Acţiunile pentru verificarea deţinătorilor de arme neletale continuă

12 infracţiuni de deţinere ilegală a armelor neletale supuse autorizării şi trafic ilicit de arme şi muniţii au fost depistate de poliţiştii Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul I.G.P.R., împreună cu poliţişti ai Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Dolj, în timpul unei acţiuni pentru verificarea deţinătorilor de arme neletale. / Totodată, 6 arme şi 47 de cartuşe au fost descoperite şi ridicate în vederea continuării cercetărilor. La data de 23 iulie a.c., poliţiştii Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul I.G.P.R., împreună cu poliţişti ai Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase – I.P.J. Dolj, au declanşat o acţiune pentru prevenirea evenimentelor produse cu arme, descoperirea şi scoaterea din circuitul ilegal a armelor şi muniţiilor ce fac obiectul infracţiunilor de contrabandă şi trafic ilegal.De asemenea, s-a urmărit depistarea persoanelor suspectate de procurarea de arme din Bulgaria şi introducerea lor, fără respectarea prevederilor legale, pe teritoriul României.Până în prezent, poliţiştii au indisponibilizat 6 arme, dintre care 5 arme de autoapărare cu gaz iritant-lacrimogene şi o armă de tir sportiv, precum şi 47 de cartuşe, calibru 9 mm.. Poliţiştii cercetează 6 persoane pentru comiterea a 12 infracţiuni de deţinere ilegală a armelor neletale supuse autorizării şi trafic ilicit de arme şi muniţii.Acţiunile continuă şi în perioada următoare.Prevederi legislative:Pentru procurarea acestui tip de arme atât din ţară, cât şi din străinătate, este nevoie de obţinerea unei autorizaţii de procurare (condiţiile sunt aceleaşi ca în cazul armelor letale).Condiţii de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor letale (Art. 15, Legea nr. 295/2004 ): Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (2)- (5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a. au împlinit vârsta de 18 ani; b. dovedesc necesitatea procurării armelor, în funcţie de destinaţia acestora, prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; c. nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 1 an, pentru infracţiuni comise cu intenţie; d. nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie,prevăzute în Codul penal, Partea specială, titlurile I – III, titlurile X şi XI şi la art. 239, 264, 266 – 272, 279 – 281, 312 şi 317 – 322, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, de prezenta lege, precum şi pentru orice alte infracţiuni săvârşite cu violenţă;e. sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical şi nu suferă de alte afecţiuni stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, care ar putea pune în pericol propria viaţă sau a altora, dacă ar deţine sau ar folosi arme şi muniţii; f. nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente; g. au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; h. nu au săvârşit vreuna dintre contravenţiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor; i. nu au pierdut, anterior, arme letale, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi. În vederea autorizării procurării armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa Legii, arme cu aer comprimat şi cu bilă de cauciuc, cetăţeanul român sau străinul cu domiciliul ori cu reşedinţa în România, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază sau, după caz, îşi are reşedinţa, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 58 alin. (2) din Lege:• cerere-tip, • actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;• un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii, care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii, şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;• certificat de cazier judiciar;• aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;• două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;• dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare; aceleaşi ca pentru armele letaleProcurarea şi înstrăinarea armelor neletale. Cetăţenii români şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale, precum şi muniţia aferentă, de la orice armurier autorizat să comercializeze astfel de arme, în condiţiile autorizării, respectiv a notificării prealabile a organelor de poliţie.Notificarea în vederea procurării armelor neletale din categoria F se depune în formă scrisă şi trebuie să fie însoţită de actul de identitate, în original sau în copie, care să ateste vârsta solicitantului, precum şi, după caz, şederea legală pe teritoriul României, şi de certificatul de cazier judiciar numai pentru procurarea armelor neletale prevăzute la poziţia 26 din anexa Legii. – arme cu gaze iritant lacrimogene.După procurarea armelor neletale prevăzute la categoria F din anexa legii, solicitantul are obligaţia de a se prezenta în termen de 5 zile la organul competent care a emis dovada notificării în vederea eliberării certificatului de deţinător (model anexa 15 din H.G nr. 130/24.02.2005) şi înscrierea armei neletale în acest document. Pentru aceasta va prezenta următoarele acte: • dovada notificării, ştampilată si semnată pe verso de armurier, în cazul cumpărării; • factura de procurarea armei sau după caz: – certificat de moştenitor; – act de donaţie; – chitanţă vamală; – ordin/dispoziţie de recompensă sau dar, a conducătorului instituţiei; – arma şi muniţia procurată. Orice operaţiune de vânzare cumpărare a armelor neletale se va face numai prin intermediul armurierilor. Dovada dobândirii-procurării unei arme neletale se poate face şi cu actele notariale prevăzute de lege (certificat de moştenitor, donaţie etc.), în original sau copie autentificată. Armele neletale nu pot fi înstrăinate sau împrumutate de către posesorii acestora. Excepţie fac cazurile în care acestea sunt depuse la organul de poliţie competent, la personalul abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum şi în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri, în vederea depozitării sau înstrăinării. Persoanele care au procurat arme neletale din categoria F din anexa legii au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la organele de poliţie componente, în vederea eliberării certificatului de deţinător. Certificatul de deţinător conferă titularului dreptul de deţinere, port şi folosire a armelor înscrise în acest document. I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

18 percheziții, în cinci dosare penale care au ca obiect infracțiuni economice, detalii aici

Aproape 26.000 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, detalii aici

233 de persoane au fost prinse de structurile de ordine publică în momentul sau imediat după săvârșirea unei infracțiuni, vezi știrea aici

23 de persoane au fost salvate în urma intervențiilor efectivelor MAI, în ultimele 24 de ore, detalii aici

Peste 110 percheziții domiciliare pentru combaterea infracțiunilor grave efectuate de polițiști, detalii aici

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, citește aici

Acțiune coordonată, pentru combaterea criminalității economico-financiare, detalii aici

Întâlnire oficială între ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și ambasadoarea Enkeleda Mërkuri, pentru consolidarea cooperării româno-albaneze, citește aici

HUB-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne a atins aproximativ 9 milioane de accesări, detalii aici

Întâlnirea Viceprim-ministrului Cătălin Predoiu cu Ambasadorul Belgiei și Șefi de Misiuni UE la București, detalii aici

Sari la conținut