Comenduirea Garnizoanei București

Conducere

Comandant – colonel Manuel POLIŢEANU

Prezentare

Comenduirea Garnizoanei Bucureşti a Ministerului Afacerilor Interne, denumită, în continuare, Comenduirea Garnizoanei, este o structură militară ierarhizată, subordonată Direcţiei Generale Management Operaţional, stabilită prin statul de organizare aprobat de ministrul afacerilor interne, fară personalitate juridical.

Comenduirea Garnizoanei exercită atribuţiile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la monitorizarea respectării de către personalul militar al M.A.I., în uniformă, a normelor deontologice în afara sediilor, portul uniformelor militare, monitorizarea şi controlul circulaţiei, exploatarea şi întreţinerea autovehiculelor proprii de către structurile militare ale M.A.I, organizarea şi conducerea ceremoniilor militare, evidenţa şi eliberarea livretelor militare pentru personalul aparatului central al M.A.I.

Atribuţii

Compartimentul ceremonii – desfăşoară activităţi pe linia ceremoniilor militare în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, astfel:

 • organizează şi conduce, la solicitarea familiilor, ceremonii funerare cu onoruri militare pentru personalul M.A.I, S.R.I., S.T.S., respectiv pentru personalul cu statut special (polițiști de penitenciare) din cadrul Minsterului Justiției și A.N.P. în activitate, în rezervă, în retragere şi veterani de război precum şi pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care, la data decesului, a avut calitatea de demnitar sau înalt funcţionar public, student sau elev al instituţiilor de învăţământ ale ministerului, soldat sau gradat voluntar, funcţionar public sau personal contractual, dacă decesul a survenit pe timpul şi ca urmare a executării unei misiuni ori funcţionar public sau personal contractual admis în ierarhia ordinelor naţionale sau a ordinelor militare de pace ori război, potrivit prevederilor Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României;
 • la solicitarea membrilor familiilor personalului decedat din M.A.I, S.R.I., S.T.S. și M.J. – A.N.P. oferă consultanţă în ceea ce priveşte organizarea ceremoniilor funerare cu onoruri militare;
 • organizează şi desfăşoară ceremonii militare specifice M.A.I. în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov sau, după caz, acordă sprijin la organizarea şi desfăşurarea ceremoniilor din competenţa altor structuri militare.

Compartimentul control deontologic desfăşoară activităţi specifice privind monitorizarea imaginii personalului militar al structurilor M.A.I, în spaţiile publice din afara unităţilor militare dispuse în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, astfel:

 • asigură respectarea, de către personalul militar al M.A.I în uniformă, a normelor de conduită şi a celor referitoare la portul uniformelor, în spaţiile publice din afara unităţilor militare dispuse în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov;
 • desfăşoară activităţi de prevenire a abaterilor disciplinare prin efectuarea de instructaje specifice cu personalul unităţilor militare din garnizoană.

Compartimentul control circulaţie – este structură specializată în urmărirea respectării prevederilor legale privind circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor din dotarea structurilor militare ale M.A.I, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, astfel:

 • efectuează controlul autovehiculelor militare ale structurilor M.A.I, urmărind respectarea legislaţiei rutiere de către conducătorii auto, starea tehnică, starea de întreţinere, completarea documentelor de transport şi exploatare, legalitatea şi eficienţa curselor;
 • desfăşoară sau participă la instructaje cu personalul unităţilor militare ale M.A.I. din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov având ca tematică legislaţia rutieră, condiţiile tehnice obligatorii pentru utilizarea autovehiculelor pe drumurile publice, normele de întreţinere şi exploatare, normele de conduită preventivă, aspecte privind legalitatea şi eficienţa curselor precum şi pe linia prevenirii accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor tehnice.

Compartimentul eliberare şi evidenţă livrete militare – asigură emiterea şi eliberarea livretelor militare pentru personalul militar şi funcţionarii publici cu statut special din Aparatul Central al M.A.I. şi unităţile subordonate, după încetarea raporturilor de serviciu şi ţine evidenţa acestora.

