Realizarea arhitecturii sistemului informaţional şi a structurii bazei de date economico-financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale – BDAPL

Realizarea arhitecturii sistemului informational şi a structurii bazei de date economico-financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale – BDAPLPrin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.138/2009 a fost aprobată finanţarea, din fonduri structurale gestionate de Programul Operaţional “Dezvoltarea capacităţii administrative” 2007–2013, domeniul major de intervenţie 1.2 „Creşterea responsabilizării administraţiei publice”, proiectului „Realizarea arhitecturii sistemului informaţional şi a structurii bazei de date economico-financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale – BDAPL” – Cod SMIS 2984, înaintat de către Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale din cadrul M.A.I, în calitate de Beneficiar.Prin acest proiect se doreşte crearea la nivelul M.A.I. a unei baze de date economico-financiare a tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din România.Sistemul informatic şi baza de date vor constitui un instrument managerial aflat la dispoziţia M.A.I., celorlalte ministere şi Guvernului în vederea fundamentării deciziilor privitoare la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale.Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea societăţii româneşti prin creşterea responsabilităţii administraţiei publice. Acest deziderat va putea fi îndeplinit prin crearea unei baze solide de indicatori cuantificabili prin care se poate analiza eficienţa UAT-urilor, observând astfel impactul politicilor publice adoptate şi a măsurilor ce vizează respectivele instituţii.Prin implementarea acestui proiect va fi îndeplinit obiectivul specific al domeniului major de intervenţie 1.2 şi anume “Îmbunătăţirea capacităţii în ceea ce priveşte responsabilizarea administraţiei publice”.Scopul proiectului este proiectarea sistemului informatic şi a bazei de date economico-financiare ale unităţilor administraţiei publice locale – BDAPL.Prin implementarea acestui proiect, M.A.I. îşi propune să răspundă necesităţii creării unui sistem informatic şi a unei baze de date la nivel naţional pentru colectarea, raportarea, analiza şi publicarea datelor financiare, non-financiare şi statistice relevante cu privire la performanţele administraţiei publice locale pentru a putea fundamenta corect şi eficient deciziile de la nivel central, respectiv la nivelul instituţiei responsabile – M.A.I., precum şi a altor ministere.În acelaşi timp, baza de date respectivă va permite, printr-un proces transparent de consultare, O.N.G.-urilor şi autorităţilor administraţiei publice locale să se raporteze la date comune de analiză. Acest fapt, va permite luarea deciziilor, în condiţii de certitudine, după analiza impactului asupra administraţiei publice locale. Durata de implementare a proiectului este de 20 luni şi valoarea totală eligibilă de 3.743.000 lei, din care 3.181.550 lei (85%) finanţare nerambursabilă prin P.O.D.C.A. şi 561.450 lei (15%) contribuţia solicitantului.Persoana de contact: Daniel Iustin MARINESCU Funcţia: DIRECTOR/MANAGER DE PROIECTDate de contact: tel. 021 – 3037080 int. 11855, e-mail: dan.marinescu@mai.gov.roDirecţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale


Alte articole:
Skip to content