Proiectul ROCRIS

Sistemul va permite realizarea schimbului de informaţii între Registrele de Cazier Judiciar române şi cele ale Statelor Membre U.E- sistemul de cazier judiciar român va fi informatizat şi interconectat cu sistemele similare de la nivel European. Ca şi graniţă estică a Uniunii Europene, România va fi aliniată la standardele acesteia, facilitând un schimb mai rapid de informaţii. Acest fapt va îmbunătăţi investigarea criminalităţii la nivel european prin obţinerea datelor necesare în timp real şi prin schimbul de informaţii.Vor putea fi eliberate în timp real (pe loc/on-line) pentru solicitanţi (persoane fizice şi/sau juridice române şi/sau străine) certificate, copii ori extrase de cazier judiciar. Proiectul are ca principal scop realizarea unei baze de date informatizate a persoanelor înscrise în evidenţele cazierului judiciar naţional (ROCRIS), care să să se interconecteze, să respecte şi să asigure funcţionarea ECRIS (Sistemul European de informaţii cu privire la cazierele judiciare), începând cu data de 7 aprilie 2012.Sistemul informatic ROCRIS va crea premisele ca, în limitele legii, toate instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie să aibă acces, în mod operativ, la baza de date ce va fi creată prin transferarea pe suport magnetic a evidenţelor manuale ale cazierului judiciar.În urma realizării şi punerii în funcţiune a acestui sistem se va eficientiza fluxul de comunicare la nivelul întregii Poliţii Române şi vor putea fi schimbate datele de interes operativ prevăzute de lege, conform legislaţiei în vigoare.ROCRIS va automatiza o serie de fluxuri de activităţi conform cu cerinţele funcţionale exprimate în codul penal, codul de procedură penală, Legea 290 / 2004 privind cazierul judiciar republicată, precum şi reglementările interne cu aplicabilitate în materie. De asemenea, ROCRIS va permite, în sistem automatizat, în condiţii de siguranţă şi în mod operativ, din orice punct de acces la sistem, eliberarea de certificate de cazier judiciar securizate pentru persoane fizice, cetăţeni români, străini sau apatrizi şi persoane juridice, în condiţiile legii şi copii securizate de pe cazierul judiciar pentru toate sistemele informatice din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi justiţiei.Acest proiect conţine două componente. Prima vizează realizarea ROCRIS (Sistemul Informatic al Cazierul Judiciar Român), respectiv:- crearea bazelor de date automatizate privind persoanele aflate în evidenţele manuale ale cazierului judiciar.- eliberarea în timp real (pe loc/on-line) pentru solicitanţi (persoane fizice şi/sau juridice române şi/sau străine) de certificate, copii ori extrase de cazier judiciar. – conectarea la acest sistem a structurilor de cazier judiciar de la nivelul României şi Uniunii Europene.Ce de-a doua etapă vizează pregătirea infrastructurii tehnice de interconectare a bazelor de date privind cazierele judiciare ale Statelor Membre în vederea realizării ECRIS (Sistemul European de informaţii cu privire la cazierele judiciare).Avantajele implementării acestui sistem constau în: – eliberarea, în sistem automat şi rapid, a certificatelor de cazier judiciar pentru persoanele fizice şi juridice.- conectarea la sistem a tuturor unităţilor şi subunităţilor de poliţie şi crearea condiţiilor tehnice pentru conectarea parchetelor, precum şi a celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională ale M.A.I. şi justiţie care au dreptul legal de a accesa / opera datele existente în cazier, respectând condiţiile legale de acordare a accesului diferenţiat, pe nivele de informaţii.- eliberarea certificatelor de cazier judiciar şi de copii de pe cazierul judiciar de la orice unitate de poliţie conectată la sistem.- furnizarea, în sistem automat şi rapid, a copiilor securizate de pe cazierul judiciar, într-un format standard, care să conţină informaţiile reglementate prin lege, pentru instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie.- realizarea accesului concurenţial şi diferenţiat în funcţie de drepturi legale, integrarea sistemului de cazier judiciar cu alte sisteme informatice ale instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie.Folosirea, pentru introducerea şi actualizarea datelor, a infrastructurii IT&C a unităţilor de poliţie.- punerea la dispoziţie a unei interfeţe standard pentru organele de urmărire penală, instanţele de judecată, instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie.- punerea la dispoziţie a unei o interfeţe informatice standard pentru furnizarea de către Ministerul Justiţiei (Instanţele Judecătoreşti, Administraţia Naţională a Penitenciarelor) şi Ministerul Public, la solicitarea M.A.I., a datelor necesare actualizării permanente a bazei de date a cazierului judiciar în format electronic, conform prevederilor legale.- interoperabilitatea cu celelalte baze de date ale agenţiilor de aplicare a legii cu atribuţii în domeniu. Informaţii de background: Prin Legea nr. 290/24.06.2004 privind cazierul judiciar, a fost creat cadrul legislativ de realizare a Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar (SNEICJ).Urmare a adoptării la nivel european a unor acte legislative comunitare, în anul 2009, respectiv: Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre, Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI; României îi revine obligaţia de a demara activităţi specifice la nivel naţional, în scopul implementării Deciziei ECRIS, până la termenul impus de 7 aprilie 2012. În cadrul Programului Justiţie Penală, lansat de către Comisia Europeană în luna noiembrie 2009, cu un buget de 6.000.000 Euro, co-finanţat până la 70% din costurile eligibile ale proiectului, specialiştii serviciului au identificat oportunitatea transmiterii unui proiect în valoare totală de 3.721.116 euro, având ca obiective realizarea Sistemul Informatic al Cazierul Judiciar Român (ROCRIS) şi integrarea acestuia cu Sistemul European de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) – propunere de proiect acceptată de Comisia Europeană, în anul 2010.La data de 10 decembrie 2010 Inspectoratul General al Poliţiei Române a semnat acordul de grant (contract) JUST/2009/JPEN/AG/CR/723, în valoare de 3.325.289 euro (Contribuţia IGPR – 1.000.912,00 euro – cofinanţare 30,10%, Contribuţia CE – 2.324.377,00 euro – 69,90%), durata proiectului fiind de 24 de luni.Practic, în acest fel vor beneficia de efectele pozitive ale acestui proiect, nu doar autorităţile române, ci şi cele ale Statelor Membre. Acest proiect va asigura buna funcţionare a sistemului ECRIS şi a altor sisteme şi instrumente de la nivel european care urmăresc schimbul de informaţii la nivelul cazierelor judiciare.Cel mai mare impact creat de acest proiect va fi realizarea schimbului de informaţii între Registrele de Cazier Judiciar ale Statelor Membre.Ca şi graniţă estică e Uniunii Europene, România va fi aliniată la standardele acesteia, facilitând un schimb mai rapid de informaţii. Acest fapt va îmbunătăţi investigarea criminalităţii la nivel european prin obţinerea datelor necesare în timp real şi schimbul de informaţii.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content