I.G.S.U. continuă procesul legislativ în domeniul apărării împotriva incendiilor

Modificările propuse urmăresc:a) direcţionarea activităţii de avizare şi/sau autorizare către acele obiective care necesită măsuri constructive exigente din punct de vedere al securităţii la incendiu şi, mai ales, echiparea cu instalaţii de protecţie la incendiu; în acest sens, valoarea de referinţă, reprezentată de suprafaţă, a fost mărită pentru majoritatea destinaţiilor, în corelare cu prevederile reglementărilor tehnice specifice care prevăd pentru instalaţiile de stingere, de regulă, o arie construită de minim 600 mp;b) exceptarea de la avizarea privind securitatea la incendiu a anumitor construcţii, sisteme şi instalaţii, precum şi a anumitor construcţii sau amenajări temporare, care se supun direct autorizării privind securitatea la incendiu, dat fiind faptul că etapa autorizării, în aceste situaţii, poate asigura exercitarea unui control suficient pentru conformarea privind securitatea la incendiu;c) impunerea unei arii minime de 100 mp pentru spaţiile publice dispuse în subsol, demisol sau la mansardă, respectiv pentru cele de învăţământ şi supraveghere copii preşcolari, ori mărirea acesteia la 200 mp pentru spaţii având destinaţia de comerţ ori producţie şi/sau depozitare, dispuse în clădiri de locuit colective; astfel, a fost avut în vedere faptul că, sub aceste suprafeţe, prin reglementările tehnice în vigoare, nu se impun măsuri de echipare cu instalaţii de stingere a incendiilor;d) corelarea prevederilor hotărârii Guvernului cu dispoziţiile reglementărilor tehnice în vigoare, referitoare la proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor, în baza cărora se realizează activitatea de avizare/autorizare; a fost avută în vedere situaţia clădirilor sau spaţiilor amenajate în clădiri destinate parcării a peste 10 autoturisme şi situaţia stadioanelor al căror prag de avizare şi/sau autorizare a fost ridicat la 5000 de locuri, conform referenţialului tehnic;e) eliminarea unor formulări ambigue, care au generat interpretări contradictorii; astfel, au fost vizate aspecte legate de încadrarea în prevederile hotărârii a: – spaţiilor de alimentaţie publică amplasate la parterul clădirilor de locuit colective; – spaţiilor destinate întreţinerii şi reparării a maxim 10 autoturisme care au o suprafaţă mai mare de 400 mp; – clădirilor de locuit colective, prin introducerea unor niveluri suplimentare denumite altfel în documentaţiile tehnice, faţă de sintagma „P+3E”, utilizată în forma actuală a actului normativ.f) introducerea unei valori de referinţă de 250 kg GPL, pentru punctele de desfacere a buteliilor către populaţie, având în vedere măsurile mai restrictive impuse de reglementarea tehnică specifică pentru aceste capacităţi.Noile prevederi legislative vor abroga cadrul normativ în vigoare, respectiv HG nr. 1739/2006.


Alte articole:
Skip to content