Anunțuri carieră

Publicat în data de - 17.09.2021 - 14:05

Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării a 3(trei) posturi vacante de asistent medical I, specialitatea medicină generală, prevăzute la poziţiile 57, 66 și 210 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca agent de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 17.09.2021 - 13:47

Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării a 4(patru) posturi vacante de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, prevăzute la poziţiile 47, 122, 285 și 314 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca agent de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 17.09.2021 - 11:33

Direcția Generală Urgențe Medicale cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie, la Compartimentul Coordonare Telemedicină al Serviciului Monitorizare și Coordonare Urgențe Medicale din cadrul Direcției Generale Urgențe Medicale, prevăzute la poziţiile 25 și 26 din statul de organizare al unităţii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 17.09.2021 - 11:31

Direcția Generală Urgențe Medicale cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie, la Serviciul Monitorizare și Coordonare Urgențe Medicale din cadrul Direcției Generale Urgențe Medicale, prevăzute la poziţiile 17 și 18 din statul de organizare al unităţii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 15.09.2021 - 17:15

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a postului de atasat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Turcia [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 15.09.2021 - 15:40

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne organizează selecția în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă a celui de-al doilea post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 15.09.2021 - 14:30

Direcţia Generală Urgenţe Medicale organizează concurs în vederea încadrării, peperioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – CodulMuncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privindstabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilorcontractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare apersonalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completărileulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şicompletările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere asănătății lucrătorilor, Procedurii nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul și responsabilitățilepersonalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual înunitățile Ministerului Afacerilor Interne, având în vedere Nota-raport nr. 1759454/04.05.2021 privindaprobarea inițierii demersurilor de ocupare prin concurs a posturilor vacante de conducere de funcționarpublic și personal contractual din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență, a funcțieicontractuale de conducere de șef birou gradul II - Biroul Analiză și Dezvoltare Strategică înDomeniul Medicinei de Urgență, prevăzută la poziția 63 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 15.09.2021 - 14:22

Direcția Generală Urgențe Medicale organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadănedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii,republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privindstabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzătorfuncţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediatsuperioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificărileși completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţiilucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privindNormele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și având în vedere Nota-Raport nr.1745091 din 05.07.2021 privind aprobarea inițierii demersurilor de ocupare prin concurs, cujumătate de normă, a următoarelor posturi vacante de personal contractual – medic specialistdin cadrul Direcției Generale Urgențe Medicale – Serviciul Monitorizare și Coordonare UrgențeMedicale: [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 15.09.2021 - 14:10

Direcția Generală Urgențe Medicale organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și având în vedere Nota-raport nr. 1745091 din 05.07.2021 privind necesitatea încadrării din sursă externă a unor posturi specifice la nivelul Direcției Generale Urgențe Medicale, a posturilor vacante de consilier gradul II-IA la Serviciul Formare în Medicina de Urgență, Prim Ajutor Calificat și Medicina la Dezastre – Biroul Protocoale și Proceduri Medicale, prevăzute la poziţiile 58 (jumătate de normă), respectiv 60 (normă întreagă) din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs consilier II-IA poz 58 si 60 DGUM    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.09.2021 - 14:32

Direcția Generală pentru Protecție Civilă cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef serviciu I al Serviciului Planificare Operațională Integrată din cadrul Direcției Generale pentru Protecție Civilă, prevăzut la poziţia 3 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Tematica si Bibliografie    (descarcă fişier în format PDF)


Publicat în data de - 06.09.2021 - 15:58

Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de medic specialist, specialitatea psihiatrie, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție, la Compartimentul Asistență Medicală de Specialitate – Psihiatrie, Psihologie, poziţia 81 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca ofițer de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 06.09.2021 - 15:58

Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de medic specialist, specialitatea neurologie, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție, la Compartimentul Asistență Medicală de Specialitate - Neurologie, poziţia 79 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca ofițer de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anexe    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 03.09.2021 - 11:21

Direcția Generală Management Urgențe Medicale cu sediul în Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea a unui post vacant de ofiţer la Serviciul Formare în Medicină de Urgență, Prim Ajutor Calificat și Medicină la Dezastre – Biroul Protocoale și Proceduri Medicale, prevăzut la poziția 59 din statul de organizare al Direcției Generale Urgențe Medicale, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. [...]

