Pliante și afișe privind EES, destinate publicului

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN

SISTEMUL DE INTRARE / IEȘIRE

 

Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind sănătatea, în scopul realizării unui proces decizional automatizat sau pentru crearea de profiluri, este permisă cu consimţământul explicit al persoanei vizate sau dacă prelucrarea este efectuată în temeiul unor dispoziţii legale exprese, cu instituirea unor măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate.

 

CE ESTE SISTEMUL DE INTRARE/IEȘIRE?

 

Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este un nou sistem european de informații care urmărește creșterea eficienței trecerii frontierelor și întărește lupta împotriva migrației neregulamentare, prin crearea unui registru al tuturor deplasărilor transfrontaliere ale resortisanților țărilor terțe pe teritoriul statelor membre care operează EES.

Din 2023, EES va înregistra data, ora şi locul intrării și ieșirii resortisanţilor ţărilor terţe (TCN) care trec frontierele statelor membre prin orice punct de trecere a frontierei autorizat (inclusiv din România). De asemenea, va calcula durata de ședere autorizată a TCN și va genera alerte pentru autoritățile competente, atunci când șederea autorizată a TCN a expirat.

Refuzul intrării TCN a căror intrare pentru o şedere pe termen scurt a fost refuzată va fi de asemenea înregistrat în sistem, indiferent de statul membru care a luat decizia.

 

Resortisant terț (TCN) = orice persoană care nu este cetăţean al Uniunii, cu excepţia persoanelor care beneficiază de dreptul la liberă circulaţie echivalent cu cel al cetăţenilor Uniunii

 

CE AUTORITĂȚI AU ACCES LA SISTEMUL DE INTRARE / IEȘIRE?

Accesul la EES este limitat pentru autoritățile naționale competente, ca autorități de frontieră, în domeniul imigraţiei și al vizelor.

Accesul la datele din sistem poate fi acordat, în condiții expres prevăzute, autorităților desemnate, responsabile cu prevenirea, depistarea sau investigarea infracţiunilor de terorism sau a altor infracţiuni grave.

EES oferă autorităților informații despre:

 • Date de identitate;
 • Date biometrice (amprente și imagine facială);
 • Date privind documentul de călătorie;
 • Date privind viza;
 • Date legate de călătorii;
 • Date privind refuzul intrării.

Operatorii de transport utilizează un serviciu web dedicat, pentru a verifica dacă TCN pe care îi transportă au utilizat deja numărul de intrări autorizate de viza acestora.

ATENȚIE!

Dumneavoastră puteți accesa serviciul web special creat, ce vă permite ca, pe baza unor informații legate de documentul de călătorie și data de intrare sau de ieșire preconizată, să verificați dacă vă aflați sau nu în durata autorizată de ședere și, dacă este cazul, durata rămasă de ședere autorizată.

 

CE AUTORITĂȚI AU ACCES LA EES?

EES susține activitățile:

 • autorităților de frontieră, a celor responsabile în domeniul imigrării și al vizelor;
 • autorităților responsible pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.

CE DATE SUNT DISPONIBILE ÎN EES?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în EES ori de câte un resortisant al unei țări terțe trece peste frontieră.

Tipurile de date ce pot fi colectate și prelucrate în EES sunt cele indicate în Regulamentul UE 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011.

EES este un sistem de informații care se bazează pe colectarea de date alfanumerice (precum numele, prenumele, data nașterii etc.) și de date biometrice (imaginea facială și patru amprente), astfel cum sunt prevăzute de articolele 15-20 din Regulamentul nr. 2017/2226.

Următoarele date pot fi colectate de EES:

Pentru TCN supuși obligaţiei de a deţine viză

 • numele (numele de familie); prenumele; data nașterii; cetăţenia sau cetăţeniile; sexul;
 • tipul și numărul documentului sau documentelor de călătorie și codul din trei litere al ţării emitente a documentului sau a documentelor de călătorie;
 • data de expirare a valabilităţii documentului sau a documentelor de călătorie;
 • imaginea facială prelevată în timp real sau extrasă pe cale electronică de pe cipul documentului de călătorie electronic cu citire optică;
 • data și ora intrării/ieșirii;
 • punctul de trecere a frontierei la intrare/ieșire și autoritatea care a autorizat intrarea/ieșirea;
 • dacă este cazul, statutul respectivului resortisant al unei ţări terţe, care indică faptul că acesta este un resortisant al unei ţări terţe care:

(i) este un membru al familiei unui cetăţean al Uniunii căruia i se aplică Directiva 2004/38/CE sau a unui resortisant al unei ţări terţe care beneficiază de dreptul la liberă circulaţie echivalent cu cel al cetăţenilor Uniunii în temeiul unui acord încheiat între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și o ţară terţă, pe de altă parte; și

(ii) nu deţine un permis de ședere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un permis de ședere în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1030/2002.

 • dacă este cazul, numărul autocolantului de viză de scurtă ședere, inclusiv codul din trei litere al statului membru emitent, tipul vizei de scurtă ședere, data de expirare a duratei maxime de ședere autorizată de viza de scurtă ședere, care trebuie actualizată la fiecare intrare, precum și data de expirare a valabilităţii vizei de scurtă ședere;
 • la prima intrare pe baza unei vize de scurtă ședere, numărul de intrări și durata de ședere autorizată de viza de scurtă ședere, astfel cum sunt înscrise pe autocolantul de viză;
 • dacă este cazul, informaţii prin care se indică faptul că viza de scurtă ședere a fost eliberată cu valabilitate teritorială limitată, în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009;
 • pentru statele membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, dar operează EES, după caz, o notificare care să indice că resortisantul ţării terţe a utilizat pentru intrare o viză naţională de scurtă ședere;
 • dacă a fost identificat ca fiind o persoană care a depășit durata de ședere autorizată;
 • dacă beneficiază de programul naţional de facilitare al unui stat membru;
 • refuzul intrării, după caz, precum și motivele deciziei;
 • date privind revocarea, anularea sau prelungirea autorizației de ședere pe termen scurt ori a vizei, precum și motivele deciziei;
 • date în cazul răsturnării prezumţiei că un resortisant al unei ţări terţe nu îndeplinește condiţiile privind durata de ședere autorizată.

