1. Cadrul general de implementare:

 • Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din 3 noiembrie 2021 (CID);
 • Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
 • Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 pentru stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența;
 • O.U.G. nr. 124/2021 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2020;
 • Hotărârea nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență.

2. Aspecte financiare:

 • Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
 • Regulamentul delegat (UE) 2021/2105 al Comisiei din 28 septembrie 2021 pentru definirea unei metodologii de raportare a cheltuielilor sociale;
 • OUG nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
 • Legea anuală a bugetului de stat;
 • OUG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată;
 • OUG nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi  recuperarea creanţelor rezultate;
 • Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1)-(2^1) din Legeacadru nr.  153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

3. Aspecte privind achizițiile

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

4. Aspecte privind informarea/vizibilitatea

 • Manualul de identitate vizuală aferent PNRR.


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Sari la conținut