Anunț    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.09.2021

Tematică și bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

Erata tematica si bibliografie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.09.2021


Publicat în data de - 03.09.2021 - 09:41

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul din București, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției publice de execuție de inspector debutant în cadrul Direcției Generale Urgențe Medicale, din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență. [...]

Anunț concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

Atribuții    (descarcă fişier în format pdf)

Formular de inscriere    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 03.09.2021 - 08:14

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul din București, concurs de promovare pentru ocuparea a două posturi vacante corespunzătoare următoarelor funcții publice de conducere din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență, Direcția Suport Decizional: șef serviciu, Serviciul Managementul Proiectelor și Șef birou, Biroul Managementul Calității. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

formular de inscriere    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 1    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa nr. 2    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 24.08.2021 - 15:28

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, funcția de șef birou (medic) al Biroului Medicina Muncii și Expertiză medico-militară, din cadrul Direcției Medicale, prevăzută la poziția 29 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie de confirmare si cunoastere a conditiilor concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format doc)


Publicat în data de - 24.08.2021 - 12:41

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, un post vacant de personal contractual - muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații) din cadrul Serviciului Administrare Spații de Cazare - Biroul Administrare Spații de Cazare - Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian” - Mamaia. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de participare (electrician)    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie de confirmare (electrician)    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica (electrician)    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei 2021    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 tabel rude 2021    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format doc)

Tabel rezultate selectie dosare electrician    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.09.2021

Rezultate evaluare psihologică electrician    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.09.2021


Publicat în data de - 24.08.2021 - 12:36

Direcția Asigurare Logistică Integrată organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de magaziner la Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian” - Mamaia și 2 posturi de paznic la Baza de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă ”Piersicul” - Neptun. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de inscriere magaziner    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere inscriere (paznic)    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie (magaziner)    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie (magaziner) evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie (paznic)    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie (paznic) evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei 2021    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 tabel rude 2021    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format doc)

Tabel rezultate selectie dosare paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.09.2021

Tabel rezultate selectie dosare magaziner    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.09.2021

Tabel rezultatele selectarii dosarelor magaziner nedeterminata -dupa contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.09.2021

Rezultate evaluare psihologică magaziner    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.09.2021

Rezultate evaluare psihologică paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.09.2021


Publicat în data de - 17.08.2021 - 12:50

Ministerul Afacerilor Interne organizează,la sediul din București, concurs de promovare pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției publice de conducere de director adjunct al Direcției Suport Decizional,din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență. Anunțul a fost publicat și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici la secțiunea Carieră – concursuri, putând fi accesat la link-ul: www.anfp.gov.ro/Concurs/146435 [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Bibliografie - Anexa nr.1    (descarcă fişier în format pdf)

Atribuții - Anexa nr.2    (descarcă fişier în format pdf)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE concurs    (descarcă fişier în format docx)

Lista rezultatelor selecției dosarelor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.09.2021

Rezultat concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.09.2021

Rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.09.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.09.2021


Publicat în data de - 09.08.2021 - 10:20

Direcția Generală Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne organizează selecția, prin recrutare din sursă internă, pentru ocuparea a două posturi vacante în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 23.07.2021 - 14:30

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcția de şef serviciu la Serviciul Logistic, prevăzută la poziția 22 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.08.2021

Rezutate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.08.2021

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.08.2021

Tabel rezultate concurs sef serviciu    (descarcă fişier în format doc) - Update: 26.08.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.08.2021


Publicat în data de - 22.07.2021 - 16:22

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de prim-adjunct al inspectorului general și șef al Statului Major din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, prevăzut la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.08.2021

erata    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.08.2021

Tabel rezultate evaluare dosar SSM    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.08.2021

Tabel rezultate pentru site    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.09.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.09.2021


Publicat în data de - 21.07.2021 - 12:28

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de adjunct al inspectorului general la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, prevăzut la poziţia 4 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.08.2021

Tabel rezultate evaluare dosare 01.09.2021    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.09.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format PDF) - Update: 09.09.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.09.2021


Publicat în data de - 19.07.2021 - 16:38

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Continut anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.07.2021

Rezultate evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.08.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.08.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.08.2021


Publicat în data de - 14.07.2021 - 10:12

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 2(două) funcții vacante de medic şef cabinet. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.07.2021

Lista candidati declarati APT la evaluarea psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 27.07.2021

