Procedura de obţinere a cărţii de identitate la vârsta de 14 ani

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de unul dintre părinţi, ori de reprezentantul său legal, are obligaţia să solicite eliberarea cărţii de identi¬tate prezentând, la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, următoarele documente:- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de minor şi de unul dintre părinţi sau de către reprezentantul său legal;- certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;- actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;- documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;- certificatul de căsătorie al părinţilor sau hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;- documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care se află declarantul.Minorilor care la împlinirea vârstei de 14 ani se află inter¬naţi în centre de ocrotire şi protecţie socială li se eliberează cărţi de iden¬ti¬tate de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza cărora funcţio¬nează uni¬tăţile respective, la solicitarea scrisă a administraţiei acestor instituţii.Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date


Alte articole:
Skip to content