“HUB de servicii (Centrul de Furnizare Servicii Elec-tronice) la nivelul MAI”, cod SMIS 2014+ 122632

Beneficiarul proiectului: Ministerul Afacerilor Interne prin DGCTI

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Pro-gramul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Infor-mației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv specific 2.3 Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Actiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și în-treprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data.

Obiectivul general al proiectului

Simplificarea accesului cetățenilor și mediului privat la serviciile furnizate de către MAI, în vederea facilitării interacțiunii online a beneficiarilor cu prestatorii de servicii publice, inclusiv prin optimizarea suportului TIC necesar.

Obiective specifice
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Amenajarea clădirii Centrului de Date pe baza unui proiect de modernizare și echipare a unei clădiri existente;

Dotarea Centrului de Date cu echipamente IT, produse software și comunicații necesare asigurării suportului necesar dezvoltării și accesării serviciilor elec-tronice;

Asigurarea suportului pentru accesarea consolidată a unui număr de minim 5 (cinci) servicii electronice bazate pe evenimente de viață.

Data de începere: 11.07.2019
Perioada de implementare: 36 de luni, începând cu data de 11.07.2019.

Valoarea totală a proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 90.000.000 lei cu TVA, din care 75.906.976,72 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regio-nală, prin Programul Operațional Competitivitate (POC) și cofinanțare proprie de la bugetul de stat, în valoare de 14.093.023,28 lei. Principalele etape de implementare:

  • – Amenajarea clădirii Centrului de Date – Dotarea Centrului de Date cu echipamentele TIC și software-ul necesar
  • – Dezvoltarea serviciilor electronice
  • – Implementare servicii electronice
  • – Instruirea personalului

Rezultate așteptate:

– Proiectarea și execuția HUB-ului de servicii;

– Proiectarea, dezvoltarea și implementarea serviciilor electronice puse la dispo-ziția cetățenilor, a mediului de afaceri și a mediului guvernamental:

o Obţinerea certificatului de cazier judiciar; o Obţinerea istoricului sancţiunilor rutiere; o Transmiterea răspunsului la scrisoarea de informare RO-CBE;

o Recrutare în vederea ocupării unor funcţii vacante în Ministerul Aface-rilor Interne;

o Înscrierea la instituţiile de învăţământ MAI; o Furnizarea informaţiilor referitoare la accidentele de muncă suferite de personalul MAI;

o Serviciul public de eliberare şi verificare a apostilei pentru actele oficia-le administrative;

o Obţinerea avizului MAI pentru emiterea avizelor pentru documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului, precum şi a celor pentru autori-zarea construcţiilor.

– Creșterea nivelului de colaborare și comunicare între instituțiile MAI și cetățeni, mediul de afaceri și mediul guvernamental;
Indicatori din proiect
Cetățeni care utilizează sistemele e-guvernare – 5% din populație

Entități publice care utilizează, accesează, actualizează bazele de date/aplicațiile puse la dispoziție prin proiect – 5

Numărul anual de accesări, prin intermediul HUB-ului MAI, ale serviciilor electronice G2C – 1.000.000

Entități publice la care s-a finalizat implementarea proiectului – 1

Servicii publice aferente evenimentelor de viață aduse la nivelul IV de sofisticare online – 8

Numărul de formulare on-line aferente serviciilor specifice evenimentelor de viată prin proiect – 8

Numărul de sisteme care oferă servicii de e-guvernare centrate pe evenimente de viață prin intermediul HUB-ului – 1

Competitivi împreună!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Competitivitate, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Fonduri-ue.ro – Pagina oficială

Sari la conținut