Erată la Anunțul de concurs medic șef cabinet    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.08.2021

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.08.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 25.08.2021


Publicat în data de - 09.07.2021 - 14:15

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă, nr. 4 - 6, Sectorul 5, organizează CONCURS pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean II la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Programare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.07.2021

ANUNT - amanare proba concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.08.2021

Rezultat examinare psihologica    (descarcă fişier în format docx) - Update: 11.08.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.08.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.08.2021


Publicat în data de - 09.07.2021 - 14:08

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă, nr. 4 - 6, Sectorul 5, organizează CONCURS pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.07.2021

Rezultat examinare psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.08.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.08.2021

Anunt contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.08.2021

Anunt rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 13.08.2021


Publicat în data de - 09.07.2021 - 13:22

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne; Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti,str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.07.2021

Rezultate examinare psihologica si verificarea conditiilor de participare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.07.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.08.2021

Rezultate finale concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.08.2021


Publicat în data de - 06.07.2021 - 12:25

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizeazăconcurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de inspector general la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.07.2021

ANUNT modificare evaluare dosar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.07.2021

Tabel rezultate evaluare dosar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.07.2021

Erata    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.08.2021

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.08.2021

Tabel cu rezultatele finale concurs:    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.08.2021


Publicat în data de - 01.07.2021 - 16:38

Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în Piața Revoluției nr. 1A, sector 1 București, organizează CONCURS pentru ocuparea postului de conducere vacant de director general la Direcția Generală de Protecție Internă, prevăzut la poziția nr. 1 din statul de organizare al unității, prin recrutare din sursă internă din rândul cadrelor militare - ofițeri, care indeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 12.07.2021

Tabel rezultate evaluare dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.07.2021

Erata anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.07.2021

Tabel rezultate interviu    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.08.2021

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.08.2021


Publicat în data de - 23.06.2021 - 17:08

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, funcția de Director adjunct II al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie de confirmare si cunoastere    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel cu rezultatele obţinute la concurs:    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.08.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.08.2021


Publicat în data de - 23.06.2021 - 13:28

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., funcția de Director II al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 1 din statul de organizare al unității [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie    (descarcă fişier în format pdf)

Planificarea la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.07.2021

Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.07.2021

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.08.2021

Rezultate contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.08.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.08.2021


Publicat în data de - 15.06.2021 - 16:06

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de locțiitor șef direcție generală din cadrul Direcției Generale pentru Protecție Civilă, prevăzut la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.06.2021

Tabel rezultate evaluare dosare de recrutare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.06.2021

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.07.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.07.2021


Publicat în data de - 15.06.2021 - 15:47

Direcția Generală Financiară scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef birou la Biroul Deschideri de Credite din Serviciul Buget din statul de organizare al unităţii [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.06.2021

Tabel nominal rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.07.2021

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.07.2021


Publicat în data de - 15.06.2021 - 15:35

Direcția Generală Financiară scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Metodologie, drepturi personal și pregătire profesională, prevăzută la poziţia 66 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.06.2021

TABEL NOMINAL poz 66 DGF sef serviciu II cu rezultatele obtinute de publicat    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.07.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.07.2021


Publicat în data de - 15.06.2021 - 13:53

Directia Generala Financiara scoate la concurs, in vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul analiză, sinteză, control și valorificare, prevăzută la poziţia 74 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.06.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 21.07.2021


Publicat în data de - 11.06.2021 - 13:58

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare și având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în Piața Revoluției nr. 1A, sector 1 București, organizează CONCURS pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef direcție la Direcția Suport Decizional, prevăzut la poziția nr. 1 din statul de organizare al unității, prin recrutare din sursă internă din rândul cadrelor militare - ofițeri, care îndeplinesc condițiile legale de participare. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Erata completare dosar recrutare concurs DSD poz 1    (descarcă fişier în format doc) - Update: 15.06.2021

Anunt planificare la evaluarea psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.06.2021

Rezultate evaluare dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 29.06.2021

Rezultate evaluare dosare după contestatii    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.06.2021

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.07.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.07.2021


Publicat în data de - 11.06.2021 - 13:26

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcția de şef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Suceava, prevăzută la poziția 272 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.06.2021

Lista candidati declarati APT eval psiho cmj SV    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.06.2021

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.07.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.07.2021


Publicat în data de - 11.06.2021 - 13:17

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcția de şef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Iași, prevăzută la poziția 239 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 11.06.2021 - 13:16