Informaţii utile

 • documente necesare pentru eliberarea de adeverinţe în vederea repartizării locurilor de veci pentru Cimitirul Militar Ghencea III. (descarcă PDF)
 • IMPORTANT!
  Locurile de înhumare repartizate Ministerul Afacerilor Interne în Cimitirul Militar Ghencea III, prevăzute prin Protocolul pentru continuarea obiectivului de investiţii ,,Cimitirul militar Bucureşti” au fost epuizate. U.M. 02210 Bucureşti, structură a M.Ap.N. – în calitate de administrator al Cimitirului Militar Ghencea III, ne comunică faptul că nu vor mai fi repartizate locuri de înhumare cu anticipaţie până la finalizarea extinderii cimitirului, prin excepţie vor fi atribuite locuri de înhumare pentru personalul Ministerulul Afecerilor Interne doar la momentul decesului.
 • documente necesare pentru organizarea ceremonialului militar funerar. (descarcă PDF)

Documentele necesare pentru acordarea onorurilor militare funerare se vor completa la sediul Comenduirii Garnizoanei, cu cel puțin 48 de ore înaintea desfășurării funeraliilor organizate în mun. București și jud. Ilfov, sub îndrumarea personalului specializat.

Vă comunicăm faptul că documentele necesare pentru acordarea onorurilor militare funerare, precum și cele pentru eliberarea adeverințelor în vederea repartizării unui loc de veci, se pot transmite și pe adresa de e-mail a Comenduirii: garnizoana@mai.gov.ro

 • Cerere pentru eliberarea adeverinței necesare obținerii locului de înhumare în Cimitirul Militar Ghencea III, la momentul decesului  (descarcă PDF)
 • Cerere pentru eliberarea adeverinței necesare obținerii locului de înhumare în Cimitirul Militar Ghencea III, cu anticipație (descarcă PDF)
 • Cerere pentru organizarea funeraliilor cu onoruri militare (descarca PDF)

Anunț important !!!

 

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial, partea I, nr.188 din 25 februarie 2021 a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 31 din 18 februarie 2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului onorurilor și ceremoniilor militare în Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 64/2014, în vederea organizării și desfășurării funeraliilor cu onoruri militare din competența Comenduirii Garnizoanei București a M.A.I., facem următoarele precizări:

– termenele pentru depunerea, de către aparținătorii celor decedați, a cererilor adresate comandantului Comenduirii Garnizoanei București a M.A.I., de acordare a onorurilor în cadrul funeraliilor sunt de minimum 48 de ore înainte de desfășurarea ceremonialului. Vă informăm cu regret că orice solicitare care nu se încadrează în acest termen poate fi respinsă.

– potrivit dispozițiilor art. 80, coroborat cu cele ale art. 406 din Codul Civil, pot depune cereri pentru organizarea funeraliilor cu onoruri militare, în această ordine, următorii aparținători ai celor decedați: soțul/soția, părinții, descendenții (copiii, nepoții, strănepoții), rudele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv (frați/surori, unchi/mătuși/nepoți/nepoate, veri primari), legatarii (moștenitorii) universali sau cu titlu universal ori primarul comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială a avut loc decesul. Vă informăm cu regret că solicitările de organizare a funeraliilor cu onoruri formulate de către alte persoane în afara celor menționate conduc automat la respingerea acestora. Prin excepție, în situația în care, în timpul vieții, persoana decedată și-a manifestat voința de a i se organiza funeralii cu onoruri militare, solicitarea poate fi depusă de orice persoană interesată, anexând documentele doveditoare în cauză;

– în vederea aprobării acordării onorurilor celor decedați, la nivelul municipiului București și județul Ilfov a fost constituită o comisie care va analiza dacă pot sau nu pot fi acordate onoruri în cadrul funeraliilor. În acest sens, comisia va respinge solicitările de organizare a funeraliilor cu onoruri în cazul persoanelor aflate în una sau mai multe din următoarele situații:

 1. a) a decedat ca urmare a săvârșirii de către aceasta a unor fapte care pot constitui infracțiuni, în situația în care există suspiciuni rezonabile în acest sens;
 2. b) a decedat ca urmare a sinuciderii, în situația în care există suspiciuni rezonabile în acest sens;
 3. c) a săvârșit o infracțiune cu intenție;
 4. d) i s-a aplicat pedeapsa degradării militare;
 5. e) a fost trecută în rezervă sau direct în retragere, după caz, ca urmare a comiterii de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziții legale sau, după caz, i-au încetat raporturile de serviciu la destituirea din poliție pentru abateri disciplinare, precum și dacă a fost trecut în rezervă sau direct în retragere ori, după caz, i-au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 85 (1) lit. g)-i) și k)-m), art. 87 sau art. 88 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 69 alin. (1) lit. d),f),h), i), k), l) și n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
 6. f) dacă s-a constatat cu caracter definitiv, în condițiile legii, că a avut calitatea de lucrător al securității sau colaborator al securității.

