Pliante și afișe privind SIS, destinate publicului

 

  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN

SISTEMUL DE INFORMAȚII SCHENGEN

Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind sănătatea, în scopul realizării unui proces decizional automatizat sau pentru crearea de profiluri, este permisă cu consimţământul explicit al persoanei vizate sau dacă prelucrarea este efectuată în temeiul unor dispoziţii legale exprese, cu instituirea unor măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate.

CE ESTE SISTEMUL DE INFORMAȚII SCHENGEN?

Sistemul de Informații Schengen (SIS) este un sistem informatic european de uz polițienesc care îți protejează libertatea și securitatea. Accesul la datele din SIS este limitat pentru autoritățile naționale competente și unele agenții europene și permite verificarea alertelor cu privire la persoane sau obiecte.

SIS oferă autorităților informații despre:

 • persoane vizate de o decizie de returnare;
 • persoane care nu au dreptul de a intra sau de a rămâne pe teritoriile Statelor Membre;
 • persoane căutate în vederea arestării;
 • persoane dispărute (adulți, minori, persoane vulnerabile);
 • persoane vizate de proceduri judiciare;
 • persoane care ar trebui supuse controalelor discrete, specifice sau prin interviu;
 • persoane a căror identitate a fost folosită abuziv;
 • persoane necunoscute căutate.

SIS conține și date despre obiectele care au fost furate sau pierdute, precum: vehicule, arme de foc, avioane, bărci, echipament industrial, acte de identitate, carduri de credit, bancnote, mijloacele de plată fără numerar etc., care de asemenea pot avea legătură cu persoane ce au calitatea de titular sau au un drept de proprietate asupra obiectului respectiv.

 

CE AUTORITĂȚI AU ACCES LA SIS?

SIS susține activitățile:

 • forțelor de poliție sau poliție de frontieră;
 • autorităților judiciare și a celor responsible pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave ori executarea pedepselor;
 • autorităților în materie de vize sau de imigrări;
 • autorităților vamale;
 • autorităților responsabile de înmatricularea vehiculelor, emiterea documentelor, înregistrarea armelor sau a altor tipuri de obiecte.

 

CE DATE SUNT DISPONIBILE ÎN SIS

Datele cu caracter personal sunt prelucrate atunci când o persoană este verificată în SIS. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, când treceți frontiera externă sau când sunteți oprit de către poliție pentru o verificare.

Tipurile de date ce pot fi prelucrate în SIS sunt indicate în Regulamentele UE nr. 2018/1860, 1861 și 1862 privind instituirea, funcţionarea și utilizarea Sistemului de informaţii Schengen.

Autoritățile cu acces la SIS colectează datele strict indicate în Regulamente (prevăzute de articolele 20 din Regulamentele nr. 2018/1861 și 1862 / art. 4 din Regulamentul nr. 2018/1860), inclusiv date biometrice (fotografii, imagini faciale, amprente digitale și palmare și profilul ADN).

Orice semnalare în SIS care include informaţii privind persoane conţine numai următoarele date:

 • numele de familie;
 • prenumele;
 • numele la naștere;
 • numele folosite anterior și pseudonimul;
 • orice caracteristică fizică specifică, obiectivă și inalterabilă;
 • locul nașterii;
 • data nașterii;
 • genul;
 • toate cetăţeniile deţinute;
 • dacă persoana în cauză:
 • este înarmată;
 • este violentă;
 • s-a sustras sau a evadat;
 • prezintă un risc de sinucidere;
 • reprezintă o ameninţare pentru sănătatea publică; sau
 • este implicată într-o activitate menţionată la articolele 3-14 din Directiva (UE) 2017/541;
 • motivul semnalării;
 • autoritatea care a creat semnalarea;
 • o trimitere la decizia care a generat semnalarea;
 • acţiunea de urmat în cazul unui rezultat pozitiv;
 • legăturile cu alte semnalări;
 • tipul de infracţiune;
 • numărul de înregistrare al persoanei în cauză într-un registru naţional;
 • o clasificare a tipului de caz;
 • categoria documentelor de identificare ale persoanei;
 • ţara care a eliberat documentele de identificare ale persoanei;
 • numărul (numerele) documentelor de identificare ale persoanei;
 • data eliberării documentelor de identificare ale persoanei;
 • fotografii și imagini faciale;
 • profilurile ADN relevate;
 • date dactiloscopice;
 • o copie a documentelor de identificare, color, ori de câte ori este posibil;
 • dacă decizia de returnare este însoțită de o interdicție de intrare privind refuzul intrării și al șederii.

 

 

CE DREPTURI AVEȚI?

Prelucrarea datelor  în SIS se realizează în  conformitate cu regulile de protecție a datelor europene și naționale.

Drepturile de acces, rectificare și ștergere a datelor în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SIS se exercită conform:

 • Legii privind organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen;
 • Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare;
 • Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, după caz.

 

SIS vă garantează dreptul:

 • de a avea acces la datele ce vă vizează: puteți vedea dacă datele dvs. sunt înregistrate sau nu în SIS;
 • de a cere rectificarea datelor inexacte: puteți să solicitați corectarea datelor eronate din SIS;
 • de a cere ștergerea datelor stocate ilegal în sistem: puteți să solicitați ștergerea datelor, dacă acest lucru este permis de lege.

Atenție!

Cererile de rectificare și/sau ștergere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu datele cu caracter personal a căror rectificare și/sau ștergere se solicită.

Cererile trebuie să fie redactate, datate și semnate de persoana ale cărei date au fost prelucrate și sunt considerate valide doar în situaţia în care faceți dovada identităţii (cu o copie a unui document de identitate).

  

CARE ESTE PROCEDURA DE EXERCITARE A DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ?

 

Cererile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal în SIS (https://www.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/protectia-datelor-cu-caracter-personal/prelucrarea-datelor-personale-in-sis-si-exercitarea-drepturilor-persoanelor-vizate)

se pot transmite Biroului Protecția Datelor Personale din cadrul Poliției Române, singurul abilitat să răspundă acestor cereri, sau oricărei autorități naționale cu acces la SIS.

 

Veți primi un răspuns în cel mult 30 sau 60 de zile* de la primirea cererii, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

* Termenul diferă în funcție de legislația incidentă conținutului cererii, respectiv dacă este aplicabil Regulamentul UE nr. 679/2016 sau Legea nr. 363/2018.

Mai multe informații cu privire la drepturile dumneavoastră sunt disponibile pe site-ul www.politiaromana.ro secțiunea Informații publice, subsecțiunea Protecția datelor cu caracter personal – protecția datelor personale în SIS și exercitarea drepturilor persoanelor vizate (https://www.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/protectia-datelor-cu-caracter-personal/prelucrarea-datelor-personale-in-sis-si-exercitarea-drepturilor-persoanelor-vizate ​).

În România, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (https://www.dataprotection.ro) supraveghează prelucrarea datelor de către autoritățile naționale de aplicare a legii, asigurând, totodată, respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Aveți posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere sau de a vă adresa unei instanțe de judecată, potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, dacă sunteți nemulțumit de răspunsul primit cu privire la cererea dvs. de acces, rectificare sau ștergere, ori pentru obținerea de despăgubiri în legătură cu o semnalare care vă privește.

ULTIMA
ORĂ

24 de percheziții într-un dosar de trafic de droguri și operațiuni cu psihoactive. Detalii aici

Educație rutieră pentru viitor: Ghiduri de educație rutieră pentru elevi, realizate de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației. Detalii aici

Sari la conținut