Finalizarea proiectului privind indicatorii de performanţă în sectorul serviciilor de utilități publice

În perioada noiembrie 2009 – noiembrie 2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcția Generală pentru Relația cu Comunitățile Locale în calitate de beneficiar a implementat proiectul Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice, cod SMIS 2903. În valoare totală eligibilă (fără TVA) de 7.582.142,00 lei, proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007–2013, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare”, domeniul major de intervenţie 2.2.- „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice”.Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor comunitare de utilităţi publice prin introducerea unui sistem de evaluare pe bază de indicatori a modului în care autorităţile publice locale se preocupă de dezvoltarea unui management performant al acestor servicii şi de promovarea unui program coerent de investiţii şi modernizare a infrastructurii aferente.Astfel, în contextul finalizării tuturor activităților prevăzute prin proiect, principalele rezultate obținute au vizat:• Efectuarea unei analize legislative şi a angajamentelor asumate de România pe linia indicatorilor serviciilor publice comunitare şi elaborarea de propuneri de revizuire şi actualizare a legislației;• Elaborarea a 6 seturi de indicatori pe cele 6 servicii comunitare de utilități publice: o aplimentare cu apă;o canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor meteorice;o salubrizarea localităţilor şi managementul deşeurilor solide;o alimentarea cu energie termică în sistem centralizat; o transportul public local; o iluminatul public.• Elaborarea a două aplicații software – una pentru monitorizarea indicatorilor de performanță și una pentru monitorizarea strategiillor de dezvoltare locală – și integrarea acestora într-un singur modul de monitorizare;• Dotarea unității centrale de monitorizare (organizată la nivelul M.A.I. – D.G.R.C.L.) cu echipamentele şi soft-ul necesar pentru monitorizarea indicatorilor de performanţă;• Selectarea unui număr de 192 de unități pilot pentru implementarea sistemelor de monitorizare dezvoltate și instruirea a 380 de specialiști în acest sens;• Implementarea modulului dezvoltat la nivelul M.A.I și a unităților pilot selectate;• Realizarea activităților de informare și publicitate.Direcția Generală pentru Relația cu Comunitățile Locale mulțumește tuturor instituțiilor și structurilor centrale și locale, precum și tuturor asociaţiilor profesionale ale furnizorilor / prestatorilor serviciilor comunitare de utilităţi publice pentru implicarea și sprijinul oferit în implementarea acestui proiect. Odată cu finalizarea implementării proiectului Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice, cod SMIS 2903, România face un pas important în atingerea parametrilor stabiliţi de directivele europene cu privire la furnizarea / prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice.Persoana de contact: Raluca HerepeanTelefon fix/fax: +40 21 316.15.25 e-mail: smis2903@mai.gov.rowww.mai.gov.ro


Alte articole:
Skip to content