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonatDirecției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, dinrândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, înconformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinuluiministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane înunitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privindactivitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcția deşef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Harghita,prevăzută la poziția 228 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.06.2021

Lista candidati declarati APT eval psiho cmj HR    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.06.2021

Tabel nominal cu rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.07.2021

Tabel rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.07.2021


Publicat în data de - 11.06.2021 - 13:14

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonatDirecției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, dinrândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, înconformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinuluiministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane înunitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privindactivitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcția deşef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Botoșani,prevăzută la poziția 130 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 11.06.2021 - 13:12

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcția de şef centru medical judeţean I (şi medic de unitate) la Centrul Medical Judeţean Bacău, prevăzută la poziția 115 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt concurs    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 07.06.2021 - 14:05

Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării a două posturi vacante de Agent I la structura Financiar-Contabilitate, prevăzute la pozițiile 9 și 10 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă ca agent de poliție, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante. [...]

Text anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Documente anexa    (descarcă fişier în format pdf)

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.06.2021

Erata la lista candidati care nu indeplinesc conditiile    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 23.06.2021

Tabel rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.07.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.07.2021


Publicat în data de - 27.05.2021 - 14:10

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.m.a.i. nr. 291/2011 și Dispoziției directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual: [...]

ANUNT scris nedeterminati 2021 MARE    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de participare p.c. perioada nedeterminta 2021    (descarcă fişier în format pdf)

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare incadrare    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica civili    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate magaziner    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.06.2021

Tabel rezultate fochist    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.06.2021

Tabel rezultate paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.06.2021

Rezultate psiho fochist    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.06.2021

Rezultate psiho magaziner    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.06.2021

Rezultate psiho paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.06.2021

Rezultate psiho paznic - completare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 01.07.2021

Tabel rezultate PROBA SCRISA PAZNIC    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.07.2021

Tabel rezultate PROBA SCRISA FOCHIST    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.07.2021

Tabel rezultate PROBA SCRISA MAGAZINER    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.07.2021

Tabel rezultate FINALE PROBA SCRISA paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.07.2021

Tabel rezultate PROBA SCRISA - FINALE fochist    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.07.2021

Tabel rezultate PROBA SCRISA - FINALE magazioner    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.07.2021

Tabel rezultate interviu fochist    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.07.2021

Tabel rezultate interviu paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.07.2021

Rezultate finale interviu fochist    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.07.2021

Rezultate finale interviu magaziner    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.07.2021

Rezultate finale interviu paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.07.2021

Centralizator nominal paznic    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.08.2021

Tabel rezultate finale concurs fochist    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.08.2021


Publicat în data de - 27.05.2021 - 12:25

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, un post vacant de personal contractual - muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații) din cadrul Serviciului Administrare Spații de Cazare - Biroul Administrare Spații de Cazare - Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian” - Mamaia, poziţia 435 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată [...]

Anunt integral:    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere de participare p.c. perioada nedeterminta 2021    (descarcă fişier în format 936_1622107353_)

Declaratie cunoastere conditii    (descarcă fişier în format pdf)

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa tabel rude    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica    (descarcă fişier în format pdf)

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.06.2021


Publicat în data de - 18.05.2021 - 16:01

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, funcția de Director adjunct (medic) al Direcției Medicale, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format doc)

CV    (descarcă fişier în format doc)

Model declaratie    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.05.2021

Tabel cu rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.06.2021

Tabel nominal cu rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.06.2021


Publicat în data de - 18.05.2021 - 15:51

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, funcția de director general al Spitalului de Urgență „Profesor Dr. Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 1 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format doc)

Model declaratie    (descarcă fişier în format pdf)

CV    (descarcă fişier în format doc)

Planificare la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.05.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.06.2021

Tabel nominal rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.06.2021


Publicat în data de - 18.05.2021 - 11:55

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, funcția de Director general adjunct economico-administrativ al Spitalului Clinic “Avram Iancu” Oradea, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unității. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format doc)

Model declaratie    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.05.2021


Publicat în data de - 18.05.2021 - 11:49

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, funcția de Director general adjunct economico-administrativ al Spitalului Clinic “Avram Iancu” Oradea, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unității. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format doc)

Model declaratie    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 18.05.2021 - 11:44

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, funcția de Director adjunct II al Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unității. [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model Curriculum Vitae    (descarcă fişier în format doc)

