Direcţia Generală Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale

Conducere

Împuternicit director general – chestor de poliție  Nușa Mirela COMAN

Program de audiență :  Marți, 10:00 – 12:00

Împuternicit director general adjunct – comisar-șef de poliție Mihaela Paula Bălănescu

Program de audiență :  Joi, 10:00 – 12:00

Director general adjunct – comisar-șef de poliție Florin BĂJENARU

Program de audiență :  Joi, 10:00 – 12:00

 

Prezentare

DGAESRI funcționează ca structură de specialitate în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, fără personalitate juridică, ce asigură coordonarea generală a activităților MAI în domeniul afacerilor europene, al problematicii Schengen și al relațiilor internaționale, precum și punerea în aplicare a legislației care reglementează gestionarea acestor domenii de activitate.

DGAESRI reprezintă punct național de contact în toate aspectele legate de punerea în aplicare a mecanismului de evaluare Schengen la nivel național, în relația cu autoritățile naționale cu responsabilități în punerea în aplicare a acquis-ului Schengen și în procesul de eliminare a controalelor la frontierele interne, precum și la nivel european, în relația cu instituțiile și organismele Uniunii Europene și cu alte state membre.

Atribuţii

DGAESRI are următoarele atribuții generale:

 • elaborează politicile și obiectivele specifice ale MAI în domeniul afacerilor europene și al relațiilor internaționale ale unităților, instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/cadrul acestuia, potrivit Programului de guvernare și obligațiilor ce îi revin din strategiile naționale și din instrumentele juridice internaționale la care România este parte;
 • coordonează relațiile MAI și ale structurilor aflate în subordinea acestuia cu instituțiile și organismele UE, cu instituții similare din statele membre UE și din alte state, pentru domeniile sale de competență;
 • coordonează participarea MAI la procesul de elaborare a politicilor și legislației europene, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naționale și îndeplinirea obligațiilor ce îi revin României în calitate de stat membru UE, pentru domeniile sale de competență;
 • coordonează activitatea de reprezentare a României la Consiliul Justiție și Afaceri Interne, denumit în continuare CJAI, precum și în comitetele și grupurile de lucru ale Consiliului UE, ale Comisiei Europene și ale altor instituții europene, pentru domeniile de competență ale MAI, asigură elaborarea și pregătirea documentației pentru participare, inclusiv pe baza propunerilor trimise de către structurile de specialitate din cadrul MAI, și ține evidența acțiunilor desfășurate și a rezultatelor obținute;
 • coordonează procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislației naționale în vigoare cu actele normative europene și formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere și implementare a acestora pentru domeniile de competență ale MAI;
 • asigură participarea MAI la procesul de notificare către Comisia Europeană a legislației naționale care transpune legislația europeană și informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea actelor legislative europene, în domeniile de competență ale MAI;
 • participă la fundamentarea pozițiilor României în procedurile precontencioase și contencioase în fața instanțelor și a instituțiilor europene, pentru domeniile de competență ale MAI;
 • asigură, pe domeniile de competență, documentaţia necesară participării conducerii MAI în cadrul comisiilor de specialitate din Parlamentul României;
 • asigură documentaţia necesară participării conducerii MAI la reuniunile Comitetului de coordonare a Sistemului Național de gestionare a afacerilor europene instituit în conformitate cu prevederile art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene și pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe;
 • coordonează armonizarea cadrului instituțional și a capacității administrative de gestionare și implementare a cerințelor și recomandărilor UE în domeniul Schengen;
 • monitorizează și evaluează stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate de către autoritățile române și progresele înregistrate în problematica Schengen;
 • planifică, organizează, coordonează și participă la vizitele de evaluare Schengen, în cadrul mecanismului periodic de evaluare Schengen și reprezintă punct de contact pentru vizite anunțate și neanunțate de evaluare Schengen, precum și în domeniul pregătirii reprezentanților români care sunt desemnați în echipele de evaluare Schengen;
