Direcţia Generală Logistică

Conducere

Director general – chestor principal de poliție dr. ing. Peligrad Ion

Împuternicit director general adjunct – comisar-șef de poliție Rodean Adrian

Director general adjunct – comisar-șef de poliție Potorac Alina-Iuliana

Program de audiențe

Director general: miercuri, orele 14.00–16.00

Director general adjunct: joi, orele 14.00–16.00

Coordonate de contact

Adresa: str. Eforie nr. 3, sector 5, București

Telefon: 021.310.46.49

Fax: 021.312.44.21

Prezentare

Direcţia Generală Logistică coordonează, îndrumă şi controlează activităţile pe linie de planificare logistică şi investiţională, de administrare a patrimoniului imobiliar, de asigurare tehnică a mijloacelor de mobilitate, a armamentului şi tehnicii speciale, de dezvoltare tehnică, standardizare şi reglementări, intendenţă şi protecţia mediului desfăşurate la nivelul tuturor unităţilor ministerului; asigură suportul logistic pentru unităţile Aparatului Central al ministerului finanţate de ordonatorul principal de credite, precum şi unităţile subordonate acestuia care nu dispun de suport logistic propriu, conform competenţelor.

Atribuţii

Direcția Generală Logistică este organizată pe două paliere: aparat propriu și structuri subordonate.

Aparatul Propriu are următoarele atribuții principale:

 • realizează managementul sistemului logistic pe domeniul de competenţă pentru starea de pace şi, împreună cu structurile centrale de specialitate, la instituirea stării de asediu sau de urgenţă, precum şi la declararea stării de mobilizare sau a stării de război, iniţiază măsuri de restructurare şi modernizare a acestuia;
 • elaborează concepţia unitară privind dotarea unităţilor MAI cu mijloace tehnice şi aparatură modernă care să asigure compatibilitatea, din acest punct de vedere, cu structurile similare din statele membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene, pentru starea de pace, şi, împreună cu structurile centrale de specialitate, la instituirea stării de asediu sau de urgenţă, precum şi la declararea stării de mobilizare sau război;
 • asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul de specialitate la bazele logistice teritoriale care se înfiinţează la declararea stării de mobilizare sau a stării de război;
 • elaborează cererile de produse şi servicii de resort logistic, necesare structurilor din Aparatul central al MAI, pentru fundamentarea proiectului Planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, prin structurile subordonate cu atribuţii în domeniu;
 • elaborează anteproiecte de acte normative pentru aplicarea unitară a strategiilor, politicilor şi a procedurilor în domeniul de competenţă;
 • elaborează strategii pe termen mediu şi lung pe domeniul aflat în responsabilitate;
 • coordonează actualizarea inventarului domeniului public/privat al statului depus la Ministerul Finanţelor Publice;
 • realizează controlul structurilor de logistică din cadrul unităţilor MAI pentru a asigura aplicarea unitară şi corectă a reglementărilor interne şi de nivel superior în domeniu;
 • elaborează, pe baza propunerilor inspectoratelor generale şi a unităţilor necuprinse în structura acestora, în funcţie de alocaţiile bugetare aprobate, programe multianuale privind înzestrarea structurilor cu armament şi tehnică specială;
 • coordonează activitatea de efectuare a analizelor fizico-chimice şi de laborator şi a verificărilor prin trageri în poligon, în vederea determinării rezervei de stabilitate tehnică a loturilor de materiale periculoase aflate în înzestrarea unităţilor MAI;
 • analizează propunerile de asigurare a mijloacelor de transport înaintate de structurile centrale, inspectoratele generale şi unităţile necuprinse în organigrama acestora, pe baza cărora se fundamentează, după caz, propuneri pentru proiectele programelor logistice;

asigură managementul activităţilor de cercetare ştiinţifică, standardizare, protecţia proprietăţii industriale, precum şi a celor din segmentul schimbului de informaţii cu statele membre şi Comisia Europeană, privind reglementările tehnice şi produsele specifice MAI;

 • organizează în mod unitar evidenţa de cadastru pentru toate imobilele aflate în proprietatea statului şi în administrarea MAI;
 • gestionează baza de date pentru întregul patrimoniu imobiliar administrat de instituţie şi elaborează sinteze ale datelor din sistemul informaţional propriu;
 • monitorizează şi controlează aplicarea prevederilor legale referitoare la patrimoniul imobiliar şi protecţia mediului în toate unităţile MAI;
 • elaborează metodologii unitare privind echiparea şi hrănirea efectivelor, aplicabile tuturor unităţilor MAI;
 • stabileşte valoarea financiară a cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament pentru toate categoriile de cadre militare şi poliţişti;
 • actualizează, periodic, valoarea financiară a normelor de hrană, în mod unitar cu celelalte instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
 • inspectează modul de aplicare şi funcţionare a sistemului calităţii şi a componentelor sale la obiectivele de investiţii ale MAI;
 • verifică şi controlează aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare, privind proiectarea, autorizarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor;
 • stabileşte politicile în domeniul investiţional, în funcţie de prevederile Programului de guvernare şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată;
 • coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de programare investiţională în MAI şi răspunde de întocmirea, actualizarea şi monitorizarea derulării programelor anuale şi multianuale de investiţii publice ale MAI;
 • gestionează bugetul alocat ordonatorului principal de credite pentru cheltuielile de capital finanţate din sursele aflate în responsabilitatea Direcţiei generale şi, în acest sens, realizează acţiunile stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • analizează, avizează şi supune aprobării ordonatorului principal de credite Programul anual de achiziţii publice pentru Aparatul central al MAI, inclusiv modificările şi completările ulterioare;
 • cooperează, în domeniile de competenţă, cu Direcţia generală afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale pentru organizarea şi derularea Planului de relaţii internaţionale al Direcţiei generale;
 • participă în grupurile de lucru intra- şi interinstituţionale în cadrul cărora analizează şi propune soluţii privind problemele ce vizează domeniul logistic;

Structurile subordonate au următoarele atribuții principale:

 • asigură logistic structurile Aparatului central, precum şi alte unităţi ale MAI care nu dispun de suport logistic propriu, conform competenţelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;
 • asigură achiziţionarea de produse, lucrări şi servicii pentru ordonatorul principal de credite, precum şi achiziţiile centralizate de produse, lucrări şi servicii pentru MAI, conform competenţelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;
 • elaborează documentaţiile tehnico-economice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la construcţii existente şi urmăreşte realizarea în fapt, din punct de vedere tehnic, a soluţiilor tehnice adoptate în acestea;
 • execută lucrări topografice pentru realizarea şi actualizarea documentelor de cadastru, în vederea asigurării nivelului calitativ impus prin normativele naţionale, la întregul patrimoniu imobiliar al MAI.

ULTIMA
ORĂ

  Acțiuni ale polițiștilor, pentru combaterea pescuitului ilegal. Detalii aici

26.704  de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Detalii aici

167 de persoane au fost prinse de structurile de ordine publică în momentul sau imediat după săvârșirea unei infracțiuni. Detalii aici

645 de șoferi au rămas fără permis de conducere după ce au pus în pericol siguranța altor participanți la trafic. Detalii aici

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Sari la conținut