Model declaratie de confirmare    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.05.2021

Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs poz. 3 CMDTA Ploiesti    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.06.2021


Publicat în data de - 18.05.2021 - 10:24

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, funcția de Director adjunct I al Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” București, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

CV    (descarcă fişier în format doc)

Model declaratie    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.05.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 17.06.2021

Rezultate concurs finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.06.2021


Publicat în data de - 17.05.2021 - 19:45

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., funcția de Director general adjunct medical al Spitalului Clinic “Avram Iancu” Oradea, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model declaratie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.05.2021

CV    (descarcă fişier în format doc)

Planificare la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.05.2021


Publicat în data de - 17.05.2021 - 19:42

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., funcția de Director general adjunct medical al Spitalului de Urgență “Profesor Dr. Dimitrie Gerota”, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Model Declaratie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.05.2021

Planificare la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.05.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 18.06.2021

Rezultate finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 22.06.2021


Publicat în data de - 17.05.2021 - 19:39

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., funcția de Director II al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 1 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model declaratie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.05.2021

CV    (descarcă fişier în format doc)


Publicat în data de - 17.05.2021 - 19:27

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., funcția de director general al Spitalului Clinic „Avram Iancu” Oradea, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 1 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt - text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model declaratie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.05.2021

CV    (descarcă fişier în format doc)

Planificare la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.05.2021

Lista candidați care nu îndeplinesc condițiile de participare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.06.2021

Tabel nominal rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.06.2021

Tabel nominal cu rezultatele finale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.06.2021


Publicat în data de - 17.05.2021 - 19:26

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., funcția de Director adjunct (medical) al Direcției Medicale, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al unității. [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Model declaratie    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 19.05.2021

Planificare la evaluarea psihologică    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.05.2021

Tabel Rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 14.06.2021

Tabel cu rezultatele obţinute la concurs:    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 15.06.2021


Publicat în data de - 17.05.2021 - 12:26

În contextul activităților specifice desfășurate anual pe perioada sezonului estival, Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată determinată de 5 (cinci) luni, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011 și H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Centrului de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian” - Mamaia, jud. Constanța: [...]

Anunt integral    (descarcă fişier în format pdf)

Cerere participare    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie confirmare    (descarcă fişier în format pdf)

Indrumar pentru bibliografie    (descarcă fişier în format pdf)

Model CV    (descarcă fişier în format pdf)

Declaratie evaluare psihologica civili    (descarcă fişier în format pdf)

Anexa 07 table rude    (descarcă fişier în format pdf)

Rezultat selectie dosare - ingrijitor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.06.2021

Rezultat selectie MN - hotel    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.06.2021

Rezultat selectie MN - restaurant    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.06.2021

Rezultatele selectarii dosarelor barman meridian    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.06.2021

Rezultatele selectarii dosarelor bucatari    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.06.2021

Rezultatele selectarii dosarelor ospatar meridian    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.06.2021

Rezultate psiho barman Meridian    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.06.2021

Rezultate psiho ingrijitor - camerista    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.06.2021

Rezultate psiho m.c. bucatar Meridian    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.06.2021

Rezultate psiho m.c. ospatar Meridian    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.06.2021

Rezultate psiho MN - H    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.06.2021

Rezultate psiho MN - R    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.06.2021

Tabel rezultate bucatar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.06.2021

Tabel rezultate bufetier    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.06.2021

Tabel rezultate ospatar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.06.2021

Tabel rezultate ingrijitor    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.06.2021

Tabel rezultate MN restaurant    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.06.2021

Tabel rezultate MN hotel    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 24.06.2021

Tabel rezultate FINALE proba practica BUCATAR    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.06.2021

Tabel rezultate FINALE proba practica BUFETIER    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.06.2021

Tabel rezultate FINALE proba practica INGRIJITOR    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.06.2021

Tabel rezultate FINALE proba practica MN - hotel    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.06.2021

Tabel rezultate FINALE proba practica MN - restaurant    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.06.2021

Tabel rezultate FINALE proba practica OSPATAR    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.06.2021

Tabel rezultate interviu BUCATAR    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.06.2021

Tabel rezultate interviu BUFETIER barman    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.06.2021

Tabel rezultate interviu INGRIJITOARE    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.06.2021

Tabel rezultate interviu MN - H    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.06.2021

Tabel rezultate interviu MN - R    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.06.2021