 • asigură Secretariatul Comisiei Naționale de Autoevaluare Schengen, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 882/2006 privind constituirea Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen, cu modificările şi completările ulterioare, și desfășoară, planifică, organizează și coordonează, la nivel național, misiuni de preevaluare, elaborează rapoarte, analize și sinteze în urma acestora, pentru informarea Comisiei naționale și a conducerii MAI;
 • asigură coordonarea strategică a intereselor României în relația cu agențiile europene în domeniul afacerilor interne;
 • coordonează și, după caz, participă la negocieri, avizează proiectele acordurilor, convențiilor și altor înțelegeri internaționale propuse spre încheiere structurilor aflate în subordinea MAI, cu structuri similare din alte state ori cu entități aflate sub jurisdicția altor state;
 • coordonează activitatea de avizare de către MAI, potrivit competențelor, a proiectelor acordurilor, convențiilor și altor înțelegeri internaționale elaborate de alte instituţii;
 • inițiază activități menite să conducă la dezvoltarea relațiilor cu instituții sau autorități similare din alte țări, în conformitate cu principiile politicii externe a României, asigurând susținerea și promovarea intereselor MAI în relația cu acestea;
 • avizează, sprijină și coordonează, după caz, acțiunile întreprinse de alte structuri ale MAI în domeniul afacerilor europene și al relațiilor internaționale, în scopul asigurării unității și coerenței mesajului transmis de MAI;
 • propune conducerii MAI inițierea, semnarea, aprobarea, acceptarea sau renunțarea la înțelegerile internaționale ale MAI cu structuri similare din alte țări, asigurând consultarea altor instituții în vederea obținerii avizelor necesare;
 • asigură asistența de specialitate în domeniul afacerilor europene și al relațiilor internaționale pentru instituțiile și autoritățile din subordinea/cadrul MAI și instituțiile prefectului;
 • coordonează, din punct de vedere tehnic, activitățile desfășurate de instituțiile prefectului, în domeniul afacerilor europene și al relațiilor internaționale;
 • ține evidența activităților desfășurate în cadrul relațiilor de colaborare dintre structurile MAI, ale activităților desfășurate de structurile aflate în subordinea MAI cu entități similare din alte țări;
 • asigură participarea, pe bază de mandat, la reuniunile organismelor naționale și internaționale în cadrul cărora se stabilesc angajamente și obligații în domeniile de competență ale MAI, precum și în calitate de reprezentant al MAI la organismele internaționale din care România face parte;
 • îndrumă, coordonează, controlează și monitorizează activitățile din domeniile sale de competență desfășurate de către structurile de profil ori de personalul desemnat în acest scop la nivelul unităților din aparatul central al MAI, al instituțiilor și structurilor aflate în subordinea MAI și al unităților din subordinea acestora, în limitele și în condițiile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare;
 • asigură, potrivit competențelor, organizarea activității de reprezentare externă și cooperare internațională desfășurate de către atașații de afaceri interne și ofițerii de legătură ai MAI;
 • împreună cu structurile de specialitate ale MAI participă la planificarea, coordonarea și monitorizarea misiunilor internaționale desfășurate în afara teritoriului României, sub mandatul ONU, NATO, UE, OSCE sau altor organizații regionale sau internaționale ori coaliții de state;
 • asigură coordonarea activităţilor legate de detașarea personalului MAI în cadrul instituțiilor și organismelor UE sau a ofiţerilor de poliţie la Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală – INTERPOL;
 • asigură organizarea și desfășurarea activităților de protocol la nivelul conducerii ministerului;
 • îndeplinește orice alte atribuții, stabilite prin acte normative, pentru domeniile sale de competență.

ULTIMA
ORĂ

28.439 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, detalii aici

151 de persoane au fost prinse de structurile de ordine publică în momentul sau imediat după săvârșirea unei infracțiuni, detalii aici

521 de șoferi au rămas fără permis de conducere după ce au pus în pericol siguranța altor participanți la trafic, vezi știrea aici

Peste 28.400 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, detalii aici

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore, detalii aici

Bilanțul intervențiilor din ultimele 24 de ore. Citiți aici

Activități de prevenire desfășurate la Festivalul CF MOTO DAYS ADVENTURE FEST de la Mioveni. Vezi aici

Cooperare polițienească pentru combaterea criminalității. Vezi aici

Sari la conținut