Pentru TCN exoneraţi de obligaţia de a deţine viză

 • numele (numele de familie); prenumele; data nașterii; cetăţenia sau cetăţeniile; sexul;
 • tipul și numărul documentului sau documentelor de călătorie și codul din trei litere al ţării emitente a documentului sau a documentelor de călătorie;
 • data de expirare a valabilităţii documentului sau a documentelor de călătorie;
 • imaginea facială prelevată în timp real sau extrasă pe cale electronică de pe cipul documentului de călătorie electronic cu citire optică;
 • date dactiloscopice de la mâna dreaptă, în cazul în care acestea sunt disponibile, și, în caz contrar, date dactiloscopice corespunzătoare de la mâna stângă; datele dactiloscopice au o rezoluţie și o calitate suficiente pentru a fi utilizate în stabilirea automatizată de corespondenţe biometrice;
 • în cazul în care acest lucru este relevant, dacă beneficiază de programul naţional de facilitare al unui stat membru;
 • data și ora intrării/ieșirii;
 • punctul de trecere a frontierei la intrare/ieșire și autoritatea care a autorizat intrarea/ieșirea;
 • dacă este cazul, statutul respectivului resortisant al unei ţări terţe, care indică faptul că acesta este un resortisant al unei ţări terţe care:

(i) este un membru al familiei unui cetăţean al Uniunii căruia i se aplică Directiva 2004/38/CE sau a unui resortisant al unei ţări terţe care beneficiază de dreptul la liberă circulaţie echivalent cu cel al cetăţenilor Uniunii în temeiul unui acord încheiat între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și o ţară terţă, pe de altă parte; și

(ii) nu deţine un permis de ședere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un permis de ședere în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1030/2002.

 • dacă a fost identificat ca fiind o persoană care a depășit durata de ședere autorizată;
 • refuzul intrării, după caz, precum și motivele deciziei;
 • date privind revocarea, anularea sau prelungirea autorizației de ședere pe termen scurt, precum și motivele deciziei;
 • date în cazul răsturnării prezumţiei că un resortisant al unei ţări terţe nu îndeplinește condiţiile privind durata de ședere autorizată.

 

CE DREPTURI AVEȚI?

Prelucrarea datelor  în EES se realizează în  conformitate cu regulile de protecție a datelor europene și naționale.

Drepturile de acces, rectificare și ștergere a datelor în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în EES se exercită conform:

 • Legii privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile;
 • Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare;
 • Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, după caz.

 

EES vă garantează dreptul:

 • de a avea acces la datele ce vă vizează: puteți vedea dacă datele dvs. sunt înregistrate sau nu în EES;
 • de a cere rectificarea datelor inexacte: puteți să solicitați corectarea datelor eronate din EES;
 • de a cere ștergerea datelor stocate ilegal în sistem: puteți să solicitați ștergerea datelor, dacă acest lucru este permis de lege.

Atenție!

Cererile de rectificare și/sau ștergere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu datele cu caracter personal a căror rectificare și/sau ștergere se solicită.

Cererile trebuie să fie redactate, datate și semnate de persoana ale cărei date au fost prelucrate și sunt considerate valide doar în situaţia în care faceți dovada identităţii (cu o copie a unui document de identitate).

 

CARE ESTE PROCEDURA DE EXERCITARE A DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ?

Exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal în EES se exercită potrivit art. 52 din Regulamentul nr. 2017/2226.

Cererile (https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-protectia-datelor-44.html) formulate în exercitarea drepturilor persoanelor vizate se pot transmite Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră în orice mod (poștă, inclusiv electronică, fax, depunere personală).

Veți primi un răspuns în cel mult 30 sau 60 de zile* de la primirea cererii, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

* Termenul diferă în funcție de legislația incidentă conținutului cererii, respectiv dacă este aplicabil Regulamentul UE nr. 679/2016 sau Legea nr. 363/2018.

Informațiile furnizate la aceste cereri sunt oferite gratuit, cu excepția cererilor în mod vădit nefondate sau excesive.

În urma unei cereri de acces, de rectificare sau de ștergere, veți fi  informați despre măsurile prin care s-a dat curs exercitării drepturilor dvs.

Mai multe informații cu privire la drepturile dumneavoastră în context EES sunt disponibile aici  (Ghid exercitare drepturi EES).

În România, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (https://www.dataprotection.ro) supraveghează prelucrarea datelor de către autoritățile naționale de aplicare a legii, asigurând, totodată, respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Aveți posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere sau de a vă adresa unei instanțe de judecată, potrivit Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, dacă sunteți nemulțumit de răspunsul primit cu privire la cererea dvs. de acces, rectificare sau ștergere, ori pentru obținerea de despăgubiri în legătură cu o semnalare care vă privește.

ULTIMA
ORĂ

24 de percheziții într-un dosar de trafic de droguri și operațiuni cu psihoactive. Detalii aici

Educație rutieră pentru viitor: Ghiduri de educație rutieră pentru elevi, realizate de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației. Detalii aici

Sari la conținut