Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului

Conducere

Director General – Teodor Iulian GHEORGHE

Director General Adjunct – Corneliu ALEXANDRU

Director General Adjunct – Augusta Cristina PLOSCA-BRAIC

Prezentare

Direcţia Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului este structura de specialitate a aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, fără personalitate juridică, având competenţă în domeniul monitorizării, îndrumării metodologice şi coordonării activității prefecților, subprefecților și a personalului din cadrul instituţiilor prefectului.

Atribuţii

Principalele atribuţii (stabilite în conformitate cu Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 164/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale pentru Relațiile cu Instituţiile Prefectului):

 • monitorizarea activității prefecților, subprefecților și a personalului din cadrul instituțiilor prefectului cu privire la exercitarea atribuțiilor stabilite prin acte normative și realizarea sarcinilor încredințate de către Guvern ori date de conducerea ministerului;
 • îndrumarea metodologică prin asigurarea cadrului de referință corespunzător aplicării legislației specifice într-un mod coerent și unitar la nivelul instituțiilor prefectului;
 • coordonarea unor activități ale structurilor de specialitate din cadrul instituțiilor prefectului;
 • prelucrarea de informații referitoare la modul de gestionare a problematicilor din diferite sectoare de activitate ale instituțiilor prefectului;
 • implementarea activităților stabilite pentru „partea A” a Proiectului de diminuare a riscurilor producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, implementarea proiectelor realizate la nivelul direcției generale, precum și acordarea de consultanță pentru proiectele cu finanțare externă derulate la nivelul instituțiilor prefectului;
 • Pe linie de monitorizare, direcția generală are atribuții, în principal, cu privire la organizarea și desfășurarea în cadrul instituțiilor prefectului a următoarelor activități:
  a) verificarea legalității actelor administrative emise sau adoptate de către autoritățile administrației publice locale și sesizarea instanței de contencios administrativ în situația în care acestea sunt considerate ilegale;
  b) gestionarea problematicilor din domeniul serviciilor publice deconcentrate;
  c) derularea procedurilor administrative în relația prefectului cu autoritățile administrației publice locale;
  d) respectarea regimului juridic al autonomiei locale;
  e) utilizarea Sistemului interoperabil centralizat pentru evidența apostilei eliberate de către instituțiile prefectului pentru actele oficiale administrative. ;
 • Pe linie de îndrumare metodologică și coordonare, direcția generală are ca atribuții principale realizarea de către prefecți, într-un mod coerent și unitar, a:
  a) atribuțiilor prevăzute în legislația specifică din domeniul organizării și desfășurării alegerilor locale, parlamentare, prezidențiale și pentru Parlamentul European, precum și a referendumului național;
  b) monitorizării modului de realizare a obiectivelor prevăzute în Programul de guvernare, politici publice și strategii, la nivelul județului sau al municipiului București, după caz;
  c) sarcinilor dispuse de către Guvern sau de către conducerea ministerului în urma desfășurării videoconferințelor cu prefecții.
 • Pe linie de prelucrare a datelor și informațiilor primite de la instituțiile prefectului, direcția generală are ca principale atribuții:
  a) întocmirea de informări, sinteze, note, analize și rapoarte, pe diverse teme din domeniul de competență, pe baza datelor transmise de către prefecți;
  b) analizarea problemelor întâmpinate de către prefecți, în calitatea acestora de președinți ai comitetelor județene pentru situații de urgență, în vederea informării conducerii direcției generale.
 • Direcția generală exercită și alte atribuții, după cum urmează:
  a) pregătirea și elaborarea proiectelor de hotărâre a Guvernului pentru numirea, respectiv eliberarea din funcție a prefecților și a subprefecților, precum și pentru modificarea raporturilor de serviciu ale acestora;
  b) verificarea ordinelor cu caracter normativ emise de către prefecți, cu formularea de propuneri conform prevederilor legale;
  c) participarea la întocmirea proiectelor de răspuns la interpelările și întrebările adresate prim-ministrului României și ministrului de către membrii Parlamentului României, în domeniul său de competență;
  d) participarea la elaborarea proiectelor de legi, ordonanțe și hotărâri ale Guvernului, precum și alte acte normative care privesc activitatea instituțiilor prefectului, precum și a ministerului în relația cu acestea;
  e) verificarea aspectelor sesizate de către petenți și formularea, în condițiile legii, de răspunsuri la petițiile cetățenilor și organizațiilor neguvernamentale, adresate direcției generale ori ministerului și repartizate spre soluționare direcției generale de către conducerea ministerului.

Lista cu principalele acte utilizate în activitatea D.G.R.I.P.

Coordonate de contact:

Adresă: Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, municipiul București

Tel: 021.316.36.76, fax: 021.316.36.54

E-mail: dgrip@mai.gov.ro

Sari la conținut