținut