Precizari INEP

INSPECTORATUL NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR face următoarele precizări în referire la furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor:Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:- date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);- date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;- date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate;- date referitoare la codul numeric personal atribuit.În situaţia în care o persoană fizică solicită transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară formularea unei cereri scrise în acest sens (la care va fi anexată împuternicirea avocaţială), ce va fi depusă, spre competenţă soluţionare, la serviciul public comunitar de a evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află sediul acestui cabinet sau, după caz, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia persoana pe care o reprezintă figurează înregistrată cu adresa de domiciliu.Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor este reglementată de OUG nr.97/2005 privind , domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate. Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărării , Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Justiţiei, instituţilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat (certificatul de grefă sau încheierea de şedinţă), persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii dine evidenţa persoanelor.Compartimentul Relatii Publice


Alte articole:
Skip to content