Unitatea de Politici Publice

Prezentare

Unitatea de Politici Publice este structura de specialitate a Aparatului Central al Ministerului Afacerilor Interne, fără personalitate juridică, care are, potrivit legii, competenţă generală în domeniul coordonării, elaborării, monitorizării și evaluării politicilor publice și în domeniul planificării strategice și planificării bugetare pe programe, în scopul întăririi capacității manageriale la nivelul ministerului.

Unitatea de Politici Publice este organizată la nivel de direcţie în Aparatul Central al ministerului, aflată în subordinea ministrului afacerilor interne.

Atribuţii

 • asigură consultanţă, sprijin şi îndrumare metodologică structurilor ministerului în ceea ce priveşte elaborarea documentelor de politici publice;
 • implementează, la nivelul ministerului, ansamblul de metode şi proceduri de formulare a documentelor de politici publice;
 • monitorizează respectarea la nivelul ministerului a procedurilor de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice;
 • coordonează procesul de consultare și avizare pentru documentele de politici publice, conform procedurilor legale;
 • colaborează cu Direcţia Coordonare Politici şi Programe din cadrul Secretariatului General al Guvernului în procesul de adoptare a documentelor de politici publice inițiate la nivelul ministerului;
 • centralizează și analizează rapoartele de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul ministerului;
 • efectuează studii şi analize privind documentele de politici publice ce se impun a fi formulate şi implementate, în domeniul de competenţă al ministerului;
 • organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminarii cu factorii implicaţi în procesul de formulare, implementare monitorizare și evaluare a documentelor de politici publice;
 • implementează la nivelul ministerului ansamblul procedurilor de planificare strategică și planificare bugetară pe programe;
 • participă la activitatea de analiză și avizare, în condițiile legii, a propunerilor de proiecte cu finanțare externă, din perspectiva asigurării corelării obiectivelor acestora cu nevoile și obiectivele strategice instituționale;
 • integrează planul strategic instituțional pe baza propunerilor structurilor de specialitate ale ministerului;
 • întocmeşte rapoarte de monitorizare privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Planul strategic al ministerului şi rapoarte de evaluare privind rezultatele, pe care le prezintă factorilor de decizie ai ministerului;
 • elaborează programele bugetare ale ministerului şi întocmeşte analize şi rapoarte periodice asupra stadiului realizării acestora;
 • elaborează şi prezintă conducerii ministerului și, după caz, Colegiului ministerului, ori de câte ori este nevoie, analize, studii şi informări pe probleme din sfera sa de activitate.

PODCA – strategii și ghiduri

Strategia pentru îmbunătăţirea procesului de luare a deciziei în M.A.I., 2012-2016
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Strategia privind dezvoltarea politicilor publice la nivelul adminsitratiei publice locale, 2011-2016
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Ghid de politici publice la nivelul M.A.I.
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Ghidul institutilor adminstratiei publice pentru imbunatățirea procesului politicilor publice la nivel local
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Ghid privind diseminarea informaţiilor primite de la U.E.
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Ghid privind asigurarea reprezentării M.A.I. în grupurile de lucru ale C.U.E. și C.E.
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Ghid prind transpunerea și implementarea legislației europene în sistemul național de drept
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Ghid de procedură privind organizarea și funcționarea Sistemului de Soluţionare a Problemelor (SISOP)
Text integral    ( descarcă fișier în format „pdf” )

Sari la conținut