Instruirea profesională-condiţie a competenţei în administraţie

Ministerul Administraţiei şi Internelor a lansat proiectul Instruirea profesională-condiţie esenţială a competenţei în administraţie.Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) 2007-2013, Domeniul major de interventie 1.3. Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, codul SMIS al proiectului 16467”.Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.197.682,84 lei, din care:1.018.030,41 lei (85%) finanţare nerambursabilă prin PODCA, respectiv Fondul Social European, şi 179.652,43 lei (15%) contribuţia Beneficiarului. Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta capacitatea administrativă prin debirocratizarea şi eficientizarea activităţii în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a structurilor subordonate, prin derularea de module de instruire profesională în domeniul managementului resurselor umane şi a formării de formatori. Programul de instruire profesională se împarte în trei module structurate pe categorii şi număr diferit de participanţi. Se are în vedere instruirea unui număr de 185 de persoane – manageri la diverse niveluri, personal din structurile de resurse umane etc., cu statut de funcţionari publici sau personal contractual, provenite atât din cadrul structurilor Aparatului Central, cât şi din rândul instituţiilor subordonate: Instituţiile Prefectului, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate: a) Îmbunătăţirea capacităţii administrative prin creşterea nivelului individual de profesionalism, promovând un proces de instruire de calitate, care să sporească interesul personalului faţă de dezvoltarea profesională şi interesul instituţiei de a avea angajaţi cu un înalt grad de pregătire şi calificare;b) Creşterea capacităţii operaţionale a structurilor de resurse umane ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, Instituţiilor Prefectului, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, prin modernizarea proceselor şi instrumentelor specifice;c) Maximizarea utilităţii serviciilor publice prin perfecţionarea stilurilor de management şi adoptarea de noi stiluri de management în domeniul resurselor umane, rezultând îmbunătăţirea şi modernizarea procesului de analiză a nevoilor, selecţie, recrutare, evaluare şi promovare a resurselor umane;d) Creşterea calităţii serviciilor publice prin formarea de formatori, generând un flux intern continuu şi eficient de servicii de formare şi instruire a resurselor umane. Durata estimată de implementare a proiectului este de 18 luni.Persoană de contact: Carmen-Elena Dobrotă: manager de proiect, telefon: 021 303.70.80 int. 10502 sau 021.316.07.19


Alte articole:
Skip to content