Acordul privind organizarea ceremonialului militar sau respingerea solicitării se consemnează într-un proces-verbal și se comunică solicitantului.

Vă adresăm rugămintea ca, anterior depunerii solicitării de organizare a ceremonialului funerar cu onoruri militare, să verificați toate aceste aspecte.

Pentru mai multe detalii:

https://docs.google.com/document/d/1-izIo7LUHCLjfuoQXylfRYQLPTFWMdz_/edit

 

ANUNȚ

 

Având în vedere încetarea stării de urgență la data de 14.05.2020, în vederea asigurării dreptului de petiționare, Comenduirea Garnizoanei București a M.A.I. va relua activitatea de primire în audiență a cetățenilor, cu următoarele particularități, destinate protejării persoanelor în contextul pandemic COVID-19 actual:

 1. primirea în audiență se va desfășura numai în cazuri cu caracter deosebit, raportat la situația prezentată în prealabil de solicitant, prin mijloace de comunicare la distanță (la una din coordonatele de contact telefon/fax: 021.313.40.15 sau e-mail: garnizoana@mai.gov.ro);
 2. audiențele se vor desfășura în spațiul special destinat din sediul Comenduirii Garnizoanei București a M.A.I., situat în incinta Institutului de Studii pentru Ordine Publică (Șoseaua Olteniței nr. 158-160, sector 4, București), programul de audiențe al comandantului Comenduirii rămânând neschimbat (în fiecare zi lucrătoare de miercuri, între orele 14.00 – 16.00);
 3. la o audiență vor fi acceptate maxim 2 persoane concomitent pentru dialog, iar durata audienței nu va depăși 15 minute, respectându-se astfel recomandările medicale de evitare a interacțiunii prelungite dintre mai multe persoane;
 4. cetățenii care sunt primiți în audiență vor trebui să poarte mască și mănuși de protecție și să își măsoare temperatura înainte de a se prezenta la sediul Comenduirii, unde vor completa, cu respectarea legislației privind protecția datelor personale, un chestionar pentru evaluarea riscului de îmbolnăvire cu COVID-19;
 5. cetățenii care sunt primiți în audiență vor respecta indicațiile personalului Comenduirii, inclusiv cele privind utilizarea unor eventuale mijloace suplimentare de protecție, puse la dispoziție de unitate, precum și regulile de prevenire a infectării cu COVID-19 stabilite la nivelul instituției.

Activitatea de primire a petițiilor se va asigura prin intermediul trimiterilor poștale, al serviciilor de curierat ori prin trimiterea acestora la adresa de e-mail garnizoana@mai.gov.ro.

Activitatea de consiliere a cetățenilor va fi asigurată telefonic, la numărul de apel 021.313.40.15.

Adresăm cetățenilor rugămintea de a manifesta responsabilitate în contextul evoluției pandemiei COVID – 19 prin utilizarea, cu precădere, a mijloacelor de comunicare la distanță în relația cu unitatea noastră și, în general, cu instituțiile statului, asigurându-i, totodată, de întreaga noastră disponibilitate în rezolvarea problemelor supuse atenției noastre. ”

Persoane de contact – organizare ceremonii:

 • Ofițer specialist ceremonii – Col. Miclea Bogdan, tel. 0730.182.892 09.0015.00
 • Ofițer specialist ceremonii – Slt. Ilie Laurențiu, tel. 0769.282.548  09.00–15.00
 • Organizarea serviciului religios în cadrul ceremoniilor funerare cu onoruri militare pentru personalul M.A.I. şi S.R.I. – preot militar: Radu Felix-Iulian, tel. 0740.025.230
 • Subofițer ceremonii – plt. adj. Durnac Valentin, tel. 0767.456.478 09.00–15.00

Program:

 • luni – vineri: 09.0015.00
 • sâmbătă – duminică şi sărbători legale: 09.00 – 14.00

Coordonate de contact

Adresă: Şos. Olteniţei nr.158-160, sector 4, Bucureşti, în incinta I.S.O.P, pavilionul K.
Telefon: 021.315.40.96
Fax: 021.313.40.15

Sari la conținut