Fondul Social European şi planificarea strategică în reformele din administraţia publică europeană

În zilele de 29-30 iunie a.c., s-a desfăşurat seminarul ”Planificare strategică”, organizat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional ”Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (AMPODCA) în cadrul proiectului transnaţional „Acceptând provocarea – cum să sprijinim efectiv reformele în administraţia publică utilizând Fondul Social European”, finanţat de Comisia Europeană prin cererea de proiecte cu tema: A învăţa pentru a schimba – crearea de reţele de schimb de bune practici cu sprijinul FSE 2007-2013”.Evenimentul a avut loc la Hotel Majestic Ramada din Bucureşti. Obiectivul seminarului a constat în diseminarea şi discutarea rezultatelor studiului transnaţional având ca temă planificarea strategică, oferirea unei imagini de ansamblu privind bunele practici dezvoltate de Statele Membre ale Uniunii Europene în domeniu. Accentul a fost pus pe eficacitatea şi posibilitatea de transfer ale acestora şi formularea, în ultimă instanţă, a unor recomandări privind utilizarea fondurilor structurale în vederea susţinerii instrumentului planificării strategice ca mijloc de eficientizare a activităţilor administraţiei publice. La eveniment au participat experţi ai Comisiei Europene, Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltarea Economică (OECD), Oficiului Primului Ministru din Lituania, ai Autorităţii de Management pentru Administraţie Publică din Cehia şi ai Ministerului Dezvoltării Regionale din Polonia, ai Secretariatului General al Guvernului (SGG), ai Ministerului Administraţiei şi Internelor – Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice (UCRAP), Unităţii de Politici Publice (UPP), AMPOSDRU, precum şi reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile.Dezbaterile s-au axat pe analiza implementării planificării strategice ca instrument de reformă şi de eficientizare a activităţilor autorităţilor şi instituţiilor administraţiilor publice în mai multe ţări europene. Principalele aspecte discutate au vizat:- necesitatea compatibilizării obiectivelor şi documentelor strategice cu bugetele disponibile în vederea asigurării resurselor necesare aducerii acestora la îndeplinire;- necesitatea existenţei instrumentelor de monitorizare şi evaluare a implementării planurilor strategice;- asigurarea unor procese eficiente de consultare şi cooperare între actorii implicaţi.În România au fost depuse, până la data de 15 iunie 2011, 587 cereri de finanţare în cadrul Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PODCA), pe domeniile majore de intervenţie (DMI) 1.1. „Îmbunătăţirea procesului de luarea a deciziilor la nivel politico-administrativ” şi 2.1. „Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor”.Dintre acestea, 85 de proiecte în implementare vizează planificarea strategică, fiind derulate de administraţia publică centrală (1 proiect), administraţii publice locale (71 proiecte), ONG şi asociaţii de dezvoltare intercomunitară (13 proiecte). * * * Seminarul ”Planificare Strategică” a fost organizat în cadrul proiectului ”Acceptând provocarea – cum să sprijinim efectiv reformele în administraţia publică utilizând Fondul Social European”, implementat de România (prin AMPODCA) în parteneriat cu alte patru state ale Uniunii Europene (Bulgaria, Cehia, Polonia, Lituania) şi finanţat din Fondul Social European, din fondurile aflate la dispoziţia Comisiei Europene (Asistenţă Tehnică), pe cererea de proiecte: ”Learning for change – setting up learning networks under the ESF 2007-2013”. Valoarea totală a proiectului este de 479.013 euro, din care 430.000 euro contribuţia CE. Planificarea strategică are un potenţial mare de dezvoltare a eficacităţii administrative, precum şi a responsabilităţii faţă de acţiunile întreprinse de managementul administraţiei publice. Un astfel de proces se află în stadii diferite de implementare la nivelul administraţiei publice europene, unde întâmpină o serie de dificultăţi cauzate în special de capacitatea administrativă insuficientă şi de existenţa unor proceduri de lucru insuficient dezvoltate – inclusiv suportul IT alocat procesului.


Alte articole:
Skip to content