Tabel rezultate interviu OSPATAR    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 30.06.2021

Tabel rezultate finale ospatar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.07.2021

Tabel rezultate finale bucatar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.07.2021

Tabel rezultate finale barman    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.07.2021

Tabel rezultate finale ingrijitor camerista    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.07.2021

Tabel rezultate finale interviu MN H    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.07.2021

Tabel rezultate finale interviu MN R    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 02.07.2021

Rezultate concurs barman    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.07.2021

Rezultate concurs bucatar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.07.2021

Rezultate concurs ingrijitor camerista    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.07.2021

Rezultate concurs MN - deservire hotel    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.07.2021

Rezultate concurs MN - deservire restaurant    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.07.2021

Rezultate concurs ospatar    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 05.07.2021


Publicat în data de - 12.05.2021 - 14:35

Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 5, str. Mihai Vodă, nr.17-19, etaj 6, recrutează candidaţi pentru admiterea la Institutul Medico-Militar domeniul/specialitatea militară – Medicină generală, învățământ cu frecvență, sesiunea 2021.Pentru anul universitar 2021-2022 au fost aprobate 3 locuri pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, la Centrul Universitar București (Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București). [...]

Anunt DM - Recrutare IMM - Medicina generala pt MAI    (descarcă fişier în format pdf)

Planificare testare psihologica    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 26.05.2021

ANUNT - rezultate la testare psiho 2021 ADMITERE de postat    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 07.06.2021

Planificare a la evaluarea performantei fizice    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.07.2021


Publicat în data de - 12.05.2021 - 14:35

Direcţia Medicală cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 5, str. Mihai Vodă, nr. 17-19, etaj 6, recrutează studenţi de la facultăţile de medicină acreditate în vederea transferului la Institutul Medico-Militar, domeniul/specialitatea militară – Medicină generală pe locurile Ministerului Afacerilor Interne, aprobate şi rămase neocupate, respectiv pentru seria 2018 - 2024 (corespunzătoare actualului an III universitar) - 4 locuri pentru Centrul Universitar Târgu Mureș (Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș). [...]

Anunt DM - Recrutare IMM - Medicina enarala pt Transfer    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 26.04.2021 - 18:50

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul in municipiul Bucuresti, Piata Revolutiei, nr. 1A, sector 1, scoate la concurs in vederea incadrarii prin recrutare din sursa interna, din randul ofiterilor din unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, in conformitate cu prevederile Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare si Ordinul ministrului afacerilor interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne ,ambele cu modificarile si completarile ulterioare , postul de Adjunct al inspectorului general din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta ,prevazut la pozitia 3 din statul de organizare al unitatii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Programare Testare Psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.05.2021

Tabel evaluare dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.05.2021

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 03.06.2021

Tabel rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 04.06.2021


Publicat în data de - 26.04.2021 - 15:58

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, scoate la concurs in vederea incadrarii prin recrutare din sursa interna, din randul ofiterilor din unitatile militare ale Ministerului Afacerior Interne, in conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statulul cadrelor militare si Ordinului ministrului afacerilor interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse uname in unitatile militare ale MInisterului Afacerilor Interne, ambele cu modificarile si completarile ulterioare, postul de Adjunct al inspectorului general din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, prevazut la pozitia 2/a din statul de organizare al unitatii [...]

Text integral    (descarcă fişier în format pdf)

Programare Testare Psiho    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 06.05.2021

Tabel evaluare dosare    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 20.05.2021

Tabel Rezultate    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 08.06.2021

Tabel cu rezultatele obţinute la concurs:    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 09.06.2021


Publicat în data de - 16.04.2021 - 17:17

Anunț privind scoaterea la concurs a postului vacant de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României la Haga - Regatul Țărilor de Jos [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)


Publicat în data de - 05.04.2021 - 14:39

Direcția Fonduri Externe Nerambursabile scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul Asistență Fonduri Structurale, prevăzută la poziţia 21 din statul de organizare al unităţii. [...]

Anunt Integral    (descarcă fişier în format pdf)

Anunt planificare candidati    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 16.04.2021

Lista candidati care NU INDEPLINESC CONDITIILE DE CONCURS    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 28.04.2021

Tabel nominal cu rezultatele obtinute la proba - interviu structurat pe subiecte profesionale    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 10.05.2021

Rezultate concurs    (descarcă fişier în format pdf) - Update: 11.05.2021


Sari la conținut